Oversikt over skatte- og avgiftsendringer i Revidert nasjonalbudsjett 2019

Merverdiavgiftsfritak for elektroniske tidsskrifter og bøker
Regjeringen foreslår å innføre fritak for merverdiavgift for elektroniske tidsskrifter og bøker fra 1. juli 2019. Fritakene vil sikre lik behandling av trykte tidsskrifter og bøker, som allerede er fritatt for merverdiavgift, og elektroniske tidsskrifter og bøker. Regjeringen foreslår å åpne for moderate innslag av annet innhold enn trykt skrift og stillbilder, for eksempel innslag av lyd og video. Det vil ikke bli stilt krav om at det må foreligge en trykt utgave av det elektroniske tidsskriftet eller den elektroniske boka. Strømming og nedlasting av lydbøker vil omfattes av fritaket. Les mer om endringene i egen pressemelding. 

Redusert engangsavgift for motorsykler
Regjeringen foreslår at engangsavgiften reduseres med om lag 10 prosent. Forslaget innebærer at engangsavgiften for motorsykler blir redusert gjennom en kombinasjon av økt innslagspunkt i slagvolumkomponenten og generell satsreduksjon. Les mer om endringene i egen pressemelding. 

Fjerning av engangsavgiften for kjøretøy over 20 år
Regjeringen foreslår at engangsavgift for kjøretøy (herunder MC) som er over 20 år fjernes. Forslaget gjelder alle kjøretøy som omfattes av engangsavgiften, og innebærer at kjøretøy over 20 år etter 1. juli 2019 kan importeres uten å betale engangsavgift ut over vrakpantavgiften. Les mer om endringene i egen pressemelding. 

Redusert alkoholavgift på sider og lignende alkoholvarer fra små bryggerier
Regjeringen foreslår å redusere alkoholavgiften for sider og lignende alkoholvarer med over 3,7 til og med 4,7 volumprosent alkohol fra små bryggerier. Forslaget innebærer lavere avgiftssatser ved omsetting av inntil 200 000 liter sider og lignende. Les mer om endringene i egen pressemelding.

Forenklinger i ektefellebeskatningen
Regjeringen foreslår noen mindre justeringer i reglene om skattlegging av ektefeller. Endringene vil gjøre reglene mer tilgjengelige og forståelige for skattyterne, og vil samtidig være forenklende for Skatteetaten. 

Andre endringer
Stortinget vedtok i budsjettforliket høsten 2018 at kraft til utvinning av kryptovaluta i datasentre ikke skal ha redusert elavgift. Skattedirektoratet vil om kort tid sende forslag om regelendringer på høring.

Les mer i Prop. 115 LS (2018–2019) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga og Meld. St. 2 (2018–2019) Revidert nasjonalbudsjett 2019 kapittel 4.