Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over alle spørsmål

 • Svar på spørsmål 297 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Skiltelesende kameraer Publisert: 03.06.2019 09:39
 • Svar på spørsmål 279 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Norsk økonomi og arbeidsledighet Publisert: 03.06.2019 09:25
 • Svar på spørsmål 164 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2019

  Rusomsorgen - brukerstyrte plasser

  Publisert: 03.06.2019 09:03
 • Svar på spørsmål 26 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019

  Kap. 21 Statsrådet, post 01

  Publisert: 03.06.2019 08:57
 • Svar på spørsmål 62 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Pensjonsopptjening studenter Publisert: 03.06.2019 08:25
 • Svar på spørsmål 61 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Øke stipendandelen Publisert: 03.06.2019 08:25
 • Svar på spørsmål 53 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Redusert proveny fra bilrelaterte særavgifter Publisert: 03.06.2019 08:25
 • Svar på spørsmål 57 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Salg av klimakvoter Publisert: 03.06.2019 08:25
 • Svar på spørsmål 45 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Etterforskning voldtekt og vold i nære relasjoner Publisert: 03.06.2019 08:25
 • Svar på spørsmål 42 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Flytte støtte til HRS fra KD til JD Publisert: 03.06.2019 08:25
 • Svar på spørsmål 39 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Kostnad ved flere kvoteflyktninger Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 37 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Kostnad - utvidet barnehage for barn i asylmottak Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 35 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Organisering av mottak Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 34 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Belegg i mottak ved økte ankomster Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 33 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Plassering av overføringsflyktninger i mottak Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 30 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Sosialhjelp - økning i barnetrygd Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 24 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Pedagognorm Publisert: 03.06.2019 08:24
  24. Kap. 571 , post 60
  Hva er halv- og helårsvirkningen av å innføre en styrke pedagognormen og innføre en fagarbeider-norm der 50 pst av de ansatte er barnehagelærere og 25 pst er fagarbeidere?

  Spørsmålet er forelagt Kunnskapsdepartementet, som har gitt følgende svar:

  «Kunnskapsdepartementet legger til grunn at det er 50 pst. og 25 pst. av grunnbemanningen som hhv. skal ha barnehagelærerutdanning og være fagarbeidere. Grunnbemanningen er assistenter, barne- og ungdomsarbeidere og pedagogiske ledere eller tilsvarende. I tillegg er det utdanningskrav til styrere, og de aller fleste styrere har barnehagelærerutdanning.

  Statistikk fra 2018 viser at andelen årsverk med barnehagelærerutdanning eller tilsvarende pedagogisk utdanning utgjør 41,0 pst. av antall årsverk i grunnbemanningen i kommunale barnehager. Ved å innføre et krav om å øke andelen barnehagelærere til 50 pst. vil det være behov for om lag 2 900 flere årsverk med barnehagelærerutdanning i de kommunale barnehagene, og barnehagenes lønnskostnader vil øke. Dette vil også bety økte tilskudd til de private barnehagene som vil legge til rette for at også de private barnehagene kan øke pedagogandelen til 50 pst. Tilskuddet til private barnehager beregnes basert på regnskap, og økningen i tilskuddet til private barnehager vil dermed inntreffe noe senere. Ved å videreføre overgangsordningen i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager § 5a, vil de private barnehagene kunne få økt tilskudd til økt pedagogtetthet samtidig som de kommunale barnehagene.

  Høsten 2017 ble 172 mill. kroner lagt i kommunerammen til flere barnehagelærere for å skjerpe pedagognormen til 43 pst. I 2018 ble helårseffekten på 424 mill. kroner lagt i kommunerammen. Dette beløpet er foreslått videreført og prisjustert i 2019, og utgjør totalt 436 mill. kr i 2019. Midlene i kommunerammen finansierer en økning fra 38,8 pst. til 43 pst. barnehagelærere i barnehagen både i kommunale og private barnehager. I 2016 var andelen årsverk i grunnbemanningen med barnehagelærerutdanning eller tilsvarende 38,8 pst. I 2018 har denne økt til 41,0 pst. Det vil si at det har vært en økning på 2,2 pst. poeng.

  Bevilgningsbehovet i beregningen er hvor mye kommunene må kompenseres for å øke andelen barnehagelærere fra 41,0 pst til 50 pst. Det trekkes derfor fra bevilgningene som har finansiert en økning fra 38,8 pst. til 41,0 pst. Kommunene er dermed finansiert med 208 mill. kroner for en økning fra 41,0 pst. til 43 pst.

  Dersom man legger til grunn samme forutsetninger om lønnskostnader som ved tidligere beregninger, vil bevilgningsbehovet fra 1. august 2019 være 214 mill. kroner, med en helårseffekt på 514 mill. kroner på kap. 571, post 60. Se også tabell under. Det er i disse beregningene lagt til grunn en kompensasjon etter nasjonale gjennomsnittsbetraktninger.

  Økt andel barnehagelærere til 50 prosent 2019-kr
  Økning i kostnader kommunale barnehager fra dagens nivå på 41,0 til 50 prosent360 mill. kr
  Økning i tilskudd til private barnehager (som følge av andel barnehagelærere øker fra 41,0 til 50 pst.)362 mill. kr
  Totalkostnader for å øke fra dagens nivå til 50 prosent722 mill. kr
  Midler til å øke andelen barnehagelærere fra 41,0 pst. til 43 pst. som allerede er i kommunerammen208 mill. kr
  Økning i bevilgningsbehov for å øke til 50 pst. barnehagelærere utover det som ligger i kommunerammen514 mill. kr
  Bevilgningsbehov fra 1. august 2019, halvårseffekt utover det som ligger i kommunerammen 214 mill. kr

  Andelen årsverk med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider i grunnbemanningen i kommunale barnehager er 25,0 pst., i tillegg har 5,3 pst. av årsverkene i grunnbemanningen annen fagarbeiderbakgrunn. Kravet om 25 pst. fagarbeidere er dermed allerede oppfylt i gjennomsnitt for kommunale barnehager. Tilskuddet til private barnehager ble gjennom bevilgninger i statsbudsjettet for 2016, økt fra 98 til 100 pst. av det de kommunale barnehagene får i offentlig finansiering. Dette legger til rette for at de private barnehagene kan ha samme andel fagarbeidere som de kommunale barnehagene. Kunnskapsdepartementet legger derfor til grunn at det ikke krever økte statlige overføringer å innføre et krav om 25 pst. fagarbeidere i grunnbemanningen i barnehagene.»

 • Svar på spørsmål 22 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Kostnad ved å øke stønad til beboere i asylmottak Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 19 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Bostøtte - sosialhjelpsutgifter Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 16 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  AAP-overgang til uføretryd Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 14 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Alderspensjon - realinntekt Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 11 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Arbeidsmarkedstiltak - ventetid, nedsatt arbeidsevne unge Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 9 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Arbeidsmarkedstiltak - ventid for personer under 30 år Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 7 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  AAP - avkorting mot omsorgsstønad Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 5 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  AAP - innstramming i ordningen Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 2 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Avvikle engangsstønad og erstatte med minsteytelse foreldrepenger Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 1 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Foreldrepenger premature barn Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 131 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Nysnø Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 115 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Elsertifikatordningen Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 113 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Gjenåpning av passkontor Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 112 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Ombygging, passkontor Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 107 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Nasjonal ID Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 101 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Bompenger og veibruksavgift pr gjennomsnittlig 10,5 år gammel dieselbil Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 100 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Provenyvirkningen av at staten kompenserer for elbilenes lavere satser Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 43 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  Vei, trafikkstasjoner Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 42 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  Vei, trafikant og kjøretøy Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 38 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  Tilskudd til bredbåndsutbygging Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 37 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  Politidistriktenes budsjetter Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 36 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  Årsverk kommunikasjons- og informasjonsarbeid i politiet Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 34 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  Allierte styrker Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 33 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  Allierte styrker Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 32 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  Konseptet for mottak av allierte forsterkninger Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 31 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  Nye Kampfly Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 30 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  Basestruktur - Andøya og Bodø Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 25 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  AAP - reduksjon i utgifter Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 362 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  BNP-andel Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 343 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Akkumulerte innsparinger på kutt i stipendordninger Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 342 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Kutt i stipendordninger for elever og studenter siden 2013 Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 341 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Innsparing ved å knytte stipend til gradsoppnåelse Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 340 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Stipendandel på 15 pst. til gradsoppnåelse Publisert: 03.06.2019 08:23
 • « < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > »