Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over alle spørsmål

 • Svar på spørsmål 136 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Merverdiavgiftsfritak for enkeltartikler Publisert: 31.07.2019 09:12
 • Svar på spørsmål 135 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Merverdiavgiftsfritak for digitale og fysiske lydbøker Publisert: 31.07.2019 09:12
 • Svar på spørsmål 134 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Merverdiavgiftsfritak for elektronisk journalistikk Publisert: 31.07.2019 09:12
 • Svar på spørsmål 207 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2019

  Klimagassutslipp

  Publisert: 31.07.2019 09:03
 • Svar på spørsmål 306 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Provenyeffekt av å øke avgiftene på alkoholholdige drikkevarer Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 307 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Provenyeffekt av å øke avgiftene på tobakksvarer Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 305 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Avgiftsforskjell WLTP Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 303 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Merverdiavgift på alternativ behandling Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 304 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Fjerne 350-kronersgrensen Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 300 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Innføre merverdiavgift for elbiler Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 301 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Engangsavgift for elbiler Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 302 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Engangsavgift med vektfradrag for elbiler Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 292 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Innsparing redusert omfang svart økonomi Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 299 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Innføre merverdiavgift for elbiler Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 291 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Innsparing mindre svart arbeid Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 268 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Klimaavgift Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 290 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Skattetilpasning fra multinasjonale selskaper Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 259 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Utslippsmålene i Prop 94 S Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 243 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2019
  Merverdiavgift på tidsskrifter Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 217 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2019
  Provenyvirkning av å øke CO2-avgiften Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 208 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2019
  Økning i salget av nullutslippbiler Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 57 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.05.2019
  Private helseforsikringer Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 36 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.05.2019
  Merverdavgift på alternativ behandling Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 108 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019

  Gjennomsnittleg skatt for befolkninga og ulike grupper av invandrarar

  Publisert: 05.07.2019 10:45
 • Svar på spørsmål 106 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Avgift på fly Publisert: 05.07.2019 10:41
 • Svar på spørsmål 105 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Mva - grenseoverskridende forhold Publisert: 05.07.2019 10:35
 • Svar på spørsmål 104 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Merverdiavgift på internasjonal transport Publisert: 05.07.2019 10:32
 • Svar på spørsmål 102 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019

  Kjøp av ny bil under Solberg

  Publisert: 05.07.2019 10:28
 • Svar på spørsmål 11 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.05.2019
  Avgiftsendringer 2013-2019 og fordelingseffekter Publisert: 05.07.2019 10:25
  Det bes om en oversikt over provenyet/kronevirkningen av alle avgiftsendringer i regjeringsperioden (2013-2019) samlet, fordelt på hver enkelt skatt, fordelt på hver person i ulike inntektsintervaller og fordelt på hver person i ulike formuesintervaller. Endringene bes oppgitt i 2019-kroner der man fremskriver avgiftsregimet for 2013 til situasjonen i 2019 og sammenligner dette med gjeldende skatteregime. Det kan brukes samme inntektsintervaller som i Dokument nr. 15:788 (2016-2017) eller annen hensiktsmessig inndeling. Det bør brukes hensiktsmessige formuesintervaller.

  Tabellene 1-6 nedenfor gir en oversikt over alle endringer i merverdiavgiften, særavgiftene, tollavgiftene, sektoravgiftene og gebyrene, som er vedtatt av Stortinget i budsjettene for 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 og 2019. Skatter som gir inntekter til Folketrygden (trygdeavgift og arbeidsgiveravgift), og avgift på arv og gaver er ikke tatt med. Provenyvirkningen som oppgis er beregnet påløpt virkning da endringene ble gjennomført. For endringer som trådte i kraft i løpet av året, brukes helårsvirkningen.

  Samlet har merverdiavgiften, særavgiftene, tollavgiftene, sektoravgiftene og gebyrene øke med om lag 5,4 mrd. 2019-kroner i perioden. Det meste av avgiftsøkningen har kommet etter vedtak i Stortinget uten forutgående forslag fra regjeringen.

  For direkte skatter har Statistisk sentralbyrå etablert et godt modellapparat (LOTTE-Skatt) for å anslå fordelingseffekter bl.a. på inntektsintervaller for personer av endringer i personbeskatningen, basert på inntekts- og formuesstatistikk. Avgifter er indirekte skatter som til forskjell fra direkte skatter normalt ikke ilegges forbruker direkte, men indirekte via avgiftspliktige produsenter og importører. I hvor stor grad avgiftsendringer veltes over i prisene til forbrukerne avhenger blant annet av tilbud og etterspørsel etter varene og tjenestene som omfattes av avgiften. Det foreligger imidlertid ingen informasjon som viser om avgiftene belastes hhv. privatpersoner eller næringsdrivende eller hvordan avgiftsinnbetalingen fordeler seg på ulike inntekts-/ formuesintervaller. Dette innebærer at det vil være høyst usikkert både hvor stor andel av en avgiftsendring som berører norske privatpersoner i form av endrede priser på varer/tjenester som omfattes av avgiftsendringer, og hvordan endringen treffer enkeltpersoner etter inntekts- eller formuesintervaller.

  I budsjettdokumentene hvor fordelingsvirkningene av regjeringens skattepolitikk presenteres, beregnes normalt kun endringer i personbeskatningen, og det er ikke mulig å regne på alle skatteforslag. Disse beregningene omfatter ikke endringer i avgiftene. Avgifter er for øvrig et lite egnet virkemiddel i fordelingspolitikken. Personbeskatningen er derimot utformet progressivt nettopp for å ivareta fordelingshensyn.

  Når en skal se på hvordan skatte- og avgiftssystemet påvirker forbruksmuligheter og velferd, kan det være relevant å ta hensyn til at også avgifter påvirker forbruksmulighetene. Regjeringen har presentert hvordan det samlede avgiftssystemet påvirker inntektsfordelingen i de årlige budsjettdokumentene, jf. figur 2.24 i Prop. 1 LS (2018-2019) Skatter, avgifter og toll 2019. Personer med lave forbruksmuligheter har lavere skatte- og avgiftsbelastning enn personer med høye forbruksmuligheter. Samtidig bidrar avgiftene til å svekke progressiviteten i skatte- og avgiftssystemet.

  Tabell 1 Anslåtte provenyvirkninger av avgiftsendringer i vedtatt statsbudsjett for 2014. Negative tall betyr lettelser. Anslagene er regnet i forhold til referansesystemet for 2014. Mill. kroner

  2014
  Påløpt
  Særavgifter
  Øke avgiftene på klimagasser til 330 kroner per tonn CO2-ekvivalenter1700
  Øke CO2-avgift fiske og fangst30
  Justere engangsavgiften for biler0
  Redusere omregistreringsavgiften-250
  Fjerne omregistreringsavgiften og øke miljødelen i vektårsavgiften for tyngre kjøretøy 0
  Øke mineraloljeavgiften med 52 øre/liter655
  Øke elavgiften med 0,56 øre/kWh365
  Fjerne båtmotoravgiften -175
  Endringer i avgiftsfrie kvoter for alkohol og tobakk-200
  Elavgift – redusert sats for treforedlingsindustrien 16
  Sektoravgifter og overprisede gebyrer
  Redusere tinglysingsgebyrene -325
  Sektoravgifter og andre gebyrer2-8

  1 Provenyanslaget omfatter også oppheving av avgiftsfritakene for verneverdige fartøy, museumsjernbaner og tekniske anlegg og kulturelle kulturminner på museumssektoren. I provenyanslaget er det tatt hensyn til kompensasjoner på utgiftssiden på om lag 60 mill. kroner.

  2 Dette gjelder reduserte gebyrer til Luftfartstilsynet og Statens jernbanetilsyn og økt årsavgift for stiftelser.

  Kilde: Finansdepartementet.

  Tabell 2 Anslåtte provenyvirkninger av avgiftsendringer i vedtatt statsbudsjett for 2015. Negative tall betyr lettelser. Anslagene er regnet i forhold til referansesystemet for 2015. Mill. kroner

  2015
  Påløpt
  Merverdiavgift
  Endre reglene for leasing og utleie av kjøretøy 200
  Fjerne unntak for forretningsførsel for borettslag 50
  Øke grensen for avgiftsfri import til 350 kroner -75
  Iverksettelse av merverdiavgiftsfritak for batterier til elbiler og leasing av elbiler -80
  Særavgifter
  Redusere engangsavgiften for motorsykler og snøscootere med 30 pst. -100
  Innføre refusjon av engangsavgift ved eksport av kjøretøy -10
  Fjerne årsavgift på campingtilhengere -70
  Redusere omregistreringsavgiften med 35 pst. -660
  Ikke prisjustere veibruksavgiftene -310
  Øke fradraget i vektkomponenten i engangsavgiften fra 15 til 26 pst. for ladbare hybridbiler-340
  Fjerne laveste oppnåelige engangsavgift (hybridbiler og veteranbiler mv.) -10
  Øke fradragene i engangsavgiften for biler med CO2-utslipp under 105 gram/km med 50 kroner per g/km -50
  Fjerne avgift på deponering av avfall -35
  Øke elavgiften 1,5 øre/kwh940
  Øke CO2-avgiften med 0,48 kroner per liter for innenriks kvotepliktig luftfart og 0,19 kroner for annen innenriks luftfart.1 180
  Øke avgiften på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK) med 5 pst. 20
  Øke avgift på utslipp av NOx med 1,50 kr/kg3
  Øke CO2-avgiften på naturgass og LPG2 32
  Øke CO2-avgiften på autodiesel og redusere veibruksavgiften på autodiesel og biodiesel -50
  Innføre fritak for CO2-avgift på naturgass for andel hydrogen-11
  Innføre full sats for biodrivstoff som oppfyller omsetningspåbudet, fradrag for øvrig biodrivstoff og økt omsetningspåbud til 5,5 pst. fra 1. oktober 2015 124
  Toll
  Fjerne tollsatser som har liten betydning for norsk jordbruk -15
  Sektoravgifter og overprisede gebyrer
  Redusere Luftfartstilsynets gebyrer -16
  Redusere losavgiftene-37

  1 I provenyanslaget er det ikke tatt hensyn til kompensasjoner på utgiftssiden som følge av inngåtte avtaler om offentlig kjøp av persontransporttjenester på 10 mill. kroner.

  2 I provenyanslaget er det tatt hensyn til kompensasjoner på utgiftssiden på 2 mill. kroner.

  Kilde: Finansdepartementet.

  Tabell 3 Anslåtte provenyvirkninger av avgiftsendringer i vedtatt statsbudsjett for 2016. Negative tall betyr lettelser. Anslagene er regnet i forhold til referansesystemet for 2016. Mill. kroner

  2016
  Påløpt
  Merverdiavgift
  Øke den lave merverdiavgiftssatsen fra 8 til 10 pst.1650
  Innføre lik merverdiavgift på papir- og e-aviser fra 1. mars-290
  Særavgifter
  Innføre avgift på flyreiser21 500
  Omlegging av engangsavgiften i miljøvennlig retning0
  Redusere el-avgiftssatsen for store datasentre og skip i næringsvirksomhet-22
  Øke den generelle el-avgiftssatsen med 1,5 øre/kWh890
  Innføre veibruksavgift på gass35
  Endre avgiften på klimagassene HFK og PFK84
  Øke smøreoljeavgiften med 5 pst.5
  Øke svovelavgiften med 5 øre17
  Øke avgiften på utslipp av NOx med 1,50 kroner per kg3
  Redusere drikkevareavgift på saft-25
  Innføre fritak for dokumentavgift og omregistreringsavgift ved skattefrie omorganiseringer -40
  Oppjustere reduserte minstesatser pga. lav kronekurs411
  Sektoravgifter og overprisede gebyrer
  Redusere gebyrer til Brønnøysundregistrene-71
  Redusere sektoravgifter Kystverket -90
  Øke legemiddelkontrollavgiften 14
  Øke sektoravgift Petroleumstilsynet 5
  Økt fiskeriforskningsavgift25
  Øke rettsgebyret18

  1 Inkluderer kompensasjoner på utgiftssiden i henhold til inngåtte offentlige avtaler om kjøp av persontransporttjenester som tog-, buss-, fly-, og ferjeruter samt regelstyrte kompensasjonsordninger for kommunesektoren og statsforvaltningen.

  2 Inkluderer kompensasjoner på utgiftssiden som følge av statlige kjøp av innenlandske flyruter.

  3 Inkluderer kompensasjoner på utgiftssiden som følge av inngåtte avtaler om offentlig kjøp av persontransporttjenester.

  4 Avgift på elektrisk kraft om lag 4 mill. kroner påløpt og om lag 3 mill. kroner bokført, grunnavgift på mineralolje mv. om lag 0,2 mill. kroner og CO2-avgift på naturgass om lag 7 mill. kroner påløpt og bokført i 2016.

  Kilde: Finansdepartementet.

  Tabell 4 Anslåtte provenyvirkninger av avgiftsendringer i vedtatt statsbudsjett for 2017. Negative tall betyr lettelser. Anslagene er regnet i forhold til referansesystemet for 2017. Mill. kroner

   2017
   Påløpt
  Merverdiavgift 
  Endre reglene for merverdiavgift ved innførsel av varer1-100
  Innføre hjemmel for fritak for merverdiavgift ved vedlikehold av F-3520
  Særavgifter
  Øke CO2-avgiften på mineralolje med 26 øre per liter, til 450 kroner per tonn CO23346
  Øke CO2-avgiften på mineralolje ilagt veibruksavgift med 6 øre per liter, til 450 kroner per tonn CO2170
  Øke CO2-avgiften på bensin med 5 øre per liter, til 450 kroner per tonn CO245
  Øke avgiften på HFK og PFK til 450 kroner per tonn CO263
  Øke CO2-avgiften på LPG med 6 øre per kg, til 450 kroner per tonn CO23
  Øke CO2-avgiften på (innenlandsk bruk av) naturgass med 4 øre per Sm3, til 450 kroner per tonn CO23
  Øke CO2-avgiften for utslipp av naturgass i petroleumsvirksomheten til 450 kroner per tonn CO24-
  Øke veibruksavgiften på autodiesel med 29 øre per liter med virkning fra 1. januar 2017870
  Øke veibruksavgiften på bensin med 10 øre per liter med virkning fra 1. januar 201785
  Redusere grunnavgiften på mineralolje med 6 øre per liter-75
  Redusere årsavgiften for personbiler (om lag 12 pst.)-1 220
  Redusere vektfradraget for ikke-ladbare hybridbiler til 5 pst.60
  Legge om engangsavgiften. 330
  Frita amatørbygde kjøretøy fra engangsavgift-5
  Øke veibruksavgiften på LPG med 73 øre per kg1
  Øke omsetningskravet for biodrivstoff til 7 pst. fra 1. januar og til 8 pst. fra 1. oktober-36
  Sektoravgifter
  Redusere legemiddelomsetningsavgiften-19
  Redusere losavgiftene-16
  Innføre tilsynsavgift til Statens legemiddelverk4

  1 Provenyet gjelder anslått årlig rentetap for staten på om lag 100 mill. kroner grunnet endrede betalingsrutiner som her teknisk er plassert på kap. 5521, post 70 Merverdiavgift.

  2 Anslåtte reduserte merverdiavgiftsinntekter på 15 mil. kroner påløpt og 7,5 mill. kroner bokført i 2017 sammenlignet med det som skulle bli innbetalt til staten etter gjeldende merverdiavgiftsregler, motsvares av at merverdiavgiftsutgiftene som kan føres på den statlige nettoføringsordningen på utgiftssiden, reduseres tilsvarende.

  3 I provenyanslaget er det tatt hensyn til kompensasjoner på utgiftssiden på samlet sett om lag 114 mill. kroner.

  4 Brutto avgiftsøkning anslås til 50 mill. kroner mens netto provenyøkning er om lag 8 mill. kroner. Overføres til Statens pensjonsfond utland og påvirker dermed ikke handlingsrommet i 2017-budsjettet.

  Kilde: Finansdepartementet

  Tabell 5 Anslåtte provenyvirkninger av avgiftsendringer i vedtatt statsbudsjett for 2018. Negative tall betyr lettelser. Anslagene er regnet i forhold til referansesystemet for 2018. Mill. kroner

   2018
  Påløpt
  Merverdiavgift 
  Øke den lave satsen i merverdiavgiften fra 10 til 12 pst.1 700
  Utvide unntaket for omsetning fra veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner -5
  Innføre merverdiavgiftsfritak for redningsfartøy -15
  Utvide fritaket for elektrisk kraft til Nord-Norge -5
    
  Miljø- og bilavgifter 
  Innføre lik CO2-avgift i ikke-kvotepliktig sektor på 500 kroner per tonn CO22 376
  Øke avgiften på HFK og PFK til 500 kroner per tonn CO2-ekvivalenter 50
  Omlegging av engangsavgift fra vekt til utslipp og endret vektfradrag for hybridbiler inkl. differensiering etter elektrisk rekkevidde for ladbare hybridbiler3 455
  Øke omsetningskravet for biodrivstoff 0
  Øke veibruksavgiften på LPG 3
  Frita elbiler for trafikkforsikringsavgift -75
  Frita elbiler for omregistreringsavgift -80
  Legge om årsavgiften til trafikkforsikringsavgift -600
  Innføre avgiftsfritak på kjøp av driftsmidler i reindriften -35
  Legge om svovelavgiften (teknisk endring) 0
    
  Andre avgifter  
  Øke avgiften på sjokolade- og sukkervarer mv. 1 120
  Øke avgiften på alkoholfrie drikkevarer mv.900
  Avgiftslette for små bryggerier-15
    
  Sektoravgifter og overprisede gebyrer  
  Redusere losavgiftene -11
  Redusere legemiddelomsetningsavgiften -29
  Øke tilsynsavgift Finanstilsynet 32
  Øke sektoravgift Petroleumstilsynet 6
  Redusere gebyret for statsborgerskap -7

  1 Inkluderer kompensasjoner på utgiftssiden til inngåtte avtaler om offentlig kjøp av persontransporttjenester som tog-, buss-, fly- og ferjeruter samt regelstyrte kompensasjonsordninger for kommunesektoren og statsforvaltningen. Kompensasjonene utgjør 298 mill. kroner.

  2 Inkluderer redusert veibruksavgift på bensin og diesel og kompensasjoner på utgiftssiden til inngåtte avtaler om offentlig kjøp av persontransporttjenester. Kompensasjonene utgjør 82 mill. kroner.

  3 Differensiering etter elektrisk rekkevidde for ladbare hybridbiler iverksettes 1. juli 2018.

  Kilde: Finansdepartementet

  Tabell 6 Anslåtte provenyvirkninger av avgiftsendringer i vedtatt statsbudsjett for 2019. Negative tall betyr lettelser. Anslagene er regnet i forhold til referansesystemet for 2019. Mill. kroner

   2019
  Påløpt
  Miljø- og bilavgifter 
  Øke omsetningskravet for biodrivstoff235
  Øke veibruksavgiften på LPG2
  Avvikle særfordelen for drosjer i CO2-komponenten i engangsavgiften18
  Avvikle fordel for drosjer i vektkomponenten i engangsavgiften45
  Legge om flypassasjeravgiften provenynøytralt 0
  Legge om engangsavgiften for MC i miljøvennlig retning0
  Innføre vrakpantavgift for lastebiler, motorsykler, mopeder og campingvogner40
  Andre avgifter og toll
  Redusere avgiftsøkningen på sjokolade- og sukkervarer til (prisjustert) 2017-nivå-1 000
  Ordinær sats i el-avgift for datasenter som driver krypto-produksjon13
  Redusere elavgiften med 1 øre-650
  Utvide redusert sats i elavgiften for produksjon og omforming av energi-20
  Inflasjonsjustere nummeravgiftene4
  Forbedre tollpreferansene for de nest fattigste utviklingslandene (GSP+-landene)0
  Oppjustere reduserte satser pga. svak krone5
    
  Sektoravgifter og overprisede gebyrer  
  Redusere overprisede gebyrer-80
  Øke sektoravgifter for Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet29
  Øke sektoravgift Petroleumstilsynet7
  Ny sektoravgift - kontroll av tobakksvarer15

  Kilde: Finansdepartementet

 • Svar på spørsmål 9 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.05.2019
  Fjerne 350 kronersgrensen for avgiftsfri innførsel Publisert: 05.07.2019 10:22
 • Svar på spørsmål 7 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.05.2019

  Pendlerfradrag

  Publisert: 04.07.2019 12:45
 • Svar på spørsmål 4 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.05.2019
  Fordelingseffekter av skatter, avgifter og subsidier Publisert: 04.07.2019 12:38
 • Svar på spørsmål 103 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019

  Gjennomsnittlige elbilfordeler

  Publisert: 20.06.2019 13:54
 • Svar på spørsmål 4 fra Finanskomiteen/Hs fraksjon av 24.05.2019

  Utbytteskatt

  Publisert: 13.06.2019 15:36
 • Svar på spørsmål 367 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 03.06.2019
  Provenyeffekt foreldrepenger fra fødselsdato Publisert: 12.06.2019 08:21
 • Svar på spørsmål 214 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2019

  Økologisk grunnkart

  Publisert: 05.06.2019 11:37
 • Svar på spørsmål 3 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.05.2019
  CO2-fond Publisert: 05.06.2019 11:34
 • Svar på spørsmål 5 fra Finanskomiteen/Hs fraksjon av 24.05.2019
  Formuesskatt proveny økt verdsettelse næringseiendom Publisert: 05.06.2019 11:34
 • Svar på spørsmål 272 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019

  Produktivitetsvekst

  Publisert: 04.06.2019 11:34
 • Svar på spørsmål 58 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  CO2-håndtering Publisert: 04.06.2019 11:17
 • Svar på spørsmål 3 fra Finanskomiteen/Hs fraksjon av 24.05.2019
  Formuesskatt redusert verdsettelse aksjer mv. Publisert: 04.06.2019 11:17
 • Svar på spørsmål 2 fra Finanskomiteen/Hs fraksjon av 24.05.2019
  Formuesskatt redusert verdsettelse aksjer mv. Publisert: 04.06.2019 11:17
 • Svar på spørsmål 281 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Vekst i BNP og offentlige utgifter Publisert: 04.06.2019 11:17
 • Svar på spørsmål 264 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Flom og skred Publisert: 04.06.2019 11:17
 • Svar på spørsmål 263 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Flom og skred Publisert: 04.06.2019 11:17
 • Svar på spørsmål 285 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019

  kutt/reformer

  Publisert: 04.06.2019 11:17
 • Svar på spørsmål 89 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.05.2019
  Vei, innbetaling av bompenger i 2010-2018 Publisert: 03.06.2019 16:08
 • Svar på spørsmål 41 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  Statens vegvesen, budsjettmessig virkning av å redusere antall trafikkstasjoner. Publisert: 03.06.2019 16:08
 • Svar på spørsmål 40 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  Statens vegvesen, budsjettmessig virkning av omorganisering Publisert: 03.06.2019 16:08
 • Svar på spørsmål 317 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Fylkeskommunale hurtigbåter Publisert: 03.06.2019 16:08
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > »