Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE)

Netto kontantstrøm fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) anslås nå til 100,7 milliarder kroner, en netto reduksjon på 5,2 milliarder kroner fra saldert budsjett 2019. Reduksjonen skyldes hovedsakelig lavere oljeprisforutsetninger, lavere anslag for produserte oljevolumer og høyere anslag for investeringer.

Anslaget for driftsinntekter er redusert med 4,3 milliarder kroner, til 159,2 milliarder kroner. Gjennomsnittlig oljepris per fat for 2019 er i revidert nasjonalbudsjett 2019 anslått til 559 kroner. I Nasjonalbudsjettet for 2019 var oljeprisen anslått til 583 kroner per fat med en lavere valutakurs­forutsetning.

Anslaget for investeringer er økt med 2 milliarder kroner, til 29 milliarder kroner. Økningen har sammenheng med oppdaterte investeringsanslag for alle felt for budsjettåret 2019. De største endringene er knyttet til oppdatert fasing av utbyggings­investeringer på Johan Sverdrup og oppdatert investeringsanslag for Martin Linge.

Se omtale under Olje- og energidepartementet, kapitlene 2440 og 5440