Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over alle spørsmål

 • Svar på spørsmål 297 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Skiltelesende kameraer Publisert: 03.06.2019 09:39
 • Svar på spørsmål 279 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Norsk økonomi og arbeidsledighet Publisert: 03.06.2019 09:25
 • Svar på spørsmål 164 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2019

  Rusomsorgen - brukerstyrte plasser

  Publisert: 03.06.2019 09:03
 • Svar på spørsmål 26 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019

  Kap. 21 Statsrådet, post 01

  Publisert: 03.06.2019 08:57
 • Svar på spørsmål 62 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Pensjonsopptjening studenter Publisert: 03.06.2019 08:25
 • Svar på spørsmål 61 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Øke stipendandelen Publisert: 03.06.2019 08:25
 • Svar på spørsmål 53 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Redusert proveny fra bilrelaterte særavgifter Publisert: 03.06.2019 08:25
 • Svar på spørsmål 57 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Salg av klimakvoter Publisert: 03.06.2019 08:25
 • Svar på spørsmål 45 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Etterforskning voldtekt og vold i nære relasjoner Publisert: 03.06.2019 08:25
 • Svar på spørsmål 42 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Flytte støtte til HRS fra KD til JD Publisert: 03.06.2019 08:25
 • Svar på spørsmål 39 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Kostnad ved flere kvoteflyktninger Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 37 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Kostnad - utvidet barnehage for barn i asylmottak Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 35 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Organisering av mottak Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 34 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Belegg i mottak ved økte ankomster Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 33 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Plassering av overføringsflyktninger i mottak Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 30 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Sosialhjelp - økning i barnetrygd Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 24 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Pedagognorm Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 22 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Kostnad ved å øke stønad til beboere i asylmottak Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 19 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Bostøtte - sosialhjelpsutgifter Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 16 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  AAP-overgang til uføretryd Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 14 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Alderspensjon - realinntekt Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 11 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Arbeidsmarkedstiltak - ventetid, nedsatt arbeidsevne unge Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 9 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Arbeidsmarkedstiltak - ventid for personer under 30 år Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 7 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  AAP - avkorting mot omsorgsstønad Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 5 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  AAP - innstramming i ordningen Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 2 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Avvikle engangsstønad og erstatte med minsteytelse foreldrepenger Publisert: 03.06.2019 08:24
  Kap. 2530 , post 70
  a) Hva er halvårsvirkningen og provenyeffekten ved å erstatte engangsstønaden med en minsteytelse for foreldrepenger på minimum 1, 1,5 og 2 G (grunnbeløpet i folketrygden) fordelt over 49 uker for familier uten egen opptjening? Ber om oversikt fordelt på kap og post.

  b) Hva er halvårsvirkningen og provenyeffekten ved å heve minstebeløpet for foreldrepenger for de som i dag kvalifiserer til å få foreldrepenger til minimum 1, 1,5 og 2 G (grunnbeløpet i folketrygden) fordelt over 49 uker? Ber om oversikt fordelt på kap og post.

  Spørsmålet er forelagt Barne- og familiedepartementet, som har gitt følgende svar:

  «a) Arbeids- og velferdsdirektoratet har sett på hva som er kostnaden ved at det innføres en minsteytelse for foreldrepenger på 1, 1,5 og 2 ganger grunnbeløpet i folketrygden fordelt over 49 uker for familier uten egen opptjening, i stedet for engangsstønad. Økningen i merutgifter skyldes at helårsvirkningen av løpende foreldrepengeutbetalinger ikke inntrer før i 2021 ved innføring 1.1.2020.

  Innføring for barn født fom. 1.1.2020.(i mill. kroner)

  20202021 (full effekt)
  Ny satsPost 70Post 71NettoPost 70Post 71Samlet
  1 G534-840-3061 068-840228
  1,5 G851-840111 702-840862
  2 G1 216-8403772 433-8401 593

  Innføring for barn født fom. 1.7.2020.(i mill. kroner)

  20202021 (full effekt)
  Ny satsPost 70Post 71NettoPost 70Post 71Samlet
  1 G267-420-1531 068-840228
  1,5 G425-42061 702-840862
  2 G608-4201882 433-8401 593

  Tiltaket vil kreve flere endringer i folketrygdlovens kap. 14. Blant annet må folketrygdlovens § 14-6 om opptjening til foreldrepenger skrives om eller få et tillegg som gir rett til foreldrepenger for dem som ikke har opptjent foreldrepenger gjennom yrkesaktivitet eller tilsvarende. Også § 14-7 om beregning må endres. Flere bestemmelser i kap. 14 må endres dersom alle foreldre blir gitt rett til en minsteytelse. Det gjelder i alle fall §§ 14-9, 14-12 og 14-14. Videre må § 14-17 oppheves. Den konkrete utformingen av lovbestemmelsene krever grundigere vurdering.

  Forslaget vil kreve lovendring og tilpasninger i Arbeids- og velferdsetatens IKT-systemer. Det er ikke realistisk å gjennomføre endringene fra 1.7.2019. Det er derfor ikke utarbeidet et anslag for dette. BFD legger til grunn at endringen kan gjennomføres fra 1.1.2020.

  b) Etter dagens regelverk er det ingen minsteutbetaling av foreldrepenger, men det vil i praksis være 0,5G per år som følge av inngangsvilkårene. Vi tolker dette spørsmålet som en innføring av en garantert minsteutbetaling til dagens mottakere på 1, 1,5 og 2G fordelt på 49 uker.

  En økning i garantert minsteutbetaling vil gi merutgifter på post 70. Siden foreldrepenger er en løpende ytelse vil det ha effekt på flere budsjettår. Arbeids- og velferdsdirektoratet har gitt følgende anslag på årlige merutgifter

  Innføring for barn født fom. 1.1.2020.(i mill. kroner)

  Ny sats20202021 (full effekt)
  1 G1632
  1,5 G74148
  2 G180361

  Innføring for barn født fom. 1.7.2020.(i mill. kroner)

  (i mill. kroner)
  Ny sats20202021 (full effekt)
  1 G832
  1,5 G37148
  2 G90361

  Tiltaket vil kreve flere endringer i folketrygdlovens kap. 14. Blant annet må folketrygdlovens § 14-7 om beregning av foreldrepenger få et tillegg om garantert minsteutbetaling. Den konkrete utformingen av lovbestemmelsen krever grundigere vurdering.

  Forslaget vil kreve lovendring og tilpasninger i Arbeids- og velferdsetatens IKT-systemer. Det er ikke realistisk å gjennomføre endringene fra 1.7.2019. Det er derfor ikke utarbeidet et anslag for dette. BFD legger til grunn at endringen kan gjennomføres fra 1.1.2020.»

 • Svar på spørsmål 1 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Foreldrepenger premature barn Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 131 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Nysnø Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 115 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Elsertifikatordningen Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 113 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Gjenåpning av passkontor Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 112 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Ombygging, passkontor Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 107 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Nasjonal ID Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 101 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Bompenger og veibruksavgift pr gjennomsnittlig 10,5 år gammel dieselbil Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 100 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Provenyvirkningen av at staten kompenserer for elbilenes lavere satser Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 43 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  Vei, trafikkstasjoner Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 42 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  Vei, trafikant og kjøretøy Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 38 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  Tilskudd til bredbåndsutbygging Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 37 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  Politidistriktenes budsjetter Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 36 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  Årsverk kommunikasjons- og informasjonsarbeid i politiet Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 34 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  Allierte styrker Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 33 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  Allierte styrker Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 32 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  Konseptet for mottak av allierte forsterkninger Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 31 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  Nye Kampfly Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 30 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  Basestruktur - Andøya og Bodø Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 25 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  AAP - reduksjon i utgifter Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 362 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  BNP-andel Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 343 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Akkumulerte innsparinger på kutt i stipendordninger Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 342 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Kutt i stipendordninger for elever og studenter siden 2013 Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 341 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Innsparing ved å knytte stipend til gradsoppnåelse Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 340 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Stipendandel på 15 pst. til gradsoppnåelse Publisert: 03.06.2019 08:23
 • « < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > »