Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over alle spørsmål

 • Svar på spørsmål 297 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Skiltelesende kameraer Publisert: 03.06.2019 09:39
 • Svar på spørsmål 279 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Norsk økonomi og arbeidsledighet Publisert: 03.06.2019 09:25
 • Svar på spørsmål 164 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2019

  Rusomsorgen - brukerstyrte plasser

  Publisert: 03.06.2019 09:03
 • Svar på spørsmål 26 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019

  Kap. 21 Statsrådet, post 01

  Publisert: 03.06.2019 08:57
 • Svar på spørsmål 62 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Pensjonsopptjening studenter Publisert: 03.06.2019 08:25
 • Svar på spørsmål 61 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Øke stipendandelen Publisert: 03.06.2019 08:25
 • Svar på spørsmål 53 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Redusert proveny fra bilrelaterte særavgifter Publisert: 03.06.2019 08:25
 • Svar på spørsmål 57 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Salg av klimakvoter Publisert: 03.06.2019 08:25
 • Svar på spørsmål 45 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Etterforskning voldtekt og vold i nære relasjoner Publisert: 03.06.2019 08:25
 • Svar på spørsmål 42 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Flytte støtte til HRS fra KD til JD Publisert: 03.06.2019 08:25
 • Svar på spørsmål 39 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Kostnad ved flere kvoteflyktninger Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 37 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Kostnad - utvidet barnehage for barn i asylmottak Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 35 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Organisering av mottak Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 34 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Belegg i mottak ved økte ankomster Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 33 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Plassering av overføringsflyktninger i mottak Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 30 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Sosialhjelp - økning i barnetrygd Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 24 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Pedagognorm Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 22 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Kostnad ved å øke stønad til beboere i asylmottak Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 19 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Bostøtte - sosialhjelpsutgifter Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 16 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  AAP-overgang til uføretryd Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 14 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Alderspensjon - realinntekt Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 11 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Arbeidsmarkedstiltak - ventetid, nedsatt arbeidsevne unge Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 9 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Arbeidsmarkedstiltak - ventid for personer under 30 år Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 7 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  AAP - avkorting mot omsorgsstønad Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 5 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  AAP - innstramming i ordningen Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 2 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Avvikle engangsstønad og erstatte med minsteytelse foreldrepenger Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 1 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Foreldrepenger premature barn Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 131 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Nysnø Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 115 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Elsertifikatordningen Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 113 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Gjenåpning av passkontor Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 112 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Ombygging, passkontor Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 107 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Nasjonal ID Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 101 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Bompenger og veibruksavgift pr gjennomsnittlig 10,5 år gammel dieselbil Publisert: 03.06.2019 08:24
  a. Hvor stor avgiftsbelastning (veibruksavgift, bompenger mv.) har en gjennomsnittlig norsk dieselbil med gjennomsnittlig alder (10,5 år?) og gjennomsnittlig kjørelengde i hhv. 2013 og 2019? Svaret bes oppgitt i 2019-kroner
  b. Hvor mye bompenger betaler en gjennomsnittlig norsk dieselbil med gjennomsnittlig alder (10,5 år?) og gjennomsnittlig kjørelengde i hhv. 2013 og 2019? Svaret bes oppgitt i 2019-kroner
  c. Hvor mye bompenger betaler en gjennomsnittlig norsk dieselbil med gjennomsnittlig alder (10,5 år?) og gjennomsnittlig kjørelengde i hhv. 2013 og 2019 for en person bosatt i byene ci) Oslo, cii) Bergen, ciii) Stavanger, civ) Trondheim, cv) Kristiansand og cvi) Tromsø? Svaret bes oppgitt i 2019-kroner
  1. Statistisk sentralbyrå publiserer statistikk for kjørelengder etter kjøretøytype, drivstofftype og alder. Statistikken inneholder tall t.o.m. 2018. Basert på denne statistikken kan vi legge til grunn at en gjennomsnittlig dieseldreven personbil på 10 år i 2013 hadde en årlig kjørelengde på om lag 15 500 km mens en gjennomsnittlig dieseldreven personbil på 10 år nå har en årlig kjørelengde på om lag 14 400 km.

  En dieselbil som var 10 år i 2013, ble førstegangsregistrert i 2003. De gjennomsnittlige typegodkjente CO2-utslippene for dieseldrevne personbiler i 2003 var om lag 170 g CO2 per km. Dette tilsvarer et drivstofforbruk på om lag 0,0638 liter per km. En dieselbil som er 10 år i 2019, ble førstegangsregistrert i 2009. De gjennomsnittlige typegodkjente CO2-utslippene for dieseldrevne personbiler i 2009 var om lag 150 g CO2 per km. Dette tilsvarer et drivstofforbruk på om lag 0,0563 liter per km.

  Det gjennomsnittlige årlige drivstofforbruket for 10 år gamle dieselbiler kan dermed anslås til om lag 990 liter i 2013 og om lag 810 liter i 2019.

  I 2013 var veibruksavgiften på diesel 3,75 kroner per liter og CO2-avgiften på diesel 0,61 kroner per liter. Veibruksavgiften på biodiesel var 1,87 kroner per liter. Om lag 5 pst. av all diesel omsatt til veibruk var biodiesel. Den gjennomsnittlige avgiften på diesel (mineralolje og biodiesel) kan dermed anslås til 4,23 kroner per liter i 2013.

  I 2019 er veibruksavgiften på diesel og biodiesel omsatt innenfor omsetningskravet 3,81 kroner per liter og CO2-avgiften på diesel 1,35 kroner per liter. Så langt i 2019 er om lag 9 pst. av all diesel omsatt til veibruk biodiesel omsatt innenfor omsetningskravet, mens om lag 5 pst. av all diesel omsatt til veibruk er biodiesel omsatt utover omsetningskravet. Den gjennomsnittlige avgiften på diesel (mineralolje og biodiesel) kan dermed anslås til 4,76 kroner per liter.

  Den gjennomsnittlige avgiften på bruk av en 10 år gammel dieselbil i 2013 kan anslås til om lag 4 200 kroner per år i 2013-kroner. Fra 2013 til 2019 kan prisstigningen anslås til 15,6 pst. Den gjennomsnittlige avgiften på bruk av en 10 år gammel dieselbil i 2013 kan dermed anslås til om lag 4 850 kroner per år i 2019-kroner. Den gjennomsnittlige avgiften på bruk av en 10 år gammel dieselbil kan i 2019 anslås til om lag 3 860 kroner per år.

  Den gjennomsnittlige avgiften på bruk av en 10 år gammel dieselbil er dermed redusert med om lag 1 000 2019-kroner fra 2013 til 2019.

  Spørsmålet b og c er forelagt Samferdselsdepartementet, som har gitt følgende svar:

  «

  1. I bompengeinnkrevingen (utenom enkelte byområder) skiller vi ikke på type kjøretøy. Vi har to takstgrupper der inndelingen i hovedsak er basert på kjøretøyets vekt. Vi kan derfor ikke oppgi tallet som etterspørres her.
  1. Kun for bompengeopplegg med miljødifferensierte takster, kan vi i utgangspunktet si noe om inntekter fra/omfanget av dieselkjøretøy. Bompengeoppleggene i Trondheim, Stavanger og Kristiansand har ikke miljødifferensierte takster. Tromsø har ikke bompengeinnkreving, men drivstoffavgift.

  I Oslo og Bergen ble det innført miljødifferensierte takster fra hhv. 1. oktober 2017 og 1. juni 2018. Ved bruk av miljødifferensierte takster er det egne takstklasser på bakgrunn av drivstofftype for takstgruppe 1, mens takstgruppe 2 har takstklasser ut fra kjøretøyets euroklasser. Pr i dag har vi ikke et sentralsystem der inntekter pr takstklasse kan kobles mot antall passeringer. Vi kan derfor kun beregne gjennomsnittlig inntekt pr passering fordelt på takstgruppe 1 og takstgruppe 2. Ved nytt sentralsystem skal det bli enklere å gjøre nødvendige uttrekk av data for å beregne gjennomsnittlig inntekt pr passering pr takstklasse.

  Statens vegvesen fører tilsyn med at bompengeselskapet gjennomfører bompengeinnkrevingen i tråd med fastsatte bestemmelser. Hvor mye den enkelte bilist betaler samlet sett er ikke en føring i den forbindelse, og vi har derfor ikke tall på dette. Gjennomsnittlig kjørelengde for et kjøretøy blir ikke registrert i forbindelse med bompengeinnkreving.

  »

 • Svar på spørsmål 100 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Provenyvirkningen av at staten kompenserer for elbilenes lavere satser Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 43 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  Vei, trafikkstasjoner Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 42 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  Vei, trafikant og kjøretøy Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 38 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  Tilskudd til bredbåndsutbygging Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 37 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  Politidistriktenes budsjetter Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 36 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  Årsverk kommunikasjons- og informasjonsarbeid i politiet Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 34 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  Allierte styrker Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 33 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  Allierte styrker Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 32 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  Konseptet for mottak av allierte forsterkninger Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 31 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  Nye Kampfly Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 30 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  Basestruktur - Andøya og Bodø Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 25 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  AAP - reduksjon i utgifter Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 362 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  BNP-andel Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 343 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Akkumulerte innsparinger på kutt i stipendordninger Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 342 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Kutt i stipendordninger for elever og studenter siden 2013 Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 341 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Innsparing ved å knytte stipend til gradsoppnåelse Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 340 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Stipendandel på 15 pst. til gradsoppnåelse Publisert: 03.06.2019 08:23
 • « < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > »