Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over alle spørsmål

 • Svar på spørsmål 136 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Merverdiavgiftsfritak for enkeltartikler Publisert: 31.07.2019 09:12
 • Svar på spørsmål 135 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Merverdiavgiftsfritak for digitale og fysiske lydbøker Publisert: 31.07.2019 09:12
 • Svar på spørsmål 134 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Merverdiavgiftsfritak for elektronisk journalistikk Publisert: 31.07.2019 09:12
 • Svar på spørsmål 207 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2019

  Klimagassutslipp

  Publisert: 31.07.2019 09:03
 • Svar på spørsmål 306 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Provenyeffekt av å øke avgiftene på alkoholholdige drikkevarer Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 307 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Provenyeffekt av å øke avgiftene på tobakksvarer Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 305 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Avgiftsforskjell WLTP Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 303 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Merverdiavgift på alternativ behandling Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 304 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Fjerne 350-kronersgrensen Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 300 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Innføre merverdiavgift for elbiler Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 301 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Engangsavgift for elbiler Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 302 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Engangsavgift med vektfradrag for elbiler Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 292 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Innsparing redusert omfang svart økonomi Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 299 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Innføre merverdiavgift for elbiler Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 291 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Innsparing mindre svart arbeid Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 268 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Klimaavgift Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 290 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Skattetilpasning fra multinasjonale selskaper Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 259 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Utslippsmålene i Prop 94 S Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 243 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2019
  Merverdiavgift på tidsskrifter Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 217 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2019
  Provenyvirkning av å øke CO2-avgiften Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 208 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2019
  Økning i salget av nullutslippbiler Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 57 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.05.2019
  Private helseforsikringer Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 36 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.05.2019
  Merverdavgift på alternativ behandling Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 108 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019

  Gjennomsnittleg skatt for befolkninga og ulike grupper av invandrarar

  Publisert: 05.07.2019 10:45
 • Svar på spørsmål 106 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Avgift på fly Publisert: 05.07.2019 10:41
 • Svar på spørsmål 105 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Mva - grenseoverskridende forhold Publisert: 05.07.2019 10:35
 • Svar på spørsmål 104 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Merverdiavgift på internasjonal transport Publisert: 05.07.2019 10:32
 • Svar på spørsmål 102 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019

  Kjøp av ny bil under Solberg

  Publisert: 05.07.2019 10:28
 • Svar på spørsmål 11 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.05.2019
  Avgiftsendringer 2013-2019 og fordelingseffekter Publisert: 05.07.2019 10:25
 • Svar på spørsmål 9 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.05.2019
  Fjerne 350 kronersgrensen for avgiftsfri innførsel Publisert: 05.07.2019 10:22
 • Svar på spørsmål 7 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.05.2019

  Pendlerfradrag

  Publisert: 04.07.2019 12:45
 • Svar på spørsmål 4 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.05.2019
  Fordelingseffekter av skatter, avgifter og subsidier Publisert: 04.07.2019 12:38
 • Svar på spørsmål 103 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019

  Gjennomsnittlige elbilfordeler

  Publisert: 20.06.2019 13:54
 • Svar på spørsmål 4 fra Finanskomiteen/Hs fraksjon av 24.05.2019

  Utbytteskatt

  Publisert: 13.06.2019 15:36

  Utbytteskatt
  A) Hva er provenyvirkningen og hvor mange personer estimeres å bli berørt i hhv. 2019 og over tid dersom utbytteskatten a) økes med 1 prosentpoeng, b) økes med ti prosentpoeng, og c) avvikles?
  B) Etter skattereformen av 2016 har utbytteskatten blitt økt. Hva ville provenyvirkningen vært dersom utbytteskattenivået fra før skattereformen av 2016 hadde blitt gjeninnført i 2019?
  Det bes om at provenyvirkningene i A) og B) oppgis fordelt på inntektsgrupper ved hhv.
  1) Desil, supplert med topp 1 og topp 0,1 prosent.
  2) Etter inntekt med følgende inntektsgrupper: ingen inntekt, 1-100 000 kr, hver 100 000 kr-gruppe opp til 1 million, 1-2 million kr, 2-3 million, 3-5 million kr, 5-10 million kr og 10+ million kr. For inntektsgruppene i 1) og 2) bes det også om å få oppgitt for gjennomsnittspersonen i gruppen samlet inntekt, skatt totalt, formuesskatt totalt og hvor mange personer som er i de ulike undergruppene.
  Det bes videre om at provenyvirkningene i A) og B) fordeles på personlig skatteytere etter netto likningsformuesgrupper ved hhv.
  1) desil, supplert med topp 1 og topp 0,1 prosent.
  2) etter formue med følgende netto likningsformuesgrupper: negativ formue, 0-1,5 mill. kr, 1,5-2 mill. kr, 2-3 mill. kr, 3-5 mill. kr, 5-10 mill. kr, 10-20 mill. kr, 20-50 mill. kr, 50-100 mill. kr, 100-250 mill. kr og over 250 mill. kroner. For netto likningsformuesgruppene i a) og b) bes det også om å få oppgitt for gjennomsnittspersonen i gruppen samlet inntekt, skatt totalt, formuesskatt totalt og hvor mange personer som er i de ulike undergruppene.

  Svar:

  Utbytteskatt er ikke en egen skatteart, men utbytter multipliseres med en oppjusteringsfaktor og inngår i skattegrunnlaget for alminnelig inntekt. Derfor vil den formelle skattesatsen på utbytter på personens hånd være skattesatsen i alminnelig inntekt multiplisert med oppjusteringsfaktoren. I beregningene som ligger det til grunn for dette svaret er denne satsen benyttet. På bakrunn av at der kan være uklart om det er den formelle skattesatsen, den effektive skattesatsen eller den samlede skattesatsen på utbytte som skal holdes på 2015-nivå er det gjortr nærmere rede for denne problemstillingen under punkt B.

  Beregningen er basert på Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt. Datagrunnlaget for modellen er et utvalg fra Statistisk sentralbyrås inntektsstatistikk for husholdninger for 2016. Denne statistikken gir informasjon om sammensetningen av inntekt og formue for hele befolkningen. Datagrunnlaget er fremskrevet til 2019. Beregningene kan være usikre bl.a. fordi datagrunnlaget ikke omfatter alle skattyterne og er sjablongmessig fremskrevet.

  LOTTE-Skatt er en statisk modell og får dermed ikke med virkningene av at det kan bli lønnsomt for skattytere å endre atferd når skatteregler endres. I beregningene er det ikke tatt hensyn til tilpasninger som kan følge av endret skatt på aksjeutbytte. Erfaringene har vist at det har skjedd store tilpasninger av aksjeutbyttene ved endringer av utbytteskatten.

  A)

  Endringene i utbytteskatt med hhv. 1 prosentpoeng, 10 prosentpoeng er beregningsteknisk utført ved å endre oppjusteringsfaktoren fra 1,44 til hhv. 1,49 og 1,89. Dette tilsvarer at den formelle skattesatsen på utbytter på personens hånd endres fra 31,68 pst. til hhv 32,68 og 41,68 pst. Provenyvirkningen av å øke den formelle skattesatsen på utbytte med 1 prosentpoeng er om lag 750 mill. kroner og med 10 prosentpoeng om lag 6 750 mill. kroner. Anslagsvis vil hhv. 525 00 og 560 600 personer bli berørt av disse endringene. En avvikling av utbytteskatten vil gi om lag 21 mrd. kroner i provenytap og vil anslagsvis berøre 570 200 personer. Det er ikke mulig å anslå hvor mange som vil bli berørt over tid. Tabell 1 og 2 viser disse endringene fordelt etter bruttoinntekt etter hhv. desiler og nivå på bruttoinntekt.

  Tabell 1 Gjennomsnittlig endring i skatt av å øke utbytteskatten med hvv. 1 og 10 prosentpoeng og avvikling. Desilfordelt etter bruttoinntekt, samt topp 0,1 og 1,0 pst. Sammenlignet med skattereglene for 2019. Kroner
  Desil Antall personer Gjennomsnittlig bruttoinntekt inkl. skattefrie ytelser, referansen i 2019. Gjennomsnittlig skatt i referansen. Gjennomsnittlig formuesskatt i referansen 1 pstpoeng. Gjennom-snittlig endring i skatt. 10 pstpoeng. Gjennom-snittlig endring i skatt. Avvikling. Gjennom-snittlig endring i skatt.
  Desil 1 437 000 40 600 1 400 600 0 0 0
  Desil 2 437 000 173 200 10 500 600 0 0 -100
  Desil 3 437 000 254 200 28 200 800 0 0 -100
  Desil 4 437 000 319 400 51 300 1000 0 0 -100
  Desil 5 437 000 383 500 73 500 1300 0 100 -100
  Desil 6 437 000 449 200 95 900 1300 0 100 -200
  Desil 7 437 000 518 800 118 600 1500 0 100 -300
  Desil 8 437 000 601 900 145 700 1900 0 200 -600
  Desil 9 437 000 734 900 197 400 3400 100 500 -1 500
  Desil 10 437 000 1 363 100 457 300 20200 1600 14300 -45 100
  I alt 4 370 200 483 900 118 000 3300 200 1500 -4 800
                 
  Topp 0,1 pst. 4 400 5 955 400 2 932 400 561 300 64 400 580 100 -1 831 000
  Topp 1 pst. 43 700 2 162 400 863 800 115 800 12 200 109 600 -346 200
  Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt.  

   

  Tabell 2 Gjennomsnittlig endring i skatt av å øke utbytteskatten med hvv. 1 og 10 prosentpoeng og avvikling. Fordelt etter bruttoinntekt. Sammenlignet med skattereglene for 2019. Kroner
  Bruttoinntekt inkl. skattefrie ytelser i referansen Antall Gjennomsnittlig bruttoinntekt inkl. skattefrie ytelser, referansen i 2019. Gjennom-snittlig skatt i 2019. Gjennomsnittlig formuesskatt i referansen 1 pst.poeng. Gjennomsnittlig endring i skatt. 10 pst.poeng. Gjennomsnittlig endring i skatt. Avvikling. Gjennomsnittlig endring i skatt.
  0 kr. 1 704 900 0 0 0 0 0 0
  1 - 99 999 kr. 377045 39 900 500 600 0 0 0
  100 000 - 199 999 kr. 357629 157 700 3 300 600 0 0 -100
  200 000 - 299 999 kr. 624751 252 000 17 300 800 0 0 -100
  300 000 - 399 999 kr. 681476 349 200 42 000 1 200 0 100 -100
  400 000 - 499 999 kr. 653407 449 300 62 600 1 400 0 100 -200
  500 000 - 599 999 kr. 547590 547 400 70 000 1 600 0 100 -300
  600 000 - 699 999 kr. 364961 645 700 59 000 2 400 0 300 -800
  700 000 - 799 999 kr. 222338 746 200 44 900 3 500 100 600 -1 700
  800 000 - 899 999 kr. 141401 846 300 34 300 4 400 100 900 -2 600
  900 000 - 999 999 kr. 94207 946 700 26 800 6 500 200 1 600 -4 900
  1 000 000 - 1 999 999 kr. 232602 1 285 800 100 300 12 900 600 5 800 -17 900
  2 000 000 - 2 999 999 kr. 23827 2 380 000 21 100 48 100 4 400 39 900 -126 300
  3 000 000 - 4 999 999 kr. 9519 3 721 500 13 500 120 000 12 400 111 400 -352 100
  5 000 000 - 9 999 999 kr. 3781 6 713 100 9 700 284 100 34 900 314 100 -1 000 700
  10 000 000 kr. og over 1341 20 453 300 10 300 1 144 100 124 300 1 119 500 -3 510 700
  I alt 4370218 483 900 515 600 3 300 200 1 500 -4 800

  Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt.

  B)

  Det er ikke opplagt hva som menes med å gjeninnføre nivået på utbytteskatten tilsvarende nivået i 2015. Utbyttegrunnlaget er et nettogrunnlag som påvirkes av endringer i skattesatsen for selskap. Den samlede skatten av utbytte er summen av selskapsskatten og skatten på utbytte etter at selskapsskatten er betalt. Den samlede skatten på utbytte har vært uendret siden 2015, men fordelingen mellom selskapsskatten og skatten på det utdelte utbyttet har endret seg, jf. figur 1.

  Som i svaret på spørsmål A har departementet lagt til grunn at det er den formelle skattesatsen på utbytter slik den var i 2015 (27 pst) som skal nås. Med en skattesats på alminnelig inntekt på 2019-nivå (22 pst.) betyr det at oppjusteringsfaktoren settes til 1,23 for å få en formell utbytteskattesats for personer på 27 pst. Tabell 3 og 4 viser endringene i oppjusteringsfaktor til 1,23 desilfordelt etter bruttoinntekt og etter nivå på bruttoinntekt.

  Tabell 3 Gjennomsnittlig endring i skatt av å sette utbytteskatten lik 2015-nivå. Desilfordelt etter bruttoinntekt, samt topp 0,1 og 1,0 pst. Sammenlignet med skattereglene for 2019. Kroner 

  Desil Antall personer Gjennomsnittlig bruttoinntekt inkl. skattefrie ytelser, referansen i 2019. Gjennomsnittlig skatt i referansen. Oppjusterings-faktor 1,23. Gjennomsnittlig endring i skatt.
  Desil 1 437 000 40 600 1 400 0
  Desil 2 437 000 173 200 10 500 0
  Desil 3 437 000 254 200 28 200 0
  Desil 4 437 000 319 400 51 300 0
  Desil 5 437 000 383 500 73 500 0
  Desil 6 437 000 449 200 95 900 0
  Desil 7 437 000 518 800 118 600 -100
  Desil 8 437 000 601 900 145 700 -100
  Desil 9 437 000 734 900 197 400 -200
  Desil 10 437 000 1 363 100 457 300 -6700
  I alt 4 370 200 483 900 118 000 -700
           
  Topp 0,1 pst. 4 400 5 955 400 2 932 400 270 600
  Topp 1 pst. 43 700 2 162 400 863 800 51 100
  Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt.

  Tabell 4 Gjennomsnittlig endring i skatt av å sette utbytteskatten lik 2015-nivå. Fordelt etter bruttoinntekt. Sammenlignet med skattereglene for 2019. Kroner

  Bruttoinntekt inkl. skattefrie ytelser i referansen Antall Gjennomsnittlig bruttoinntekt inkl. skattefrie ytelser, referansen i 2019. Gjennomsnittlig skatt i 2019. Oppjusterings-faktor lik 1,23. Gjennomsnittlig endring i skatt.
  0 kr. 1 704 900 0 0 0
  1 - 99 999 kr. 377 045 39 900 500 0
  100 000 - 199 999 kr. 357 629 157 700 3 300 0
  200 000 - 299 999 kr. 624 751 252 000 17 300 0
  300 000 - 399 999 kr. 681 476 349 200 42 000 0
  400 000 - 499 999 kr. 653 407 449 300 62 600 0
  500 000 - 599 999 kr. 547 590 547 400 70 000 -100
  600 000 - 699 999 kr. 364 961 645 700 59 000 -100
  700 000 - 799 999 kr. 222 338 746 200 44 900 -300
  800 000 - 899 999 kr. 141 401 846 300 34 300 -400
  900 000 - 999 999 kr. 94 207 946 700 26 800 -700
  1 000 000 - 1 999 999 kr. 232 602 1 285 800 100 300 -2 700
  2 000 000 - 2 999 999 kr. 23 827 2 380 000 21 100 -18 600
  3 000 000 - 4 999 999 kr. 9 519 3 721 500 13 500 -52 000
  5 000 000 - 9 999 999 kr. 3 781 6 713 100 9 700 -146 600
  10 000 000 kr. og over 1 341 20 453 300 10 300 -522 100
  I alt 4 370 218 483 900 515 600 -700

  Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt.

  Tabell 5-8 viser endringene i A) og B) fordelt etter netto likningsformue på hhv. desiler og nivå.

  Tabell 5 Gjennomsnittlig endring i skatt av å øke utbytteskatten med hvv. 1 og 10 prosentpoeng og avvikling. Desilfordelt etter netto likningsformue, samt topp 0,1 og 1,0 pst. Sammenlignet med skattereglene for 2019. Kroner
  Desil Antall personer   Gjennom-snittlig bruttoinntekt, referansen 2019 Gjennom-snittlig skatt i referansen. Gjennom-snittlig formuesskatt i referansen 1 pst.poeng. Gjennom-snittlig endring i skatt. 10 pst.poeng. Gjennom-snittlig endring i skatt. Avvikling. Gjennomsnittlig endring i skatt.
  Desil 1 437 000 -2 637 900 729 300 189 900 0 100 1000 -3 000
  Desil 2 437 000 -995 600 581 600 142 100 0 100 500 -1 400
  Desil 3 437 000 -334 600 422 200 94 000 0 0 300 -800
  Desil 4 437 000 -57 800 301 100 60 000 0 0 100 -300
  Desil 5 437 000 16 600 221 500 38 000 0 0 0 -100
  Desil 6 437 000 118 900 333 200 68 400 0 0 200 -500
  Desil 7 437 000 349 800 415 800 90 400 0 0 200 -700
  Desil 8 437 000 686 800 465 100 106 100 100 0 300 -1 000
  Desil 9 437 000 1 281 100 519 000 124 700 500 100 800 -2 300
  Desil 10 437 000 5 625 300 849 900 266 300 32 100 1300 12100 -37 900
  I alt 4 370 200 405 300 483 900 118 000 3 300 200 1500 -4 800
                   
  Topp 0,1 pst. 4 400 139 095 000 5 955 400 2 932 400 1 162 200 36 800 331 500 -1 043 100
  Topp 1 pst. 43 700 27 414 100 2 162 427 863 800 214 300 9 000 81 500 -255 800
  Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt.  

   

  Tabell 6 Gjennomsnittlig endring i skatt av å øke utbytteskatten med hvv. 1 og 10 prosentpoeng og avvikling. Fordelt etter netto likningsformue. Sammenlignet med skattereglene for 2019. Kroner
  Netto likningsformue Antall Gjennom-snittlig nettoformue, referansen i 2019 Gjennomsnittlig bruttoinntekt inkl. skattefrie ytelser, referansen i 2019. Gjennom-snittlig skatt i 2019. Gjennom-snittlig formuesskatt i referansen 1 pst.poeng. Gjennomsnittlig endring i skatt. 10 pst.poeng. Gjennomsnittlig endring i skatt. Avvikling. Gjennom-snittlig endring i skatt.
  Negativ 1704932 -1031900 519400 124200 0 100 500 -1400
  0 - 1,5 mill. kr. 2126879 426300 377500 81800 100 0 300 -800
  1,5 mill. - 2 mill. kr. 162841 1728600 551800 137100 1 700 100 1200 -3700
  2 mill. - 3 mill. kr. 167338 2427400 619600 165000 5 700 200 1900 -6000
  3 mill. - 5 mill. kr. 116147 3787100 759700 223700 15 800 600 5100 -15800
  5 mill. - 10 mill. kr. 60656 6716400 1082600 356000 39 700 2000 17600 -55100
  10 mill. - 20 mill. kr. 19462 13624700 1745600 626000 97 100 5800 52500 -165600
  20 mill. - 50 mill. kr. 8299 29995500 2517700 989800 235 200 11700 105100 -326800
  50 mill. - 100 mill. kr. 2303 68322100 4181300 1854800 561 100 25500 229700 -728100
  Over 100 mill. kr. 1362 306523500 10532000 5625200 2 584 800 65200 587700 -1839200
  I alt 4370218 405300 483900 118000 3 300 200 1500 -4800

  Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt.

  Tabell 7 Gjennomsnittlig endring i skatt av å sette utbytteskatten lik 2015-nivå. Desilfordelt etter netto likningsformue, samt topp 0,1 og 1,0 pst. Sammenlignet med skattereglene for 2019. Kroner
  Desil Antall personer Gjennomsnittlig netto likningsformue, referansen i 2019. Gjennomsnittlig bruttoinntekt, referansen 2019 Gjennomsnittlig skatt i referansen. Oppjusterings-faktor 1,23. Gjennomsnittlig endring i skatt.
  Desil 1 437 000 -2 637 900 729 300 189 900 -500
  Desil 2 437 000 -995 600 581 600 142 100 -200
  Desil 3 437 000 -334 600 422 200 94 000 -100
  Desil 4 437 000 -57 800 301 100 60 000 0
  Desil 5 437 000 16 600 221 500 38 000 0
  Desil 6 437 000 118 900 333 200 68 400 -100
  Desil 7 437 000 349 800 415 800 90 400 -100
  Desil 8 437 000 686 800 465 100 106 100 -100
  Desil 9 437 000 1 281 100 519 000 124 700 -400
  Desil 10 437 000 5 625 300 849 900 266 300 -5600
  I alt 4 370 200 405 300 483 900 118 000 -700
             
  Topp 0,1 pst. 4 400 139 095 000 5 955 400 2 932 400 -154 400
  Topp 1 pst. 43 700 27 414 100 2 162 427 863 800 -38 000
  Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt.

  Tabell 8 Gjennomsnittlig endring i skatt av å sette utbytteskatten lik 2015-nivå. Fordelt etter nettoformue. Sammenlignet med skattereglene for 2019. Kroner 

  Netto likningsformue Antall Gjennomsnittlig nettoformue, referansen i 2019 Gjennomsnittlig bruttoinntekt inkl. skattefrie ytelser, referansen i 2019. Gjennomsnittlig skatt i 2019. Oppjusterings-faktor 1,23. Gjennomsnittlig endring i skatt.
  Negativ 1 704 932 -1 031 900 519 400 124 200 -200
  0 - 1,5 mill. kr. 2 126 879 426 300 377 500 81 800 -100
  1,5 mill. - 2 mill. kr. 162 841 1 728 600 551 800 137 100 -600
  2 mill. - 3 mill. kr. 167 338 2 427 400 619 600 165 000 -900
  3 mill. - 5 mill. kr. 116 147 3 787 100 759 700 223 700 -2 400
  5 mill. - 10 mill. kr. 60 656 6 716 400 1 082 600 356 000 -8 200
  10 mill. - 20 mill. kr. 19 462 13 624 700 1 745 600 626 000 -24 500
  20 mill. - 50 mill. kr. 8 299 29 995 500 2 517 700 989 800 -49 000
  50 mill. - 100 mill. kr. 2 303 68 322 100 4 181 300 1 854 800 -107 000
  Over 100 mill. kr. 1 362 306 523 500 10 532 000 5 625 200 -273 800
  I alt 4 370 218 405 300 483 900 118 000 -700

  Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt.

 • Svar på spørsmål 367 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 03.06.2019
  Provenyeffekt foreldrepenger fra fødselsdato Publisert: 12.06.2019 08:21
 • Svar på spørsmål 214 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2019

  Økologisk grunnkart

  Publisert: 05.06.2019 11:37
 • Svar på spørsmål 3 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.05.2019
  CO2-fond Publisert: 05.06.2019 11:34
 • Svar på spørsmål 5 fra Finanskomiteen/Hs fraksjon av 24.05.2019
  Formuesskatt proveny økt verdsettelse næringseiendom Publisert: 05.06.2019 11:34
 • Svar på spørsmål 272 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019

  Produktivitetsvekst

  Publisert: 04.06.2019 11:34
 • Svar på spørsmål 58 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  CO2-håndtering Publisert: 04.06.2019 11:17
 • Svar på spørsmål 3 fra Finanskomiteen/Hs fraksjon av 24.05.2019
  Formuesskatt redusert verdsettelse aksjer mv. Publisert: 04.06.2019 11:17
 • Svar på spørsmål 2 fra Finanskomiteen/Hs fraksjon av 24.05.2019
  Formuesskatt redusert verdsettelse aksjer mv. Publisert: 04.06.2019 11:17
 • Svar på spørsmål 281 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Vekst i BNP og offentlige utgifter Publisert: 04.06.2019 11:17
 • Svar på spørsmål 264 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Flom og skred Publisert: 04.06.2019 11:17
 • Svar på spørsmål 263 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Flom og skred Publisert: 04.06.2019 11:17
 • Svar på spørsmål 285 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019

  kutt/reformer

  Publisert: 04.06.2019 11:17
 • Svar på spørsmål 89 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.05.2019
  Vei, innbetaling av bompenger i 2010-2018 Publisert: 03.06.2019 16:08
 • Svar på spørsmål 41 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  Statens vegvesen, budsjettmessig virkning av å redusere antall trafikkstasjoner. Publisert: 03.06.2019 16:08
 • Svar på spørsmål 40 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  Statens vegvesen, budsjettmessig virkning av omorganisering Publisert: 03.06.2019 16:08
 • Svar på spørsmål 317 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Fylkeskommunale hurtigbåter Publisert: 03.06.2019 16:08
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > »