Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over alle spørsmål

 • Svar på spørsmål 4 fra Finanskomiteen/Hs fraksjon av 24.05.2019

  Utbytteskatt

  Publisert: 13.06.2019 15:36
 • Svar på spørsmål 367 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 03.06.2019
  Provenyeffekt foreldrepenger fra fødselsdato Publisert: 12.06.2019 08:21
 • Svar på spørsmål 214 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2019

  Økologisk grunnkart

  Publisert: 05.06.2019 11:37
 • Svar på spørsmål 3 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.05.2019
  CO2-fond Publisert: 05.06.2019 11:34
 • Svar på spørsmål 5 fra Finanskomiteen/Hs fraksjon av 24.05.2019
  Formuesskatt proveny økt verdsettelse næringseiendom Publisert: 05.06.2019 11:34
 • Svar på spørsmål 272 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019

  Produktivitetsvekst

  Publisert: 04.06.2019 11:34
 • Svar på spørsmål 58 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  CO2-håndtering Publisert: 04.06.2019 11:17
 • Svar på spørsmål 3 fra Finanskomiteen/Hs fraksjon av 24.05.2019
  Formuesskatt redusert verdsettelse aksjer mv. Publisert: 04.06.2019 11:17
 • Svar på spørsmål 2 fra Finanskomiteen/Hs fraksjon av 24.05.2019
  Formuesskatt redusert verdsettelse aksjer mv. Publisert: 04.06.2019 11:17
  Kap. 5501 Skatter på formue og inntekt, post 70 Toppskatt
  Hva er påløpt og bokført provenyvirkningen av å utvide verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler i 2019 med hhv. 10 og 75 prosentpoeng (dvs. til 100% totalt) ut over vedtatte nivå for 2019? Det bes om at provenyvirkningene fordeles på personlig skatteytere etter netto likningsformuesgrupper ved hhv. a) desil, supplert med topp 1 og topp 0,1 prosent, og b) etter formue med følgende netto likningsformuesgrupper: negativ formue, 0-1,5 mill. kr, 1,5-2 mill. kr, 2-3 mill. kr, 3-5 mill. kr, 5-10 mill. kr, 10-20 mill. kr, 20-50 mill. kr, 50-100 mill. kr, 100-250 mill. kr og over 250 mill. kroner. For netto likningsformuesgruppene i a) og b) bes det også om å få oppgitt for gjennomsnittspersonen i gruppen inntekt, skatt totalt, formuesskatt totalt og hvor mange personer som er i de ulike undergruppene.

  I 2019 er verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler og tilordnet gjeld 25 pst. Tabell 1 oppsummerer helårs provenytap av å fjerne eller redusere verdsettelsesrabatten. Det legges til grunn at næringseiendom som er eid direkte av formuesskattepliktige, i likhet med andre driftsmiddel, skal omfattes av endringen.

  Beregningen er basert på Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt. Datagrunnlaget for modellen er et utvalg fra Statistisk sentralbyrås inntektsstatistikk for husholdninger for 2016. Denne statistikken gir informasjon om sammensetningen av inntekt og formue for hele befolkningen. Datagrunnlaget er fremskrevet til 2019. Beregningene kan være usikre bl.a. fordi datagrunnlaget ikke omfatter alle skattyterne og er sjablongmessig fremskrevet.

  LOTTE-Skatt er en statisk modell og får dermed ikke med virkningene av at det kan bli lønnsomt for skattytere å endre atferd når skatteregler endres. Lavere verdsettelse av aksjer mv. vil gi skattytere insentiv til å endre sammensetningen av sparingen, for eksempel ved å erstatte banksparing, som ikke har verdsettelsesrabatt, med aksjer for å spare formuesskatt. Slike atferdsendringer er det ikke tatt hensyn til i anslagene som gjøres med LOTTE-Skatt.

  Tabell 1 viser provenyanslag uten atferdsendringer. Departmentet har ikke anslått atferdsendringene, som må antas å være særlig store i alternativet hvor aksjer og driftsmidler inkl. næringseiendom blir fritatt for formuesskatt. Departementet presenterer derfor kun fordelingsvirkninger i alternativet der verdsettelserabatten settes til 35 pst., men også i dette alternativet må det antas et visst omfang av atferdsendringer.

  Tabell 1 Helårs provenyvirkninger av å øke verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler og tilordnet gjeld. Sammenlignet med skattereglene for 2019. Negative tall betyr lettelse. Mill. kroner

  Verdsettelsesrabatt for aksjer og driftsmidler og tilordnet gjeldMill. kroner
  35 pst.-1 120
  100 pst.-7 990

  Kilder: Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt.

  Tabell 2 viser fordelingen av å øke verdsettelsesrabatten etter desiler for netto ligningsformue. Desil 1 viser hvor stor andel av samlet netto ligningsformue som tilfaller den minst formuende tidelen av befolkningen, mens desil 10 viser den mest formuende tidelen av befolkningen.

  Tabell 2 Gjennomsnittlig endring i skatt av å øke verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler og tilordnet gjeld til 35 pst. Desilfordelt etter beregnet netto ligningsformue, samt topp 0,1 og 1,0 pst. Sammenlignet med skattereglene for 2019. Kroner

  DesilAntall personerGjennomsnittlig netto ligningsformue, referansen 2019. KronerGjennom-snittlig bruttoinntekt inkl. skattefrie ytelser, referansen i 2019. KronerGjennom-snittlig skatt i referansen. KronerGjennom-snittlig formuesskatt, referanse i 2019. KronerGjennom-snittlig endring i formues-skatt
  Desil 1437 000-2 637 900729 300189 90000
  Desil 2437 000-995 600581 600142 10000
  Desil 3437 000-334 600422 20094 00000
  Desil 4437 000-57 800301 10060 00000
  Desil 5437 00016 600221 50038 00000
  Desil 6437 000118 900333 20068 40000
  Desil 7437 000349 800415 80090 40000
  Desil 8437 000686 800465 100106 1001000
  Desil 9437 0001 281 100519 000124 7005000
  Desil 10437 0005 625 300849 900266 30032 100-2 500
  I alt4 370 200405 300483 900118 0003 300-300
  Topp 0,1 pst. 4 400139 095 0005 955 4002 932 4001 162 200-126 200
  Topp 1 pst. 43 70027 414 1002 162 400863 800214 300-20 300

  Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt.

  b)

  Tabell 3 viser økt verdsettelsesrabatt etter netto likningsformue fremskrevet til 2019. Intervallene 100-250 mill. kroner og over 250 mill. kroner er slått sammen for at antallet personer i ett intervall skal overstige SSBs minstegrense.

  Tabell 3 Gjennomsnittlig endring i skatt etter netto ligningsformue av å øke verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler og tilordnet gjeld til 35 pst. Sammenlignet med skattereglene for 2019. Kroner

  Netto liknings-nettoformueAntallGjennom-snittlig bruttoinntekt inkl. skattefrie ytelser, referansen i 2019. KronerGjennom-snittlig skatt i 2019. KronerGjennom-snittlig formuesskatt i 2019. KronerGjennom-snittlig endring i formuesskatt. Kroner
  negativ formue1 704 900519 400124 20000
  0 - 1,5 mill. kr.2 126 900377 50081 80000
  1,5 - 2 mill. kr.162 800551 800137 100100-100
  2 -3 mill. kr.167 300619 600165 0001 700-200
  3 - 5 mill. kr.116 100759 700223 7005 700-700
  5 - 10 mill. kr.60 7001 082 600356 00015 800-2 100
  10 - 20 mill. kr.19 5001 745 600626 00039 700-7 300
  20 - 50 mill. kr.8 3002 517 700989 80097 100-21 500
  40 - 50 mill. kr.2 3004 181 3001 854 800235 200-57 500
  Over 100 mill. kr.1 40010 532 0005 625 2002 584 800-286 800
  I alt4 370 200483 900118 0003 300-300

  Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt.

 • Svar på spørsmål 281 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Vekst i BNP og offentlige utgifter Publisert: 04.06.2019 11:17
 • Svar på spørsmål 264 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Flom og skred Publisert: 04.06.2019 11:17
 • Svar på spørsmål 263 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Flom og skred Publisert: 04.06.2019 11:17
 • Svar på spørsmål 285 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019

  kutt/reformer

  Publisert: 04.06.2019 11:17
 • Svar på spørsmål 89 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.05.2019
  Vei, innbetaling av bompenger i 2010-2018 Publisert: 03.06.2019 16:08
 • Svar på spørsmål 41 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  Statens vegvesen, budsjettmessig virkning av å redusere antall trafikkstasjoner. Publisert: 03.06.2019 16:08
 • Svar på spørsmål 40 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  Statens vegvesen, budsjettmessig virkning av omorganisering Publisert: 03.06.2019 16:08
 • Svar på spørsmål 317 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Fylkeskommunale hurtigbåter Publisert: 03.06.2019 16:08
 • Svar på spørsmål 297 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Skiltelesende kameraer Publisert: 03.06.2019 09:39
 • Svar på spørsmål 279 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Norsk økonomi og arbeidsledighet Publisert: 03.06.2019 09:25
 • Svar på spørsmål 164 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2019

  Rusomsorgen - brukerstyrte plasser

  Publisert: 03.06.2019 09:03
 • Svar på spørsmål 26 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019

  Kap. 21 Statsrådet, post 01

  Publisert: 03.06.2019 08:57
 • Svar på spørsmål 62 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Pensjonsopptjening studenter Publisert: 03.06.2019 08:25
 • Svar på spørsmål 61 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Øke stipendandelen Publisert: 03.06.2019 08:25
 • Svar på spørsmål 53 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Redusert proveny fra bilrelaterte særavgifter Publisert: 03.06.2019 08:25
 • Svar på spørsmål 57 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Salg av klimakvoter Publisert: 03.06.2019 08:25
 • Svar på spørsmål 45 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Etterforskning voldtekt og vold i nære relasjoner Publisert: 03.06.2019 08:25
 • Svar på spørsmål 42 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Flytte støtte til HRS fra KD til JD Publisert: 03.06.2019 08:25
 • Svar på spørsmål 39 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Kostnad ved flere kvoteflyktninger Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 37 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Kostnad - utvidet barnehage for barn i asylmottak Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 35 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Organisering av mottak Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 34 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Belegg i mottak ved økte ankomster Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 33 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Plassering av overføringsflyktninger i mottak Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 30 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Sosialhjelp - økning i barnetrygd Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 24 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Pedagognorm Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 22 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Kostnad ved å øke stønad til beboere i asylmottak Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 19 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Bostøtte - sosialhjelpsutgifter Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 16 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  AAP-overgang til uføretryd Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 14 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Alderspensjon - realinntekt Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 11 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Arbeidsmarkedstiltak - ventetid, nedsatt arbeidsevne unge Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 9 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Arbeidsmarkedstiltak - ventid for personer under 30 år Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 7 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  AAP - avkorting mot omsorgsstønad Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 5 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  AAP - innstramming i ordningen Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 2 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Avvikle engangsstønad og erstatte med minsteytelse foreldrepenger Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 1 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Foreldrepenger premature barn Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 131 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Nysnø Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 115 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Elsertifikatordningen Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 113 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Gjenåpning av passkontor Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 112 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Ombygging, passkontor Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 107 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Nasjonal ID Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 101 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Bompenger og veibruksavgift pr gjennomsnittlig 10,5 år gammel dieselbil Publisert: 03.06.2019 08:24
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > »