Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over alle spørsmål

 • Svar på spørsmål 4 fra Finanskomiteen/Hs fraksjon av 24.05.2019

  Utbytteskatt

  Publisert: 13.06.2019 15:36
 • Svar på spørsmål 367 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 03.06.2019
  Provenyeffekt foreldrepenger fra fødselsdato Publisert: 12.06.2019 08:21
 • Svar på spørsmål 214 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2019

  Økologisk grunnkart

  Publisert: 05.06.2019 11:37
 • Svar på spørsmål 3 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.05.2019
  CO2-fond Publisert: 05.06.2019 11:34
 • Svar på spørsmål 5 fra Finanskomiteen/Hs fraksjon av 24.05.2019
  Formuesskatt proveny økt verdsettelse næringseiendom Publisert: 05.06.2019 11:34
 • Svar på spørsmål 272 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019

  Produktivitetsvekst

  Publisert: 04.06.2019 11:34
 • Svar på spørsmål 58 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  CO2-håndtering Publisert: 04.06.2019 11:17
 • Svar på spørsmål 3 fra Finanskomiteen/Hs fraksjon av 24.05.2019
  Formuesskatt redusert verdsettelse aksjer mv. Publisert: 04.06.2019 11:17
 • Svar på spørsmål 2 fra Finanskomiteen/Hs fraksjon av 24.05.2019
  Formuesskatt redusert verdsettelse aksjer mv. Publisert: 04.06.2019 11:17
 • Svar på spørsmål 281 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Vekst i BNP og offentlige utgifter Publisert: 04.06.2019 11:17
 • Svar på spørsmål 264 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Flom og skred Publisert: 04.06.2019 11:17
 • Svar på spørsmål 263 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Flom og skred Publisert: 04.06.2019 11:17
 • Svar på spørsmål 285 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019

  kutt/reformer

  Publisert: 04.06.2019 11:17
 • Svar på spørsmål 89 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.05.2019
  Vei, innbetaling av bompenger i 2010-2018 Publisert: 03.06.2019 16:08
 • Svar på spørsmål 41 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  Statens vegvesen, budsjettmessig virkning av å redusere antall trafikkstasjoner. Publisert: 03.06.2019 16:08
 • Svar på spørsmål 40 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  Statens vegvesen, budsjettmessig virkning av omorganisering Publisert: 03.06.2019 16:08
 • Svar på spørsmål 317 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Fylkeskommunale hurtigbåter Publisert: 03.06.2019 16:08
 • Svar på spørsmål 297 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Skiltelesende kameraer Publisert: 03.06.2019 09:39
 • Svar på spørsmål 279 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Norsk økonomi og arbeidsledighet Publisert: 03.06.2019 09:25
 • Svar på spørsmål 164 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2019

  Rusomsorgen - brukerstyrte plasser

  Publisert: 03.06.2019 09:03
 • Svar på spørsmål 26 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019

  Kap. 21 Statsrådet, post 01

  Publisert: 03.06.2019 08:57
 • Svar på spørsmål 62 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Pensjonsopptjening studenter Publisert: 03.06.2019 08:25
 • Svar på spørsmål 61 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Øke stipendandelen Publisert: 03.06.2019 08:25
 • Svar på spørsmål 53 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Redusert proveny fra bilrelaterte særavgifter Publisert: 03.06.2019 08:25
 • Svar på spørsmål 57 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Salg av klimakvoter Publisert: 03.06.2019 08:25
 • Svar på spørsmål 45 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Etterforskning voldtekt og vold i nære relasjoner Publisert: 03.06.2019 08:25
 • Svar på spørsmål 42 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Flytte støtte til HRS fra KD til JD Publisert: 03.06.2019 08:25
 • Svar på spørsmål 39 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Kostnad ved flere kvoteflyktninger Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 37 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Kostnad - utvidet barnehage for barn i asylmottak Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 35 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Organisering av mottak Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 34 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Belegg i mottak ved økte ankomster Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 33 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Plassering av overføringsflyktninger i mottak Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 30 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Sosialhjelp - økning i barnetrygd Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 24 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Pedagognorm Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 22 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Kostnad ved å øke stønad til beboere i asylmottak Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 19 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Bostøtte - sosialhjelpsutgifter Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 16 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  AAP-overgang til uføretryd Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 14 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Alderspensjon - realinntekt Publisert: 03.06.2019 08:24
  Kap. 2670, post
  Ber om lovteknisk bistand og provenyeffekt av å heve realinntekten til alderspensjonister slik at denne ikke blir regulert svakere enn prissveksten i årets trygdeoppgjør.

  Spørsmålet er forelagt Arbeids- og sosialdepartementet, som har gitt følgende svar:

  «Resultatet av året trygdeoppgjør gir en årlig vekst i alderspensjon under utbetaling på 2,4 prosent. Satsene for minste pensjonsnivå får en årlig økning på 2,5 prosent. Minste pensjonsnivå særskilt sats for enslige øker med 4000 kroner fra 1. september 2019, som gir en årlig vekst på 3,2 pst. I revidert nasjonalbudsjett anslås årlig prisvekst i 2019 til 2,3 prosent. Alderspensjon under utbetaling antas derfor å øke mer enn prisveksten. Alderspensjonister ligger altså an til å få positiv vekst i realinntekten i 2019. En bestemmelse om at alderspensjon ikke skal reguleres lavere enn prisveksten vil dermed ikke komme til anvendelse i 2019 og vil heller ikke ha provenyeffekter i 2019.

  Prisveksten for 2019 blir imidlertid ikke kjent før i 2020. I gjeldende regler for regulering av alderspensjon under utbetaling tas det utgangspunkt i anslag på inneværende års lønnsvekst i RNB, men dersom faktisk lønnsvekst senere viser seg å avvike fra det som ble anslått, skal det korrigeres for dette i senere trygdeoppgjør. Dersom reglene for regulering også skal avhenge av prisvekst, legges det til grunn at det på samme måte må korrigeres for eventuelle avvik mellom anslått og faktisk prisvekst i senere trygdeoppgjør. Dersom faktisk prisvekst viser seg å være lavere enn anslått, må det i så fall gjøres et fratrekk for dette i neste trygdeoppgjør, og vice versa.

  Dersom faktisk prisvekst i 2019 viser seg å bli høyere enn 2,4 prosent, vil en regel som sier at pensjoner under utbetaling ikke skal reguleres lavere enn prisveksten gi utslag i trygdeoppgjøret 2020 og dermed ha provenyeffekter. Dersom årlig faktisk prisvekst blir høyere enn 2,5 prosent, vil regelen også gi utslag i reguleringen av minste pensjonsnivå for gifte og samboende. Dersom faktisk prisvekst blir høyere enn 3,2 prosent vil regelen også gi utslag i minste pensjonsnivå for enslige.

  En regel om at pensjoner under utbetaling ikke skal reguleres lavere enn prisveksten vil dermed isolert sett bidra til at årlige utgifter til alderspensjon øke med 210 mill. kroner dersom faktisk prisveksten blir 2,5 prosent. En årlig prisvekst på 2,6 prosent vil gi ytterligere 9 mill. kroner i økte utgifter som følge av at det også vil gi en økning i minste pensjonsnivå for gifte og samboende. For hver tidel prisveksten blir høyere enn 2,5 prosent bidrar en slik regel da isolert sett til 219 mill. kroner høyere utgifter til alderspensjon fra folketrygden i 2020. Det påløper ytterligere 13 millioner for hver tidel prisveksten blir høyere enn 3,2 prosent.

  Det er også andre pensjoner som reguleres med lønnsveksten fratrukket 0,75 prosent, bla. AFP i privat sektor, alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon og pensjon fra Pensjonstrygden for sjømenn. Dersom den aktuelle garantiregelen også skulle gjøres gjeldende for disse ytelsene, vil provenyeffekten av regelen være høyere.

  I år med prisvekst høyere enn lønnsvekst, slik som i 2016, vil en slik regel gi alderspensjonister bedre inntektsutvikling enn arbeidstakere som gruppe. Dersom regelen også skal sikre at ytelser som reguleres med lønnsveksten, som for eksempel uføretrygd, ikke skal reguleres lavere enn prisveksten, vil regelen i år med negativ reallønnsvekst gi langt høyere provenyanslag enn det som er beregnet her, og også gi uføre som gruppe en bedre inntektsutvikling enn arbeidstakere.

  Lovregler som sikrer at årlig vekst i alderspensjon ikke blir lavere enn prisveksten kan utformes ved å føye til et nytt punktum i folketrygdloven §§ 19-14 andre og sjette ledd og 20-18 andre og sjette ledd:

  § 19-14 andre ledd skal lyde:

  Pensjoner under utbetaling reguleres i samsvar med lønnsveksten og fratrekkes deretter 0,75 prosent. Pensjoner under utbetaling skal likevel ikke reguleres lavere enn prisveksten.

  § 19-14 sjette ledd skal lyde:

  Til grunn for reguleringen legges forventet lønnsvekst i reguleringsåret, justert for eventuelt avvik mellom forventet og faktisk lønnsutvikling siste to år og forventet prisvekst i reguleringsåret justert for eventuelt avvik mellom forventet og faktisk prisvekst siste år.

  § 20-18 andre ledd skal lyde:

  Pensjoner under utbetaling reguleres i samsvar med lønnsveksten og fratrekkes deretter 0,75 prosent. Pensjoner under utbetaling skal likevel ikke reguleres lavere enn prisveksten.

  § 20-18 sjette ledd skal lyde:

  Til grunn for reguleringen legges forventet lønnsvekst i reguleringsåret, justert for eventuelt avvik mellom forventet og faktisk lønnsutvikling siste to år og forventet prisvekst i reguleringsåret justert for eventuelt avvik mellom forventet og faktisk prisvekst siste år.»

 • Svar på spørsmål 11 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Arbeidsmarkedstiltak - ventetid, nedsatt arbeidsevne unge Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 9 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Arbeidsmarkedstiltak - ventid for personer under 30 år Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 7 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  AAP - avkorting mot omsorgsstønad Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 5 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  AAP - innstramming i ordningen Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 2 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Avvikle engangsstønad og erstatte med minsteytelse foreldrepenger Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 1 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Foreldrepenger premature barn Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 131 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Nysnø Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 115 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Elsertifikatordningen Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 113 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Gjenåpning av passkontor Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 112 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Ombygging, passkontor Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 107 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Nasjonal ID Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 101 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Bompenger og veibruksavgift pr gjennomsnittlig 10,5 år gammel dieselbil Publisert: 03.06.2019 08:24
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > »