Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over alle spørsmål

 • Svar på spørsmål 136 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Merverdiavgiftsfritak for enkeltartikler Publisert: 31.07.2019 09:12
 • Svar på spørsmål 135 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Merverdiavgiftsfritak for digitale og fysiske lydbøker Publisert: 31.07.2019 09:12
 • Svar på spørsmål 134 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Merverdiavgiftsfritak for elektronisk journalistikk Publisert: 31.07.2019 09:12
 • Svar på spørsmål 207 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2019

  Klimagassutslipp

  Publisert: 31.07.2019 09:03
 • Svar på spørsmål 306 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Provenyeffekt av å øke avgiftene på alkoholholdige drikkevarer Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 307 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Provenyeffekt av å øke avgiftene på tobakksvarer Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 305 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Avgiftsforskjell WLTP Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 303 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Merverdiavgift på alternativ behandling Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 304 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Fjerne 350-kronersgrensen Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 300 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Innføre merverdiavgift for elbiler Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 301 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Engangsavgift for elbiler Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 302 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Engangsavgift med vektfradrag for elbiler Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 292 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Innsparing redusert omfang svart økonomi Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 299 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Innføre merverdiavgift for elbiler Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 291 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Innsparing mindre svart arbeid Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 268 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Klimaavgift Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 290 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Skattetilpasning fra multinasjonale selskaper Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 259 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Utslippsmålene i Prop 94 S Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 243 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2019
  Merverdiavgift på tidsskrifter Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 217 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2019
  Provenyvirkning av å øke CO2-avgiften Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 208 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2019
  Økning i salget av nullutslippbiler Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 57 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.05.2019
  Private helseforsikringer Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 36 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.05.2019
  Merverdavgift på alternativ behandling Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 108 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019

  Gjennomsnittleg skatt for befolkninga og ulike grupper av invandrarar

  Publisert: 05.07.2019 10:45
 • Svar på spørsmål 106 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Avgift på fly Publisert: 05.07.2019 10:41
 • Svar på spørsmål 105 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Mva - grenseoverskridende forhold Publisert: 05.07.2019 10:35
 • Svar på spørsmål 104 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Merverdiavgift på internasjonal transport Publisert: 05.07.2019 10:32
 • Svar på spørsmål 102 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019

  Kjøp av ny bil under Solberg

  Publisert: 05.07.2019 10:28
 • Svar på spørsmål 11 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.05.2019
  Avgiftsendringer 2013-2019 og fordelingseffekter Publisert: 05.07.2019 10:25
 • Svar på spørsmål 9 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.05.2019
  Fjerne 350 kronersgrensen for avgiftsfri innførsel Publisert: 05.07.2019 10:22
 • Svar på spørsmål 7 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.05.2019

  Pendlerfradrag

  Publisert: 04.07.2019 12:45
 • Svar på spørsmål 4 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.05.2019
  Fordelingseffekter av skatter, avgifter og subsidier Publisert: 04.07.2019 12:38
 • Svar på spørsmål 103 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019

  Gjennomsnittlige elbilfordeler

  Publisert: 20.06.2019 13:54
 • Svar på spørsmål 4 fra Finanskomiteen/Hs fraksjon av 24.05.2019

  Utbytteskatt

  Publisert: 13.06.2019 15:36
 • Svar på spørsmål 367 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 03.06.2019
  Provenyeffekt foreldrepenger fra fødselsdato Publisert: 12.06.2019 08:21
 • Svar på spørsmål 214 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2019

  Økologisk grunnkart

  Publisert: 05.06.2019 11:37
 • Svar på spørsmål 3 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.05.2019
  CO2-fond Publisert: 05.06.2019 11:34
 • Svar på spørsmål 5 fra Finanskomiteen/Hs fraksjon av 24.05.2019
  Formuesskatt proveny økt verdsettelse næringseiendom Publisert: 05.06.2019 11:34
 • Svar på spørsmål 272 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019

  Produktivitetsvekst

  Publisert: 04.06.2019 11:34
 • Svar på spørsmål 58 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  CO2-håndtering Publisert: 04.06.2019 11:17
 • Svar på spørsmål 3 fra Finanskomiteen/Hs fraksjon av 24.05.2019
  Formuesskatt redusert verdsettelse aksjer mv. Publisert: 04.06.2019 11:17
  Kap. 5501 Skatter på formue og inntekt, post 70 Toppskatt
  Hva er påløpt og bokført provenyvirkningen av å utvide verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler i 2019 med hhv. 10 og 75 prosentpoeng (dvs. til 100% totalt) ut over vedtatte nivå for 2019? Det bes om at provenyvirkningene fordeles på personlig skatteytere etter inntektsgrupper ved hhv. a) desil, supplert med topp 1 og topp 0,1 prosent, og b) etter inntekt med følgende inntektsgrupper: ingen inntekt, 1-100 000 kr, hver 100 000 kr-gruppe opp til 1 million, 1-2 million kr, 2-3 million, 3-5 million kr, 5-10 million kr og 10+ million kr. For inntektsgruppene i a) og b) bes det også om å få oppgitt for gjennomsnittspersonen i gruppen inntekt, skatt totalt, formuesskatt totalt og hvor mange personer som er i de ulike

  I 2019 er verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler og tilordnet gjeld 25 pst. Tabell 1 oppsummerer helårs provenytap av å fjerne eller redusere verdsettelsesrabatten. Det legges til grunn at næringseiendom som er eid direkte av formuesskattepliktige, i likhet med andre driftsmiddel, skal omfattes av endringen.

  Beregningen er basert på Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt. Datagrunnlaget for modellen er et utvalg fra Statistisk sentralbyrås inntektsstatistikk for husholdninger for 2016. Denne statistikken gir informasjon om sammensetningen av inntekt og formue for hele befolkningen. Datagrunnlaget er fremskrevet til 2019. Beregningene kan være usikre bl.a. fordi datagrunnlaget ikke omfatter alle skattyterne og er sjablongmessig fremskrevet.

  LOTTE-Skatt er en statisk modell og får dermed ikke med virkningene av at det kan bli lønnsomt for skattytere å endre atferd når skatteregler endres. Lavere verdsettelse av aksjer mv. vil gi skattytere insentiv til å endre sammensetningen av sparingen, for eksempel ved å erstatte banksparing, som ikke har verdsettelsesrabatt, med aksjer for å spare formuesskatt. Slike atferdsendringer er det ikke tatt hensyn til i anslagene som gjøres med LOTTE-Skatt.

  Tabell 1 viser provenyanslag uten atferdsendringer. Departmentet har ikke anslått atferdsendringene, som må antas å være særlig store i alternativet hvor aksjer og driftsmidler inkl. næringseiendom blir fritatt for formuesskatt. Departementet presenterer derfor kun fordelingsvirkninger i alternativet der verdsettelserabatten settes til 35 pst., men også i dette alternativet må det antas et visst omfang av atferdsendringer.

  Tabell 1 Helårs provenyvirkninger av å øke verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler og tilordnet gjeld. Sammenlignet med skattereglene for 2019. Negative tall betyr lettelse. Mill. kroner

  Verdsettelsesrabatt for aksjer og driftsmidler og tilordnet gjeld
  35 pst.-1 120
  100 pst.-7 990

  Kilder: Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt.

  Tabell 2 viser fordelingen av å øke verdsettelsesrabatten etter desiler for bruttoinntekt. Desil 1 viser hvor stor andel av bruttoinntekt som tilfaller den med lavest inntekt av befolkningen, mens desil 10 viser den tidelen av befolkningen med høyest bruttoinntekt.

  Tabell 2 Gjennomsnittlig endring i skatt av å øke verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler og tilordnet gjeld til 35 pst. Desilfordelt etter bruttoinntekt, samt topp 0,1 og 1,0 pst. Sammenlignet med skattereglene for 2019. Kroner

  DesilAntall personerGjennom-snittlig bruttoinntekt inkl. skattefrie ytelser, referansen i 2019. KronerGjennom-snittlig skatt i referansen. KronerGjennom-snittlig formuesskatt, referanse i 2019. KronerGjennom-snittlig endring i formues-skatt
  Desil 1437 00040 6001 400600-100
  Desil 2437 000173 20010 5006000
  Desil 3437 000254 20028 2008000
  Desil 4437 000319 40051 3001 0000
  Desil 5437 000383 50073 5001 300-100
  Desil 6437 000449 20095 9001 300-100
  Desil 7437 000518 800118 6001 500-100
  Desil 8437 000601 900145 7001 900-100
  Desil 9437 000734 900197 4003 400-200
  Desil 10437 0001 363 100457 30020 200-1 900
  I alt4 370 200483 900118 0003 300-300
  Topp 0,1 pst. 4 40011 185 8004 228 800561 300-57 500
  Topp 1 pst. 43 7003 550 1001 336 400115 800-11 500

  Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt.

  b)

  Tabell 3 nedenfor viser økt verdsettelsesrabatt etter bruttoinntekt fremskrevet til 2019.

  Tabell 3 Gjennomsnittlig endring i skatt etter bruttoinntekt av å øke verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler og tilordnet gjeld til 35 pst. Sammenlignet med skattereglene for 2019. Kroner

  Bruttoinntekt, inkl. skattefrie ytelser. KronerAntall personerGjennom-snittlig bruttoinntekt inkl. skattefrie ytelser, referansen i 2019. KronerGjennom-snittlig skatt i 2019. KronerGjennom-snittlig formuesskatt i 2019. KronerGjennom-snittlig endring i formuesskatt. Kroner
  034 30002002000
  0 - 100 000 kr377 00039 9001 200600-100
  100 000 - 200 000 kr357 600157 7009 2006000
  200 000 - 300 000 kr624 800252 00027 8008000
  300 000 - 400 000 kr681 500349 20061 6001 2000
  400 000 - 500 000 kr653 400449 30095 8001 400-100
  500 000 - 600 000 kr547 600547 400127 9001 600-100
  600 000 - 700 000 kr365 000645 700161 6002 400-100
  700 000 - 800 000 kr222 300746 200201 9003 500-200
  800 000 - 900 000 kr141 400846 300242 7004 400-300
  900 000 - 1 mill. kr94 200946 700284 5006 500-500
  1 - 2 mill. kr232 6001 285 800431 20012 900-1 100
  2 - 3 mill. kr23 8002 380 000887 10048 100-4 600
  3 - 5 mill. kr9 5003 721 5001 419 900120 000-11 900
  5 -10 mill. kr3 8006 713 1002 570 700284 100-29 100
  10 mill. kr og over1 30020 453 3007 678 8001 144 100-117 200
  I alt 4 370 200483 900118 0003 300-300

  Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt.

 • Svar på spørsmål 2 fra Finanskomiteen/Hs fraksjon av 24.05.2019
  Formuesskatt redusert verdsettelse aksjer mv. Publisert: 04.06.2019 11:17
 • Svar på spørsmål 281 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Vekst i BNP og offentlige utgifter Publisert: 04.06.2019 11:17
 • Svar på spørsmål 264 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Flom og skred Publisert: 04.06.2019 11:17
 • Svar på spørsmål 263 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Flom og skred Publisert: 04.06.2019 11:17
 • Svar på spørsmål 285 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019

  kutt/reformer

  Publisert: 04.06.2019 11:17
 • Svar på spørsmål 89 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.05.2019
  Vei, innbetaling av bompenger i 2010-2018 Publisert: 03.06.2019 16:08
 • Svar på spørsmål 41 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  Statens vegvesen, budsjettmessig virkning av å redusere antall trafikkstasjoner. Publisert: 03.06.2019 16:08
 • Svar på spørsmål 40 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  Statens vegvesen, budsjettmessig virkning av omorganisering Publisert: 03.06.2019 16:08
 • Svar på spørsmål 317 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Fylkeskommunale hurtigbåter Publisert: 03.06.2019 16:08
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > »