Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over alle spørsmål

  • Svar på spørsmål 297 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
    Skiltelesende kameraer Publisert: 03.06.2019 09:39
  • Svar på spørsmål 279 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
    Norsk økonomi og arbeidsledighet Publisert: 03.06.2019 09:25
  • Svar på spørsmål 164 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2019

    Rusomsorgen - brukerstyrte plasser

    Publisert: 03.06.2019 09:03
  • Svar på spørsmål 26 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019

    Kap. 21 Statsrådet, post 01

    Publisert: 03.06.2019 08:57
  • Svar på spørsmål 62 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
    Pensjonsopptjening studenter Publisert: 03.06.2019 08:25
  • Svar på spørsmål 61 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
    Øke stipendandelen Publisert: 03.06.2019 08:25
  • Svar på spørsmål 53 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
    Redusert proveny fra bilrelaterte særavgifter Publisert: 03.06.2019 08:25
  • Svar på spørsmål 57 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
    Salg av klimakvoter Publisert: 03.06.2019 08:25
  • Svar på spørsmål 45 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
    Etterforskning voldtekt og vold i nære relasjoner Publisert: 03.06.2019 08:25
  • Svar på spørsmål 42 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
    Flytte støtte til HRS fra KD til JD Publisert: 03.06.2019 08:25
  • Svar på spørsmål 39 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
    Kostnad ved flere kvoteflyktninger Publisert: 03.06.2019 08:24
  • Svar på spørsmål 37 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
    Kostnad - utvidet barnehage for barn i asylmottak Publisert: 03.06.2019 08:24
  • Svar på spørsmål 35 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
    Organisering av mottak Publisert: 03.06.2019 08:24
  • Svar på spørsmål 34 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
    Belegg i mottak ved økte ankomster Publisert: 03.06.2019 08:24
  • Svar på spørsmål 33 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
    Plassering av overføringsflyktninger i mottak Publisert: 03.06.2019 08:24
  • Svar på spørsmål 30 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
    Sosialhjelp - økning i barnetrygd Publisert: 03.06.2019 08:24
  • Svar på spørsmål 24 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
    Pedagognorm Publisert: 03.06.2019 08:24
  • Svar på spørsmål 22 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
    Kostnad ved å øke stønad til beboere i asylmottak Publisert: 03.06.2019 08:24
  • Svar på spørsmål 19 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
    Bostøtte - sosialhjelpsutgifter Publisert: 03.06.2019 08:24
    Kap. 581, post 70
    Har regjeringen undersøkt eller kartlagt hvordan kommunenes sosialhjelpsutgifter er påvirket av at statdi færre kvalifiserer for statlig bostøtte?

    Spørsmålet er forelagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som har gitt følgende svar:

    «Det er i liten grad gjort analyser på individ- eller husstandsnivå av forløp i hvilke ytelser husholdningene mottar. Slike analyser krever omfattende tidsseriedata om enkelthusholdningers økonomiske situasjon.

    Antall bostøttemottakere har gått ned hvert år siden 2011. Det er flere årsaker til dette. Fra 2009 og fram til 2017 innebar modellen for prisjustering av bostøtten en underregulering, slik at behovsprøvingen ble strengere. Fra 2017 holder prisjusteringen følge med prisstigningen, men realinntektsøkning har ført til at noen mottakere ikke lenger er omfattet av ordningen.

    Overgang til bruk av månedlige inntektsdata i 2017 førte til at omkring 13 000 husstander mistet bostøtten, fordi oppdaterte data viste at de ikke lenger hadde så lav inntekt som tidligere opplysninger fra skattoppgjøret for 2015 indikerte. Det kan ikke utelukkes at noen av disse kan være kvalifisert for økonomisk stønad fra kommunen, selv om inntekten var for høy til å få bostøtte. Bostøtten beregnes bare ut fra skattbar inntekt og boutgifter, og bostøtteregisteret inneholder lite informasjon om husstandens økonomiske situasjon for øvrig.

    Ut over endringen av inntektsgrunnlag, er det de siste årene ikke gjort endringer i bostøtteregelverket som innebærer innskrenkning i støtten. Den viktigste årsaken til at husstander slutter å motta bostøtte, er i dag at de får høyere inntekt, for eksempel fordi inntekt, pensjon eller trygd øker mer enn prisstigningen, eller fordi en arbeidsløs person kommer i arbeid. Husstandens økonomi vil da normalt bedres, og et eventuelt behov for økonomisk stønad fra kommunen vil også bli mindre.»

  • Svar på spørsmål 16 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
    AAP-overgang til uføretryd Publisert: 03.06.2019 08:24
  • Svar på spørsmål 14 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
    Alderspensjon - realinntekt Publisert: 03.06.2019 08:24
  • Svar på spørsmål 11 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
    Arbeidsmarkedstiltak - ventetid, nedsatt arbeidsevne unge Publisert: 03.06.2019 08:24
  • Svar på spørsmål 9 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
    Arbeidsmarkedstiltak - ventid for personer under 30 år Publisert: 03.06.2019 08:24
  • Svar på spørsmål 7 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
    AAP - avkorting mot omsorgsstønad Publisert: 03.06.2019 08:24
  • Svar på spørsmål 5 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
    AAP - innstramming i ordningen Publisert: 03.06.2019 08:24
  • Svar på spørsmål 2 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
    Avvikle engangsstønad og erstatte med minsteytelse foreldrepenger Publisert: 03.06.2019 08:24
  • Svar på spørsmål 1 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
    Foreldrepenger premature barn Publisert: 03.06.2019 08:24
  • Svar på spørsmål 131 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
    Nysnø Publisert: 03.06.2019 08:24
  • Svar på spørsmål 115 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
    Elsertifikatordningen Publisert: 03.06.2019 08:24
  • Svar på spørsmål 113 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
    Gjenåpning av passkontor Publisert: 03.06.2019 08:24
  • Svar på spørsmål 112 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
    Ombygging, passkontor Publisert: 03.06.2019 08:24
  • Svar på spørsmål 107 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
    Nasjonal ID Publisert: 03.06.2019 08:24
  • Svar på spørsmål 101 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
    Bompenger og veibruksavgift pr gjennomsnittlig 10,5 år gammel dieselbil Publisert: 03.06.2019 08:24
  • Svar på spørsmål 100 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
    Provenyvirkningen av at staten kompenserer for elbilenes lavere satser Publisert: 03.06.2019 08:24
  • Svar på spørsmål 43 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
    Vei, trafikkstasjoner Publisert: 03.06.2019 08:24
  • Svar på spørsmål 42 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
    Vei, trafikant og kjøretøy Publisert: 03.06.2019 08:24
  • Svar på spørsmål 38 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
    Tilskudd til bredbåndsutbygging Publisert: 03.06.2019 08:24
  • Svar på spørsmål 37 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
    Politidistriktenes budsjetter Publisert: 03.06.2019 08:24
  • Svar på spørsmål 36 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
    Årsverk kommunikasjons- og informasjonsarbeid i politiet Publisert: 03.06.2019 08:24
  • Svar på spørsmål 34 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
    Allierte styrker Publisert: 03.06.2019 08:23
  • Svar på spørsmål 33 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
    Allierte styrker Publisert: 03.06.2019 08:23
  • Svar på spørsmål 32 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
    Konseptet for mottak av allierte forsterkninger Publisert: 03.06.2019 08:23
  • Svar på spørsmål 31 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
    Nye Kampfly Publisert: 03.06.2019 08:23
  • Svar på spørsmål 30 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
    Basestruktur - Andøya og Bodø Publisert: 03.06.2019 08:23
  • Svar på spørsmål 25 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
    AAP - reduksjon i utgifter Publisert: 03.06.2019 08:23
  • Svar på spørsmål 362 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
    BNP-andel Publisert: 03.06.2019 08:23
  • Svar på spørsmål 343 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
    Akkumulerte innsparinger på kutt i stipendordninger Publisert: 03.06.2019 08:23
  • Svar på spørsmål 342 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
    Kutt i stipendordninger for elever og studenter siden 2013 Publisert: 03.06.2019 08:23
  • Svar på spørsmål 341 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
    Innsparing ved å knytte stipend til gradsoppnåelse Publisert: 03.06.2019 08:23
  • Svar på spørsmål 340 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
    Stipendandel på 15 pst. til gradsoppnåelse Publisert: 03.06.2019 08:23
  • « < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > »