Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over alle spørsmål

 • Svar på spørsmål 79 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.5.2020
  Renhold i fengsler Publisert: 15.06.2020 13:53
 • Svar på spørsmål 84 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.5.2020
  Kriminalitet blant barn og unge Publisert: 15.06.2020 13:53
 • Svar på spørsmål 231 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 8.6.2020
  Permitteringsordning, provenyberegning Publisert: 12.06.2020 13:31
 • Svar på spørsmål 230 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 8.6.2020
  Permitteringsordning, kompetanseheving, provenyberegning Publisert: 12.06.2020 13:31
 • Svar på spørsmål 235 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 8.6.2020
  Permitteringsordning, provenyberegning Publisert: 12.06.2020 13:31
 • Svar på spørsmål 489 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 2.6.2020
  Permitteringsregelverket - permitteringsperiode og lønnsplikt Publisert: 12.06.2020 13:31
 • Svar på spørsmål 486 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 2.6.2020
  Dagpenger - forlenge midlertidige ordninger ut året Publisert: 12.06.2020 13:31
 • Svar på spørsmål 459 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 2.6.2020
  Ny tilskuddsordning til frivillige organisasjoner Publisert: 12.06.2020 13:31
 • Svar på spørsmål 457 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 2.6.2020
  Menn i helse - fagbrev som helsefagarbeider Publisert: 12.06.2020 13:30
 • Svar på spørsmål 533 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 8.6.2020
  Lønnstilskuddsordningen og lovteknisk bistand Publisert: 10.06.2020 15:54
 • Svar på spørsmål 534 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 8.6.2020
  Lønnsstøtteordningen og lovteknisk bistand Publisert: 10.06.2020 15:54
 • Svar på spørsmål 531 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 8.6.2020
  Lønnstilskuddsordningen og lovteknisk bistand Publisert: 10.06.2020 15:54
 • Svar på spørsmål 529 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 8.6.2020
  Lønnsstøtteordninger og lovteknisk bistand Publisert: 10.06.2020 15:53
 • Svar på spørsmål 535 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 8.6.2020
  Lønnstøtteordningen og lovteknisk bistand Publisert: 10.06.2020 15:47
 • Svar på spørsmål 532 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 8.6.2020
  Lønnstilkuddsordningen og lovteknisk bistand. Publisert: 10.06.2020 15:47
 • Svar på spørsmål 530 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 8.6.2020
  Lønnstilskuddsordningen og lovteknisk bistand Publisert: 10.06.2020 15:47
 • Svar på spørsmål 126 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 2.6.2020
  Verftsindustrien - sysselsettingseffekt Publisert: 10.06.2020 15:39
 • Svar på spørsmål 221 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 2.6.2020
  Kompensasjonsordning for utgifter til lovpålagt vedlikehold i sesongbedrifter Publisert: 10.06.2020 15:38
 • Svar på spørsmål 517 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 2.6.2020
  Låneordning for pakkereisearrangører Publisert: 10.06.2020 15:38
 • Svar på spørsmål 484 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 2.6.2020
  Kompensasjonsordningen – sesongbedrifter, utvide omfang og gi momsreduksjon, pakkereiser - proveny Publisert: 10.06.2020 15:38
  Kompensasjonsordning:
  • Hvordan vil regjeringen avgrense virksomheter fult ut tilknyttet utendørs aktivitet i definisjonen av sesongbedrifter?
  • Hva er provenyvirkningen av å opprettholde reduksjonsfaktor på 0,8 for bedrifter som kommer inn under ordningen for sesongbasert virksomhet?
  • Hva er provenyvirkningen av å gi sesongbaserte virksomheter momsreduksjon ut året?
  • Hva er provenyvirkningen av å garantere for at forbrukerne får tilbake utestående beløp hos pakkereiseselskapene?

  Punkt 1

  Finansdepartementet har lagt frem en beskrivelse av hvordan tilskuddsordningen for foretak med stort omsetningsfall kan tilpasses sesongbedrifter, se pressemeldingen Beregning av tilskudd for sesongbedrifter, lagt ut på Finansdepartementets nettsider 15. mai. Departementet legger opp til at sesongbedrifter i denne sammenhengen skal defineres som foretak som yter tjenester som innebærer aktiviteter eller opplevelser som helt eller delvis foregår utendørs, eller virksomheter som er fullt tilknyttet disse.

  Departementet tar sikte på snarlig å fastsette de nødvendige endringer i forskriften som må til for å implementere den alternative beregningsmetoden. Gjennom forskrift og veiledningsmateriale for søkerne vil det bli gitt klargjøringer av hva som skal regnes som foretak som yter tjenester som innebærer aktiviteter eller opplevelser som helt eller delvis foregår utendørs, eller virksomheter som er fullt tilknyttet disse. For de fullt tilknyttede virksomhetene legger departementet opp til en avgrensing som vil inkludere restauranten i skibakken eller suvenirbutikken og kafeen i fornøyelsesparken. I tillegg må den tilknyttede virksomheten vise at 80 prosent av omsetningen for fjoråret, eller en 12-månedersperiode som omfatter forrige sesong, var innenfor en periode på maksimalt seks måneder.

  Punkt 2

  Departementet legger opp til at beregningsmodellen for tilskudd vil bli endret slik at faste, uunngåelige kostnader for sesongbedrifter kan bli skalert med en «sesongfaktor». Sesongfaktoren vil være omsetning i samme måned i fjor som andel av omsetningen i hele fjoråret, multiplisert med 12.

  Departementet tolker spørsmålet å gjelde den alternative beregningsmetoden for tilskudd for sesongforetakene innenfor den generelle tilskuddsordningen for næringslivet. Videre forstår departementet spørsmålet slik at støttefaktoren på 0,8 opprettholdes for sesongforetakene i en forlengelse av ordningen, og ikke reduseres til hhv. 0,7 i juni og juli og 0,5 i august, som foreslått i Prop. 127 S (2019–2020).

  Etter departementets vurdering vil den alternative beregningsmetoden med en sesongfaktor, som skissert av departementet, utjevne den relative ulempen som sesongbedrifter har ved beregning av tilskudd sammenlignet med foretak med forholdsvis jevn fordeling av omsetning over året. Dersom sesongbedrifter i tillegg skulle få høyere tilskudd enn øvrige foretak gjennom en høyere støttefaktor ved beregning av støtte, vil det etter departementets vurdering innebære overkompensasjon for disse støttemottakerne. Departementets foreløpige vurdering er at det ikke vil finnes tilfredsstillende begrunnelse for en slik forskjellsbehandling. EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har godtatt at regjeringens forslag til sesongmodell kan inngå som en del av den generelle kompensasjonsordningen, fordi den er i tråd med formålet og forutsetningene med ordningen. I en forlengelse av kompensasjonsordningen, herunder sesongmodellen, er det ikke gitt at ESA vil finne å kunne godkjenne en notifikasjon der det differensieres i tilskuddsintensiteten uten at dette har en sammenheng med normalt inntektsgrunnlag, slik som er tilfellet for oppjusteringen ved sesongfaktoren for sesongforetakene. Departementet har derfor ikke anslått statens merutgifter ved forslaget.

  Punkt 3

  Utformingen av en ny avgiftssats for sesongbaserte virksomheter vil kreve en omfattende utredning som det ikke er mulig å gjennomføre innenfor tidsrammen som er til rådighet for å besvare spørsmål til budsjettet. Redusert merverdiavgiftssats vil også kunne reise EØS-rettslige problemstillinger. Når det ikke er spesifisert hvilken sats som skal gjelde for sesongbaserte virksomheter og det ikke foreligger regelverk om satsens omfang mv., og det i tillegg er uklart om og når en avgift eventuelt kan iverksettes, kan det heller ikke gjøres provenyanslag som det kan budsjetteres med for 2020. Det er heller ikke opplagt at alle sesongbaserte virksomheter vil være omfattet av merverdiavgiftsregelverket og om de vil få en fordel av en eventuell redusert merverdiavgiftssats.

  Punkt 4 er forelagt Nærings- og fiskeridepartementet, som har gitt følgende svar:

  «Regjeringen har ikke foreslått en garanti for at forbrukerne får tilbake sine utestående beløp hos pakkereiseselskapene, men har foreslått en rimelig låneordning med lave inntakskrav, hvor pakkereisearrangørene kan motta lån tilsvarende 80 % av totale dokumenterte refusjoner til forbrukerne. Total ramme for låneordningen er 2 mrd. kroner, og det er satt av 1 mrd. kroner i tapsavsetning, som er en øvre ramme for å sikre at forvalter av ordningen ikke vil gå med økonomisk tap. Vi har veldig usikker informasjon om hva de totale refusjonene beløper seg til, og vi har ikke tilstrekkelig informasjon om bransjen til å vite hvor mange som ikke vil klare å betale sine lån tilbake, det er derfor vanskelig å estimere forventet provenyeffekt.»

 • Svar på spørsmål 477 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 2.6.2020
  Fullskala Publisert: 10.06.2020 15:38
 • Svar på spørsmål 467 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 2.6.2020
  Inntektsbortfall i kollektivtrafikken Publisert: 10.06.2020 15:38
 • Svar på spørsmål 233 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 8.6.2020
  Lønnsstøtteordningen, provenyberegning Publisert: 10.06.2020 15:34
 • Svar på spørsmål 536 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 8.6.2020
  Lønnsstøtteordningen. Avgrensninger Publisert: 10.06.2020 15:03
 • Svar på spørsmål 234 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 8.6.2020
  Lønnsstøtteordningen og lovteknisk bistand Publisert: 10.06.2020 13:54
 • Svar på spørsmål 232 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 8.6.2020
  Lønnsstøtteordningen, provenyberegning Publisert: 10.06.2020 13:54
 • Svar på spørsmål 537 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 8.6.2020
  Lønnsstøtteordningen. A-ordningen Publisert: 10.06.2020 13:54
 • Svar på spørsmål 528 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 8.6.2020
  Lønnsstøtteordningen. Avkortning og lovteknisk bistand Publisert: 10.06.2020 13:54
 • Svar på spørsmål 527 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 8.6.2020
  Lønnsstøtteordningen. Effektivitetstap Publisert: 10.06.2020 13:54
 • Svar på spørsmål 526 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 8.6.2020
  Lønnsstøtteordningen og kompensasjonsordnignen. Samlet insentiveffekt Publisert: 10.06.2020 13:54
 • Svar på spørsmål 525 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 8.6.2020
  Lønnsstøtteordningen. beregning av omsetningsfall Publisert: 10.06.2020 13:54
 • Svar på spørsmål 524 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 8.6.2020
  Lønnsstøtteordningen. Avgrensninger Publisert: 10.06.2020 13:54
 • Svar på spørsmål 523 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 8.6.2020
  Lønnsstøtteordningen. Vikarer Publisert: 10.06.2020 13:54
 • Svar på spørsmål 522 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 8.6.2020
  Lønnsstøtteordningen. Avgrensninger Publisert: 10.06.2020 13:54
 • Svar på spørsmål 521 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 8.6.2020
  Provenyvirkning av utvidelse av sesongmodellen. Publisert: 10.06.2020 13:54
 • Svar på spørsmål 118 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 29.5.2020
  Dagpenger - usikkerhetsspenn i anslaget og lønnsomhet ved lavtlønnsjobber Publisert: 08.06.2020 10:35
 • Svar på spørsmål 219 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 2.6.2020
  Havneutviklings- og farledsforbedringsprosjekter Publisert: 08.06.2020 10:35
 • Svar på spørsmål 125 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 2.6.2020

  Hydrogenferje på rv. 80 Bodø – Moskenes

  Publisert: 08.06.2020 10:35
 • Svar på spørsmål 114 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 29.5.2020
  Dagpenger - proveny av å innføre 80 prosent lønn for alle dagpengemottakere opp til 3G og 62,4 prosent opptil 6G Publisert: 08.06.2020 10:34
 • Svar på spørsmål 520 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 2.6.2020
  Permitteringsregelverket - proveny av å forlenge perioden Publisert: 08.06.2020 10:34
 • Svar på spørsmål 519 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 2.6.2020
  Dagpenger - forutsetninger for overgang til arbeid Publisert: 08.06.2020 10:34
 • Svar på spørsmål 492 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 2.6.2020
  Permitteringsregelverket - utvidelse av perioden Publisert: 08.06.2020 10:34
 • Svar på spørsmål 491 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 2.6.2020
  Permitteringsregelverket - forutsetning for beregninger Publisert: 08.06.2020 10:34
 • Svar på spørsmål 490 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 2.6.2020
  Permitteringsregelverket - proveny av å innføre 15-dager lønnsplikt Publisert: 08.06.2020 10:34
 • Svar på spørsmål 488 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 2.6.2020
  Permitteringsregelverket - innføring av arbeidsgiverperiode 2 Publisert: 08.06.2020 10:34
 • Svar på spørsmål 487 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 2.6.2020
  Samlet inntekt for en som ble permittert 20. mars Publisert: 08.06.2020 10:34
 • Svar på spørsmål 485 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 2.6.2020
  Lønnskompensasjon ved permittering ut 2020 Publisert: 08.06.2020 10:34
 • Svar på spørsmål 482 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 2.6.2020
  Kostnad per årsverk for enkelte yrker Publisert: 08.06.2020 10:34
 • Svar på spørsmål 466 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 2.6.2020
  Kompenserende tiltak for kommunesektoren Publisert: 08.06.2020 10:34
 • Svar på spørsmål 465 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 2.6.2020
  Kompenserende tiltak for kommunesektoren Publisert: 08.06.2020 10:34