Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over alle spørsmål

 • Svar på spørsmål 365 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  Petroleumsskatt - økt friinntekt og forlenget tidsgrense fra 2024 Publisert: 29.05.2020 18:30
 • Svar på spørsmål 364 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  Petroleumsskatt - økt friinntekt for PUD PAD mv. samtidig som prosjektomfang øker Publisert: 29.05.2020 18:29
 • Svar på spørsmål 363 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  Petroleumsskatt - økt friinntektsrente for PUD og PAD mv. Publisert: 29.05.2020 18:28
 • Svar på spørsmål 360 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  Petroleumsskatt - utvidelse av tidsgrense fra 2024 Publisert: 29.05.2020 18:26
 • Svar på spørsmål 359 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  Petroleumsskatt - Norogs forslag Publisert: 29.05.2020 18:26
 • Svar på spørsmål 358 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  Petroleumsskatt - Norogs forslag Publisert: 29.05.2020 18:25
 • Svar på spørsmål 13 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.5.2020
  Leterefusjoner og opphørsrefusjoner Publisert: 29.05.2020 18:24
 • Svar på spørsmål 438 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  Petroleumsskatt - provenyeffekter Publisert: 29.05.2020 18:19
 • Svar på spørsmål 211 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 20.5.2020
  Petroleumsskatt - Norogs og regjeringens forslag Publisert: 29.05.2020 18:18
 • Svar på spørsmål 113 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 20.5.2020
  Låneordning som alternativ til regjeringens forslag til midlertidige endringer i petroleumsskatten Publisert: 29.05.2020 18:17
 • Svar på spørsmål 93 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.5.2020
  Biodrivstoff Publisert: 29.05.2020 18:06
 • Svar på spørsmål 433 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  Langsiktige likviditetslån Publisert: 29.05.2020 17:13
 • Svar på spørsmål 51 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 15.5.2020
  Anslag for G og beregnede besparelser Publisert: 29.05.2020 16:44
 • Svar på spørsmål 102 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.5.2020
  Permitteringsregelverket - kostnader ved å øke perioden med fritak for lønnsplikt Publisert: 29.05.2020 16:43
 • Svar på spørsmål 100 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.5.2020
  Permitteringsregelverket for fiskeindustrien Publisert: 29.05.2020 16:43
 • Svar på spørsmål 131 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.5.2020

  Antall spesialrådgivere og lønnskostnader i jusstisektoren

  Publisert: 29.05.2020 15:55
 • Svar på spørsmål 53 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.5.2020
  Kondemneringsordningen - omstilling Publisert: 29.05.2020 15:49
 • Svar på spørsmål 437 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  Permitteringsregelverket - innsparingen ved å innføre en ny periode med lønnsplikt Publisert: 29.05.2020 15:49
 • Svar på spørsmål 56 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.5.2020
  Låneordning i GIEK Publisert: 29.05.2020 15:46
 • Svar på spørsmål 101 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 19.5.2020
  Lånegarantiordning Publisert: 29.05.2020 15:07
 • Svar på spørsmål 113 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.5.2020

  Behovet for asfaltering av riksveger

  Publisert: 29.05.2020 14:43
 • Svar på spørsmål 341 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  Klimasats Publisert: 29.05.2020 14:42
 • Svar på spørsmål 357 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  Kostnad for opplæring for elever uten vitnemål Publisert: 29.05.2020 14:42
 • Svar på spørsmål 428 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  Krav om ombruk og gjenbruk i offentlige anskaffelser Publisert: 29.05.2020 14:42
 • Svar på spørsmål 86 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.5.2020
  Biodrivstoff Publisert: 29.05.2020 14:41
 • Svar på spørsmål 88 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.5.2020
  Avansert biodrivstoff Publisert: 29.05.2020 14:41
 • Svar på spørsmål 355 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  EKstraplasser i VG3 for at lærlinger skal fullføre Publisert: 29.05.2020 13:59
 • Svar på spørsmål 356 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  Kostnad ved opprettelse av nye plasser i vgo Publisert: 29.05.2020 13:59
 • Svar på spørsmål 145 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.5.2020
  Fastlege og legevakt - fjerning av egenandel for alderen 16-20 år Publisert: 29.05.2020 13:39
 • Svar på spørsmål 27 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.5.2020

  Forskningsbevilgning i 2020

  Publisert: 29.05.2020 13:39
 • Svar på spørsmål 156 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.5.2020
  Opptrappingsplan for rusfeltet - binding i fastsatte tiltak Publisert: 29.05.2020 13:38
 • Svar på spørsmål 172 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.5.2020
  Årsverk - skolehelsetjensten Publisert: 29.05.2020 13:38
 • Svar på spørsmål 193 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.5.2020
  Kostnad for en sykehjemsplass (per døgn, mnd, eller år) Publisert: 29.05.2020 13:38
 • Svar på spørsmål 198 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.5.2020
  Heltidsprosjekter i kommunene Publisert: 29.05.2020 13:38
 • Svar på spørsmål 225 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  Vaksiner - statlig finansiert voksenvaksinasjonsprogram Publisert: 29.05.2020 13:37
 • Svar på spørsmål 231 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  Folkehelseprogrammet - oversikt over tiltak fra 2017 Publisert: 29.05.2020 13:37
 • Svar på spørsmål 83 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 15.5.2020
  Kostnader for skoler, institusjoner, helsetjenester osv for kvoteflyktninger Publisert: 29.05.2020 13:37
  Kostnader knyttet til investeringer, oppbygging av ny realkapital. Hva er det offentliges kostnader knyttet til investeringer i nye skoler, barnevernsinstitusjoner, helsetjenester, boliger, infrastruktur osv. knyttet til mottak av 3 000 kvoteflyktninger, hvorav 500 er enslige mindreårige under 17 år?

  Spørsmålet er forelagt Kunnskapsdepartementet, som har gitt følgende svar:

  «Innledningsvis vil vi presisere at det er et skille mellom statens og kommunenes utgifter til bosetting og integrering. Statens utgifter er tilskudd som utbetales til kommunene. Et beregningsutvalg kartlegger hvert år kommunenes gjennomsnittlige utgifter til bosetting, kvalifisering og integrering. Nye tall fra Beregningsutvalget (for 2019) forventes i august 2020.

  Oppsummering og forklaring av Beregningsutvalgets kartlegging av kommunenes utgifter til bosetting og integrering i 2018:

  Beregningsutvalget kartlegger kommunenes utgifter som er relevante for følgende tre statlige tilskudd: Integreringstilskuddet, Tilskuddet til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, og Særskilt tilskudd til enslige mindreårige flyktninger (tilleggsrapport).

  Integreringstilskuddet skal dekke kommunenes utgifter til integreringstiltak og administrasjon av disse, samt utbetalinger til sosialhjelp og introduksjonsstønad i bosettingsåret og de fire påfølgende årene. Beregningsutvalget gjennomfører kartleggingen av utgifter gjennom innhenting av data fra 20 utvalgskommuner ved hjelp av spørreskjemaer og systematisk veiledning av kommunene. Utgifter utbetalt til sosialhjelp og introduksjonsstønad per person i målgruppen for integreringstilskudd innhentes ved hjelp av KOSTRA-tall, bearbeidet av SSB.

  Den årlige kartleggingen av utgifter som skal dekkes av integreringstilskuddet består av:

  • ● Utgifter til integreringstiltak og administrasjon av disse (administrasjonsundersøkelsen, herunder sosial rådgivning og veiledning, administrering av introduksjonsprogram, bolig- og boligadministrasjon, barne- og ungdomsvern mm. – basert på spørreskjema og kartleggingsarbeid i om lag 20 utvalgte kommuner)
  • ● Utgifter til sosialhjelp – basert på landstall fra SSB
  • ● Utbetalt introduksjonsstønad – basert på landstall fra SSB
  • ● Utgifter til helsetjenester – justeres årlig i tråd med utvikling i kommunal deflator med utgangspunkt i særskilt kartlegging fra 1996

  Beregningsutvalget innhenter utgiftene for alle personer som er i målgruppen for opplæring i norsk og samfunnskunnskap i de samme 20 utvalgskommune i en egen spørreskjemaundersøkelse.

  I kartleggingene trekker Beregningsutvalget fra andre statstilskudd som refusjoner, salgs- og leieinntekter og andre inntekter. Utvalget trekker ikke fra kommunenes frie inntekter gjennom rammetilskudd og skatteinntekter.

  Resultat for kartleggingen av 2018. Gjennomsnittsutgift per person i målgruppen for femårsperioden for integreringstilskuddet2018
  Utgifter til integreringstiltak og administrasjon av disse414 000 kroner
  Utbetalt sosialhjelp94 500 kroner
  Utbetalt introduksjonsstønad224 100 kroner
  Utgifter til helsetjenester33 700 kroner
  Samlede utgifter per person766 200 kroner

  Forholdet mellom beregnet utgift per person i målgruppen og integreringstilskuddets satser i 20182018
  Integreringstilskudd, enslige voksne804 100 kroner
  Integreringstilskudd, andre754 100 kroner
  Samlede utgifter i femårsperioden766 200 kroner
  Beregnet utbetalt tilskudd per person i målgruppen i femårsperioden763 100 kroner
  Dekningsgrad99,6 %

  Tabellen under viser en oversikt over samlede utgifter for femårsperioden per person i målgruppen for integreringstilskuddet sammenlignet med gjennomsnitt av satser for integreringstilskuddet 2010 – 2018 (siste tilgjengelige tall).

  Samlede utgifter for femårsperioden per person sammenlignet med gjennomsnitt av satser for integreringstilskuddet 2010 ? 2018.
  ÅrGj.snitt utgift per personIntegreringstilskudd (gj.snitt. av utbetalte satserDekningsgrad
  2010667 600 kroner556 650 kroner83,3 pst.
  2011738 200 kroner585 400 kroner79,3 pst.
  2012724 300 kroner603 100 kroner83,2 pst.
  2013743 000 kroner624 750 kroner84,1 pst.
  2014770 300 kroner684 900 kroner88,9 pst.
  2015775 500 kroner723 700 kroner93,3 pst.
  2016797 800 kroner736 900 kroner92,3 pst.
  2017793 200 kroner752 500 kroner94,8 pst.
  2018766 200 kroner763 120 kroner99,6 pst.

  Kommunenes utgifter til bosetting og integrering av enslige mindreårige flyktninger i 2018

  Personer som utløser særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige er alle barn og unge under 18 år som kommer til landet uten foreldre eller andre voksne med foreldreansvar i Norge. Beregningsutvalget kartlegger kommunenes utgifter til denne gruppen. Tjenesteområdene i kartleggingen er: Barne- og ungdomsvern, Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid, bolig og boligadministrasjon, ekstratiltak i grunnskolen, grunnskoleopplæring for voksne, introduksjonsprogram, støttekontakt, aktivisering og pleie og omsorg i hjemmet.

  Tabellen under viser resultater for kartleggingen for 2018.

  Resultater: Samlede utgifter for enslige mindreårige i 2018. Dekningsgrad for integreringstilskuddet, det særskilte tilskuddet og begge tilskuddene2018
  Samlede utgifter til enslige mindreårige over femårsperioden4 267 100 kroner
  Integreringstilskudd til enslige mindreårige, sats over femårsperioden754 100 kroner
  Særskilt tilskudd per enslig mindreårig i målgruppen over femårsperioden4 046 100 kroner
  Dekningsgrad, integreringstilskuddet17,7 %
  Dekningsgrad, det særskilte tilskuddet94,8 %
  Dekningsgrad begge tilskuddene 112,5 %

  Kartlegging av kommunenes utgifter til opplæring i norsk og samfunnskunnskap

  Kommunene blir tildelt et persontilskudd fordelt over tre år for å dekke utgifter til opplæring i norsk- og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Beregningsutvalget kartlegger utgiftene til alle personer som mottar opplæring i norsk og samfunnskunnskap i 22 utvalgskommuner. Dette gir grunnlag for å finne en utgift per undervisningstime, samt beregninger av forholdet mellom norsktilskuddets sats og utgift per person.

  Kostnader per deltaker etter ulik gruppestørrelse i norskopplæringen i 2018.

  TimeprisGruppestørrelseAntall timer per deltakerKostnad per deltakerTilskudd per deltaker høy sats 2018Avvik
  1 730121 100158 583137 550- 21 033
  1 730131 100146 385137 550- 8 835
  1 730141 100135 929137 5501 621

  Denne måten å beregne dekningsgrad for norsktilskuddet viser at tilskuddet dekker kommunenes utgifter gitt visse gjennomsnittsvilkår. Realiteten i de fleste kommuner vil stort sett være annerledes. Det faktiske kostnadsbildet for voksenopplæringen er at kommunene totalt sett har utgifter som overstiger finansieringen. I 2018 dekker utvalgskommunenes samlede bruttoinntekter 81,8 prosent av samlede bruttoutgifter til norskopplæringen. »

 • Svar på spørsmål 81 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 15.5.2020
  Kommunale helse- og omsorgstjenester - kostnader til personell og smittevernutstyr Publisert: 29.05.2020 13:19
 • Svar på spørsmål 19 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 14.5.2020
  Kostnad framskynde byggeprosjekter UH Publisert: 29.05.2020 13:16
 • Svar på spørsmål 207 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 20.5.2020
  Endring i avgift på alkoholfrie drikkevarer, sjokolade- og sukkervarer og veibruksavgift på biodrivstoff Publisert: 29.05.2020 13:15
 • Svar på spørsmål 113 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 20.5.2020
  Redusert veibruksavgift på autodiesel Publisert: 29.05.2020 13:15
 • Svar på spørsmål 77 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 14.5.2020

  Petroleumsskatt - utbetaling gjennom negativ terminskatt

  Publisert: 29.05.2020 13:15
 • Svar på spørsmål 116 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 26.5.2020

  Økt veibruksavgift på diesel

  Publisert: 29.05.2020 13:15
 • Svar på spørsmål 115 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 26.5.2020

  Økt veibruksavgift på bensin

  Publisert: 29.05.2020 13:15
 • Svar på spørsmål 114 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 26.5.2020

  Økt CO2-avgift på mineralske produkter

  Publisert: 29.05.2020 13:15
 • Svar på spørsmål 112 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 20.5.2020

  Redusert veibruksavgift på bensin

  Publisert: 29.05.2020 13:15
 • Svar på spørsmål 293 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  Ungdomspsykiatri - avviste pasienter Publisert: 29.05.2020 13:12
 • Svar på spørsmål 443 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  Petroleumsskatt - forlengelse av utbetalingsordning Publisert: 29.05.2020 10:44
 • Svar på spørsmål 361 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  Petroleumsskatt - forlenget utbetaling av underskudd Publisert: 29.05.2020 10:44
 • Svar på spørsmål 444 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020

  Petroleumsskatt - utvide til alle investeringer i 2022-2024

  Publisert: 29.05.2020 10:44