Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over alle spørsmål

 • Svar på spørsmål 101 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Bompenger og veibruksavgift pr gjennomsnittlig 10,5 år gammel dieselbil Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 100 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Provenyvirkningen av at staten kompenserer for elbilenes lavere satser Publisert: 03.06.2019 08:24
  a. Hva vil provenyvirkningen være av å innføre en ordning der staten f.o.m. 1. oktober 2019 kompenserer for elbilenes lavere satser ved alle landets bomstasjoner? Dvs. at staten dekker inntektstapet som ellers vil måtte dekkes inn av bomselskaper/bymiljøpakker og til syvende og sist bensin- og dieselbilister
  b. Som i a, men der staten kun dekker tap som følgje av rabatt på opptil 50 prosent for elbiler

  Spørsmålet er forelagt Samferdselsdepartementet, som har gitt følgende svar:

  «

  1. Foreløpige tall fra 2018 viser at antall passeringer med nullutslippskjøretøy, som var fritatt fra å betale bompenger, var 66 millioner. Verdien på disse passeringene er beregnet til om lag 1,2 mrd. 2018-kroner, omregnet til 2019-kroner utgjør dette om lag 1,23 mrd. kroner. Inntektstapet anslås følgelig å være i størrelsesorden om lag 1,23 mrd. kroner. Samferdselsdepartementet forutsetter at de fleste elbil-bilistene ville kjørt egen bil også uten fritak. Som følge av at det nå er åpnet for å ta bompengebetaling også for nullutslippskjøretøy, jf. Prop. 87 S (2017-2018), innføres det betaling for disse i en rekke prosjekter. Departementet har ikke et anslag for hva behovet ev. ville være fra 1. oktober, men tallet fra 2018 gir en indikasjon. Med de anslag man har for elbilandel framover i tid, vil provenyet kunne øke betydelig.
  2. Dersom inntektstapet anslås å være i størrelsesorden om lag 1,23 mrd. kroner, vil en rabatt på opptil 50 prosent for elbiler innebære at staten dekker om lag 0,62 mrd. kroner. Med de anslag man har for elbilandel framover i tid, vil provenyet kunne øke betydelig.

  »

 • Svar på spørsmål 43 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  Vei, trafikkstasjoner Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 42 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  Vei, trafikant og kjøretøy Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 38 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  Tilskudd til bredbåndsutbygging Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 37 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  Politidistriktenes budsjetter Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 36 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  Årsverk kommunikasjons- og informasjonsarbeid i politiet Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 34 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  Allierte styrker Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 33 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  Allierte styrker Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 32 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  Konseptet for mottak av allierte forsterkninger Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 31 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  Nye Kampfly Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 30 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  Basestruktur - Andøya og Bodø Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 25 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  AAP - reduksjon i utgifter Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 362 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  BNP-andel Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 343 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Akkumulerte innsparinger på kutt i stipendordninger Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 342 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Kutt i stipendordninger for elever og studenter siden 2013 Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 341 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Innsparing ved å knytte stipend til gradsoppnåelse Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 340 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Stipendandel på 15 pst. til gradsoppnåelse Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 339 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Mindre stipend etter ny konverteringsordning Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 316 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Rassikring fylkesvei, etterslep Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 314 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Vei, redusert bevilgning til rassikring. Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 313 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Vei, Redusert bevilgning til rassikring Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 309 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Avvikle muligheten til å bytte tax free-kvoten for tobakksvarer med alkohol fra 1. juli Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 308 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Avvikle muligheten til å bytte tax free-kvoten for tobakksvarer med alkohol fra 1. sept. Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 296 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Pasientbehandling - fritt behandlingsvalg Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 295 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Handlingsrom Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 294 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  handlingsrom Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 293 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Vekstevne og fordeling Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 287 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Bærekraft i offentlige finanser Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 286 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Bærekraft offentlige finanser Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 278 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Makroøkonomiske indikatorer Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 276 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Anslag på trend-BNP for Fastlands-Norge Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 275 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Kronekurs og styringsrente Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 274 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Bærekraft i offentlige finanser Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 273 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Kapasitetsutnyttelsen i økonomien Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 271 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Budsjetteffekter på aktivitetsnivå Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 265 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Nettariffer Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 262 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Opprinnelsesgarantier Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 364 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019

  Revidert bruk av oljeinntekter 2019

  Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 261 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Klimasats Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 260 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Klimasats Publisert: 03.06.2019 08:22
 • Svar på spørsmål 257 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Frivilligsentraler Publisert: 03.06.2019 08:22
 • Svar på spørsmål 246 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2019
  Filmfondet - økonomisk utvikling 2013-2019 Publisert: 03.06.2019 08:22
 • Svar på spørsmål 242 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2019
  Legalisering av digitale bingoblokker Publisert: 03.06.2019 08:22
 • Svar på spørsmål 223 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2019
  Ordensstyrken i politiet Publisert: 03.06.2019 08:22
 • Svar på spørsmål 221 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2019
  Politiårsverk i funksjonelle driftsenheter Publisert: 03.06.2019 08:22
 • Svar på spørsmål 220 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2019
  Politiårsverk i geografiske driftsenheter Publisert: 03.06.2019 08:22
 • Svar på spørsmål 216 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2019
  Arbeidet med å utvikle et nytt globalt rammeverk for naturmangfold etter 2020 Publisert: 03.06.2019 08:22
 • Svar på spørsmål 215 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2019
  Arbeidet med å utvikle et nytt globalt rammeverk for naturmangfold etter 2020 Publisert: 03.06.2019 08:22
 • Svar på spørsmål 212 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2019
  Klimasats Publisert: 03.06.2019 08:22
 • « < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > »