Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over alle spørsmål

 • Svar på spørsmål 136 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Merverdiavgiftsfritak for enkeltartikler Publisert: 31.07.2019 09:12
 • Svar på spørsmål 135 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Merverdiavgiftsfritak for digitale og fysiske lydbøker Publisert: 31.07.2019 09:12
 • Svar på spørsmål 134 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Merverdiavgiftsfritak for elektronisk journalistikk Publisert: 31.07.2019 09:12
 • Svar på spørsmål 207 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2019

  Klimagassutslipp

  Publisert: 31.07.2019 09:03
 • Svar på spørsmål 306 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Provenyeffekt av å øke avgiftene på alkoholholdige drikkevarer Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 307 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Provenyeffekt av å øke avgiftene på tobakksvarer Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 305 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Avgiftsforskjell WLTP Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 303 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Merverdiavgift på alternativ behandling Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 304 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Fjerne 350-kronersgrensen Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 300 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Innføre merverdiavgift for elbiler Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 301 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Engangsavgift for elbiler Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 302 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Engangsavgift med vektfradrag for elbiler Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 292 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Innsparing redusert omfang svart økonomi Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 299 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Innføre merverdiavgift for elbiler Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 291 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Innsparing mindre svart arbeid Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 268 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Klimaavgift Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 290 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Skattetilpasning fra multinasjonale selskaper Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 259 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Utslippsmålene i Prop 94 S Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 243 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2019
  Merverdiavgift på tidsskrifter Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 217 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2019
  Provenyvirkning av å øke CO2-avgiften Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 208 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2019
  Økning i salget av nullutslippbiler Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 57 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.05.2019
  Private helseforsikringer Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 36 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.05.2019
  Merverdavgift på alternativ behandling Publisert: 31.07.2019 08:43
 • Svar på spørsmål 108 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019

  Gjennomsnittleg skatt for befolkninga og ulike grupper av invandrarar

  Publisert: 05.07.2019 10:45
 • Svar på spørsmål 106 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Avgift på fly Publisert: 05.07.2019 10:41
 • Svar på spørsmål 105 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Mva - grenseoverskridende forhold Publisert: 05.07.2019 10:35
 • Svar på spørsmål 104 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Merverdiavgift på internasjonal transport Publisert: 05.07.2019 10:32
 • Svar på spørsmål 102 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019

  Kjøp av ny bil under Solberg

  Publisert: 05.07.2019 10:28
 • Svar på spørsmål 11 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.05.2019
  Avgiftsendringer 2013-2019 og fordelingseffekter Publisert: 05.07.2019 10:25
 • Svar på spørsmål 9 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.05.2019
  Fjerne 350 kronersgrensen for avgiftsfri innførsel Publisert: 05.07.2019 10:22
 • Svar på spørsmål 7 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.05.2019

  Pendlerfradrag

  Publisert: 04.07.2019 12:45

  Kap., post
  a. Det bes om en oversikt over alle endringer som er gjort for pendlere, inkludert bl.a. reisefradrag, kostgodtgjørelse mv. siden 2013
  b. Det bes om en oversikt over hvor mye en enkeltperson tilhørende ulike typiske grupper av pendlere har tapt i skattefordeler i perioden 2013-2019 målt i 2019-kroner (oppgis i kroner per skatteyter)

  Skattytere kan kreve fradrag både for arbeids- og besøksreiser (reisefradraget) og merkostnader ved kost og losji.

  Reisefradrag

  Det gis fradrag i alminnelig inntekt for reiser mellom hjem og arbeidssted og for besøksreiser til hjemmet. For arbeids- og besøksreiser innenfor EØS gis det fradrag etter en sjablongmetode, den såkalte reiseavstandsmodellen. Fradraget gis uavhengig av skattyters faktiske utgifter og bruk av transportmiddel. I 2017 var det om lag 297 000 skattytere med reisefradrag. Om lag 280 000 av disse var skattemessig bosatte i Norge, mens om lag 17 000 var ikke skattemessig bosatt. Tabell 1 viser endringer som er gjort i reiseavstandsmodellen i perioden 2013-2019.

  Skatteverdien av reisefradraget påvirkes av skattesatsen for alminnelig inntekt. I perioden 2013-2019 er skattesatsen for alminnelig inntekt redusert fra 28 pst. til 22 pst.

  Tabell 1. Endringer i reiseavstandsmodellen. 2013-2019

  Fradrag for reiser mellom hjem og arbeid 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
  Sats pr. km inntil 50 000 km 1,50 kr 1,50 kr 1,50 kr 1,50 kr 1,56 kr 1,56 kr 1,56 kr
  Sats per km mellom 50 000 og 75 000 km 0,70 kr 0,70 kr 0,70 kr 0,70 kr 0,76 kr 0,76 kr 0,76 kr
  Nedre grense for fradraget 13 950 kr 15 000 kr 16 000 kr 22 000 kr 22 000 kr 22 350 kr 22 700 kr
  Øvre grense i reiseavstandsmodellen   75 000 km 75 000 km 75 000 km 75 000 km 75 000 km 97 000 kr

  Kilde: Finansdepartementet.

  I 2019 er bunnbeløpet i reisefradraget 22700 kroner. Satsene i reisefradraget videreføres nominelt, slik at det gis fradrag på 1,56 kroner per kilometer for reiseavstand inntil 50000 km og 0,76 kroner for reiseavstand over dette. I 2019 ble kilometergrensen i reiseavstandsmodellen erstattet med en øvre beløpsgrense i reisefradraget. Fra 2019 kan samlet reisefradrag ikke overstige 97000 kroner før reduksjon med bunnbeløpet. Beløpsgrensen gjelder for reiser innenfor og utenfor EØS, og den omfatter også utgifter til bom og ferge og flybilletter på besøksreiser. Skattesatsen på alminnelig inntekt er 22 pst.

  Fradrag for merutgifter til kost og losji

  Skattyter som bor utenfor hjemmet på grunn av sitt arbeid, kan også kreve fradrag for merkostnader til kost og losji. I 2017 var det om lag 95000 skattytere med fradrag for merutgifter til kost og losji. Nesten 30 pst. av disse var ikke skattemessig bosatt. I 2018 ble fradragsretten for merutgifter til kost og losji opphevet for skattytere som har mulighet til å oppbevare og tilberede mat i pendlerboligen. I tillegg ble de øvrige fradragssatsene for kost redusert med 150 kroner. Samtidig ble den skattefrie satsen for kostgodtgjørelse ved overnatting i bolig med kokemuligheter fjernet, og de øvrige skattefrie satsene for arbeidsgivers dekning av kostgodtgjørelse ved overnatting innenlands ble redusert med 150 kroner. Det ble videre fastsatt at fradraget for kost og losji begrenses til 24 måneder ved sammenhengende pendlerbosted og arbeidsted.

  I 2017 var det flest skattytere med reisefradrag i fylkene rundt Oslo. Det er også her vi finner de høyeste gjennomsnittlige fradragene. Nedenfor følger to eksempler som illustrerer utviklingen i skattefordelen som følger av reisefradraget i perioden 2013-2019 for to typer pendlere bosatt i fylkene rundt Oslo. Fradrag for eventuelle utgifter til bom og ferge er ikke medregnet.

  En skattyter som har daglige arbeidsreiser fra Eidsvoll til Oslo, har om lag 32 200 reisekilometer i året. Skatteverdien av reisefradraget i årene 2013-2019 (med respektive års skatteregler) for en person som har 32 200 reisekilometer i året, følger av tabell 2.

  Tabell 2. Skatteverdi av reisefradrag for en skattyter med 32200 reisekilometer året. 2013-2019.

    2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
  Reisefradrag 34 350 33 300 32 300 26 300 28 230 27 880 27 530
  Skatteverdi, nominelle kroner 9 620 8 990 8 720 6 580 6 780 6 410 6 060
  Skatteverdi, 2019-kroner 11 110 10 180 9 660 7 030 7 110 6 550 6 060

  Kilde: Finansdepartementet.

  En skattyter som har daglige arbeidsreiser fra Hamar til Oslo, har om lag 57500 reisekilometer i året. Skatteverdien av reisefradraget i årene 2013-2019 (med respektive års skatteregler) for en person som har 57500 reisekilometer i året, følger av tabell 3.

  Tabell 3 Skatteverdi av reisefradrag for en skattyter med 57 500 reisekilometer i året. 2013-2019.

    2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
  Reisefradrag 66 300 65 250 64 250 58 250 61 700 61 350 61 000
  Skatteverdi, nominelle kroner 18 560 17 620 17 350 14560 14 810 14 110 13 420
  Skatteverdi, 2019-kroner 21 440 19 940 19 220 15 570 15 550 14 420 13 420

  Kilde: Finansdepartementet.

  I Prop. 1 LS (2018-2019) ble anslag på skatteutgifter for fradrag for merutgifter til kost og losji beregnet til 550 mill. kroner for 2018. Tabell 4 viser anslag på skatteverdi av fradrag for merutgifter for kost og losji for en gjennomsnittlig skattyter med fradraget. Det er lagt til grunn at like mange skattytere vil kreve fradraget i 2018 og 2019 som i 2017. Anslaget er usikkert.

  Tabell 4 Skatteverdi av fradrag for merutgifter for kost og losji for en gjennomsnittlig skattyter med fradraget. 2013-2019

    2013 2014 2015 2016 2017 20181 20191
  Gjennomsnittlig fradrag 39 200 42 750 44 100 55 550 57 850 25 170 25 725
  Skatteverdi, nominelle kroner 11 000 11 500 11 900 13 900 13 900 5 790 5 660
  Skatteverdi, 2019-kroner 12 700 13 000 13 180 14 850 14 570 5 920 5 660

  1 Anslag

  Kilde: Finansdepartementet.

 • Svar på spørsmål 4 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.05.2019
  Fordelingseffekter av skatter, avgifter og subsidier Publisert: 04.07.2019 12:38
 • Svar på spørsmål 103 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019

  Gjennomsnittlige elbilfordeler

  Publisert: 20.06.2019 13:54
 • Svar på spørsmål 4 fra Finanskomiteen/Hs fraksjon av 24.05.2019

  Utbytteskatt

  Publisert: 13.06.2019 15:36
 • Svar på spørsmål 367 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 03.06.2019
  Provenyeffekt foreldrepenger fra fødselsdato Publisert: 12.06.2019 08:21
 • Svar på spørsmål 214 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2019

  Økologisk grunnkart

  Publisert: 05.06.2019 11:37
 • Svar på spørsmål 3 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.05.2019
  CO2-fond Publisert: 05.06.2019 11:34
 • Svar på spørsmål 5 fra Finanskomiteen/Hs fraksjon av 24.05.2019
  Formuesskatt proveny økt verdsettelse næringseiendom Publisert: 05.06.2019 11:34
 • Svar på spørsmål 272 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019

  Produktivitetsvekst

  Publisert: 04.06.2019 11:34
 • Svar på spørsmål 58 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  CO2-håndtering Publisert: 04.06.2019 11:17
 • Svar på spørsmål 3 fra Finanskomiteen/Hs fraksjon av 24.05.2019
  Formuesskatt redusert verdsettelse aksjer mv. Publisert: 04.06.2019 11:17
 • Svar på spørsmål 2 fra Finanskomiteen/Hs fraksjon av 24.05.2019
  Formuesskatt redusert verdsettelse aksjer mv. Publisert: 04.06.2019 11:17
 • Svar på spørsmål 281 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Vekst i BNP og offentlige utgifter Publisert: 04.06.2019 11:17
 • Svar på spørsmål 264 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Flom og skred Publisert: 04.06.2019 11:17
 • Svar på spørsmål 263 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Flom og skred Publisert: 04.06.2019 11:17
 • Svar på spørsmål 285 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019

  kutt/reformer

  Publisert: 04.06.2019 11:17
 • Svar på spørsmål 89 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.05.2019
  Vei, innbetaling av bompenger i 2010-2018 Publisert: 03.06.2019 16:08
 • Svar på spørsmål 41 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  Statens vegvesen, budsjettmessig virkning av å redusere antall trafikkstasjoner. Publisert: 03.06.2019 16:08
 • Svar på spørsmål 40 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  Statens vegvesen, budsjettmessig virkning av omorganisering Publisert: 03.06.2019 16:08
 • Svar på spørsmål 317 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Fylkeskommunale hurtigbåter Publisert: 03.06.2019 16:08
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > »