Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over alle spørsmål

 • Svar på spørsmål 297 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Skiltelesende kameraer Publisert: 03.06.2019 09:39
 • Svar på spørsmål 279 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Norsk økonomi og arbeidsledighet Publisert: 03.06.2019 09:25
 • Svar på spørsmål 164 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2019

  Rusomsorgen - brukerstyrte plasser

  Publisert: 03.06.2019 09:03
 • Svar på spørsmål 26 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019

  Kap. 21 Statsrådet, post 01

  Publisert: 03.06.2019 08:57
 • Svar på spørsmål 62 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Pensjonsopptjening studenter Publisert: 03.06.2019 08:25
 • Svar på spørsmål 61 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Øke stipendandelen Publisert: 03.06.2019 08:25
 • Svar på spørsmål 53 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Redusert proveny fra bilrelaterte særavgifter Publisert: 03.06.2019 08:25
 • Svar på spørsmål 57 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Salg av klimakvoter Publisert: 03.06.2019 08:25
 • Svar på spørsmål 45 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Etterforskning voldtekt og vold i nære relasjoner Publisert: 03.06.2019 08:25
 • Svar på spørsmål 42 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Flytte støtte til HRS fra KD til JD Publisert: 03.06.2019 08:25
 • Svar på spørsmål 39 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Kostnad ved flere kvoteflyktninger Publisert: 03.06.2019 08:24
  Kap. 490 , post 1
  Hva er kostnaden av å øke antall kvoteflyktninger med 2000? Vi ber om oversikt fordelt på kapittel og post.

  Spørsmålet er forelagt Justis- og beredskapsdepartementet, som har gitt følgende svar:

  «En økning i antall overføringsflyktninger medfører økte utgifter over Justis- og beredskapsdepartementets og Kunnskapsdepartementets budsjetter. Videre blir Utenriksdepartementets budsjett berørt ved at deler av utgiftene er godkjent som offisiell utviklingshjelp (ODA-godkjente utgifter). Vi gjør innledningsvis oppmerksom på at for de midlene vi bruker til kvoteflyktninger i Norge kan vi hjelpe langt flere flyktninger i nærområdene.

  Hvilket tidspunkt utgiftene til bosetting og integrering påløper, vil avhenge av når overføringsflyktningen ankommer landet. Så lenge det samlede antall flyktninger som skal bosettes, inkludert overføringsflyktninger og flyktninger som bosettes fra asylmottak, ikke overstiger bosettingskapasiteten, vil en økning i antall overføringsflyktninger føre til økt bosetting i kommunene.

  Det er lagt til grunn beregningene under at bosettingskapasiteten vil være stor nok ved en økning til de alternativene det er spurt om og det er derfor beregnet økte utgifter til bosetting og integrering. Dersom prognosene endres slik at kapasiteten likevel ikke blir tilstrekkelig vil det medføre økte utgifter til asylmottak og utgifter til bosetting blir skjøvet fram i tid.. For enkelte overføringsflyktninger kan det bli behov for et kort opphold i mottak i Norge før bosetting. Dette er ikke hensyntatt i beregningene under.

  Det er lagt til grunn som en beregningsteknisk forutsetning at uttakene økes med 2000 inneværende år, men at alle disse først vil ankomme i 2020. Bakgrunnen for dette er at det tar 4?6 måneder før overføringsflyktningene ankommer Norge. Det er lagt til grunn at økningen vil gjennomføres ved å ta ut 2 000 flere syriske overføringsflyktninger. Dersom disse forutsetningene endres, vil også graden av nødvendig praktisk tilrettelegging og utgifter i uttakene endres, noe som kan medføre økt bevilgningsbehov på driftspostene. Vi vil også presisere at UDI, IMDi og politiet ikke har erfaring med å håndtere kvoter utover om lag 3 000 plasser, og det kan derfor oppstå uforutsette forhold som vil påvirke bevilgningsbehovet. Innenfor tiden til rådighet har ikke departementet kunnet vurdere om det vil være kapasitet og mulighet for å øke uttakene ved alle uttakslokasjoner. Det må derfor tas forbehold om at uttakene er gjennomførbare. Slik departementet vurderer det vil det være svært krevende og lite realistisk å klare å øke kvoten med 2000 plasser inneværende år. Det må også tas forbehold om eventuelle forhold som kan påvirke bosettingskapasiteten i kommunene, som eksempelvis endret kvotesammensetning.

  Det gjøres oppmerksom på at utgifter til integreringstilskudd over kap. 291, post 60 og tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap normalt utbetales i henholdsvis fem og tre år etter bosetting. Videre anslås det at utgifter til tilskuddet ved bosetting av personer med alvorlige, kjente funksjonsnedsettelser og/eller atferdsvansker vil påløpe først om lag ett år etter bosetting. Ved økt uttak av overføringsflyktninger, vil det dermed påløpe utgifter også etter 2023. Videre legger beregningene nedenfor til grunn at ingen av overføringsflyktningene er enslige mindreårige. I årene etter bosetting av enslige, mindreårige flyktninger utbetales normalt et særskilt tilskudd til bosettingskommunene over kap. 291, post 61. Satsen er 1 203 700 kroner til og med det året barnet fyller 16 år, og 755 300 kroner fra og med det året barnet fyller 17 år. Tilskuddet blir differensiert ut fra måneden vedkommende blir bosatt, og utbetales til og med det året den enslige mindreårige fyller 20 år. Beregningene nedenfor gir derfor ikke et fullstendig bilde av de faktiske kostnadene ved økt mottak av overføringsflyktninger

  Beregningene under basert på en tilnærmet lineær oppskalering sammenlignet med gjeldende bevilgninger til overføringsflyktninger i 2019. Eventuelle stordriftsfordeler eller terskelverdier har ikke blitt vurdert med tiden departementet har hatt til rådighet.

  Utgifter 20192020202120222023
  490.01 (JD)UDI, Drift 25 600 0 0 0 0
  490.73 (JD)Gjenbosetting - støttetiltak13 600 0 0 0 0
  490.75 (JD)Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet0 9 500 0 0 0
  440.01 (JD)Registrering politiet10 500 0 0 0 0
  444.01 (JD)PST4 700 0 0 0 0
  290.01 (KD)IMDi, drift (saksbehandling og kulturorienteringsprogram)6 500 0 0 0 0
  291.60 (KD)Integreringstilskudd0316 300 763 200 546 000 373 000
  292.60 (KD)Opplæring i norsk og samfunnskunnskap0 21 300 63 800 39 600 0
   Sum JD 60 900347 100827 000585 600373 000
  Inntekter      
  3490.03 (JD)ODA-godkjente utgifter, reiseutgifter 13 600 0 0 0 0
  3490.06 (JD)ODA-godkjente utgifter, gjenbosetting 0 9 500 0 0 0
   Sum13 600 9 500 0 0 0

  »

 • Svar på spørsmål 37 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Kostnad - utvidet barnehage for barn i asylmottak Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 35 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Organisering av mottak Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 34 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Belegg i mottak ved økte ankomster Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 33 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Plassering av overføringsflyktninger i mottak Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 30 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Sosialhjelp - økning i barnetrygd Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 24 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Pedagognorm Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 22 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Kostnad ved å øke stønad til beboere i asylmottak Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 19 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Bostøtte - sosialhjelpsutgifter Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 16 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  AAP-overgang til uføretryd Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 14 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Alderspensjon - realinntekt Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 11 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Arbeidsmarkedstiltak - ventetid, nedsatt arbeidsevne unge Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 9 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Arbeidsmarkedstiltak - ventid for personer under 30 år Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 7 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  AAP - avkorting mot omsorgsstønad Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 5 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  AAP - innstramming i ordningen Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 2 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Avvikle engangsstønad og erstatte med minsteytelse foreldrepenger Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 1 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Foreldrepenger premature barn Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 131 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Nysnø Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 115 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Elsertifikatordningen Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 113 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Gjenåpning av passkontor Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 112 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Ombygging, passkontor Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 107 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Nasjonal ID Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 101 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Bompenger og veibruksavgift pr gjennomsnittlig 10,5 år gammel dieselbil Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 100 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Provenyvirkningen av at staten kompenserer for elbilenes lavere satser Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 43 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  Vei, trafikkstasjoner Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 42 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  Vei, trafikant og kjøretøy Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 38 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  Tilskudd til bredbåndsutbygging Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 37 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  Politidistriktenes budsjetter Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 36 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  Årsverk kommunikasjons- og informasjonsarbeid i politiet Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 34 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  Allierte styrker Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 33 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  Allierte styrker Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 32 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  Konseptet for mottak av allierte forsterkninger Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 31 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  Nye Kampfly Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 30 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  Basestruktur - Andøya og Bodø Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 25 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  AAP - reduksjon i utgifter Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 362 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  BNP-andel Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 343 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Akkumulerte innsparinger på kutt i stipendordninger Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 342 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Kutt i stipendordninger for elever og studenter siden 2013 Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 341 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Innsparing ved å knytte stipend til gradsoppnåelse Publisert: 03.06.2019 08:23
 • Svar på spørsmål 340 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Stipendandel på 15 pst. til gradsoppnåelse Publisert: 03.06.2019 08:23
 • « < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > »