Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over alle spørsmål

 • Svar på spørsmål 117 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 29.5.2020
  Lønnsstøtteordningen Publisert: 05.06.2020 13:08
 • Svar på spørsmål 498 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 2.6.2020
  Provenyeffekt ved økning av maksimalt støttebeløp Publisert: 05.06.2020 13:06
 • Svar på spørsmål 129 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 2.6.2020
  Tiltak for truede arter og naturtyper Publisert: 05.06.2020 13:00
 • Svar på spørsmål 224 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 2.6.2020
  Behov for smittevernutstyr i kommunene Publisert: 05.06.2020 13:00
 • Svar på spørsmål 116 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 2.6.2020
  Negative regnskapstall korrigert for kommuner vedtatt sammenslått fra 1.1.20 Publisert: 05.06.2020 13:00
 • Svar på spørsmål 480 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 2.6.2020
  Behov for omstillingsmidler Publisert: 05.06.2020 13:00
 • Svar på spørsmål 479 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 2.6.2020
  Ekstraordinære omstillingsmidler Publisert: 05.06.2020 13:00
 • Svar på spørsmål 478 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 2.6.2020
  Ekstraordinære omstillingsmidler Publisert: 05.06.2020 13:00
 • Svar på spørsmål 455 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 2.6.2020
  Vedlikehold av jernbane og riksveg Publisert: 05.06.2020 13:00
 • Svar på spørsmål 454 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 2.6.2020

  Fordeling av tilskuddsmidler mellom kommersielle buss- og togruter

  Publisert: 05.06.2020 13:00
 • Svar på spørsmål 220 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 2.6.2020

  Ferjetakster

  Publisert: 05.06.2020 13:00
 • Svar på spørsmål 515 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 2.6.2020
  Lønnsstøtteordningen Publisert: 05.06.2020 12:47
 • Svar på spørsmål 514 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 2.6.2020
  Kompensasjonsordningen - redusere satser Publisert: 05.06.2020 12:47
 • Svar på spørsmål 513 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 2.6.2020
  Provenyvirkning av utvidelse av sesongmodellen, nedjustering av minstebeløpet og maksbeløpet og endret justeringsfaktor Publisert: 05.06.2020 12:47
 • Svar på spørsmål 512 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 2.6.2020
  Provenyvirkning av utvidelse av sesongmodellen, reduksjon av minstebeløp og maksbeløp og endret støttefaktor Publisert: 05.06.2020 12:47
 • Svar på spørsmål 511 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 2.6.2020
  Provenyvirkning av utvidelse av sesongmodellen, redusert minstebeløp og maksbeløp Publisert: 05.06.2020 12:47
 • Svar på spørsmål 510 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 2.6.2020
  Provenyeffekt ved utvidelse av sesongmodellen ved næringskriteriet, omsetningskonsentrasjonskritieriet og fjerning av egenandel Publisert: 05.06.2020 12:47
 • Svar på spørsmål 509 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 2.6.2020
  Provenyeffekt ved utvidelse av sesongmodellen ved næringskriteriet, omsetningskonsentrasjonskriteriet og minstebeløp Publisert: 05.06.2020 12:46
 • Svar på spørsmål 508 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 2.6.2020
  Provenyvirkning av å utvide sesongmodellen ved næringskriteriet og omsetningsandelskritieriet Publisert: 05.06.2020 12:46
 • Svar på spørsmål 507 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 2.6.2020
  Provenyvirkning av å utvide sesongmodellen Publisert: 05.06.2020 12:46
 • Svar på spørsmål 506 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 2.6.2020
  Lønnsstøtteordningen - benytte sysselsatte isteden Publisert: 05.06.2020 12:46
 • Svar på spørsmål 499 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 2.6.2020
  Lønnsstøtteordningen – krav om karens Publisert: 05.06.2020 12:46
 • Svar på spørsmål 497 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 2.6.2020
  Lønnsstøtteordningen og støtte under andre ordninger Publisert: 05.06.2020 12:46
 • Svar på spørsmål 496 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 2.6.2020
  Lønnsstøtteordningen - dagpenger Publisert: 05.06.2020 12:46
 • Svar på spørsmål 495 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 2.6.2020
  Lønnsstøtteordningen – næringer som benytter ordningen Publisert: 05.06.2020 12:46
 • Svar på spørsmål 494 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 2.6.2020
  Lønnsstøtteordningen – antall permitterte Publisert: 05.06.2020 12:46
 • Svar på spørsmål 44 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.5.2020

  Kansellering av pakkereiser

  Publisert: 03.06.2020 10:29
 • Svar på spørsmål 343 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  Grønn skipsfart Publisert: 03.06.2020 08:32
 • Svar på spørsmål 338 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  Påslag på nettariffen Publisert: 03.06.2020 08:31
 • Svar på spørsmål 350 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  Leve hele livet - provenyet av avvikling Publisert: 02.06.2020 12:50
 • Svar på spørsmål 83 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.5.2020
  Klimasats Publisert: 02.06.2020 12:18
 • Svar på spørsmål 129 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.5.2020
  Klimasats Publisert: 02.06.2020 10:25
 • Svar på spørsmål 450 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  Merkostnad nullutslippsløsninger for ferje og hurtigbåt Publisert: 02.06.2020 10:25
 • Svar på spørsmål 309 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  Inntektsbortfall i kollektivtrafikken Publisert: 02.06.2020 10:25
 • Svar på spørsmål 199 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 20.5.2020
  Tilskuddsordning ekspressbusser Publisert: 02.06.2020 10:04
 • Svar på spørsmål 34 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.5.2020
  Tilskuddordning ekspressbusser Publisert: 02.06.2020 10:04
 • Svar på spørsmål 49 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.5.2020

  Låneordning for pakkereisearrangører

  Publisert: 02.06.2020 09:27
 • Svar på spørsmål 48 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 13.5.2020
  OED - utredningsmidler Publisert: 02.06.2020 08:50
 • Svar på spørsmål 49 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 13.5.2020

  Klimasats

  Publisert: 02.06.2020 08:49
 • Svar på spørsmål 92 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.5.2020
  Finansiering av nødaggregat på Troll Publisert: 02.06.2020 08:48
 • Svar på spørsmål 210 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 20.5.2020

  Petroleumsskatteloven

  Publisert: 02.06.2020 08:48
 • Svar på spørsmål 100 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.5.2020

  Tilskudd til Avinor

  Publisert: 02.06.2020 08:47
 • Svar på spørsmål 38 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 12.5.2020
  Lønnsomhet i petroleumsprosjekter - produksjon og utbygging Publisert: 02.06.2020 08:45
 • Svar på spørsmål 4 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 14.5.2020
  Bestillingsfullmakt, ammunisjon Publisert: 02.06.2020 08:45
 • Svar på spørsmål 88 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 15.5.2020
  Lønnsvekst og bevilgninger til kommunesektoren Publisert: 02.06.2020 08:44
 • Svar på spørsmål 398 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  Petroleumsskatt - provenyeffekter Publisert: 29.05.2020 18:36
 • Svar på spørsmål 380 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  Halvert avskrivningstid for investeringer i petroleumsutvinning og investeringer som bidrar til lavere klimagassutslipp Publisert: 29.05.2020 18:34
 • Svar på spørsmål 374 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  Petroleumsskatt - proveny ved negativ terminskatt Publisert: 29.05.2020 18:33
  Hva er påløpt og bokført provenyeffekt av å innføre negativ terminskatt slik at selskap utenfor skatteposisjon raskere får tilgang på de skattefradrag de midlertidige endringene i petroleumsskatteloven utløser? Ber om lovteknisk bistand til å fremme et slikt forslag.

  For omtale av økonomiske og juridiske vurderinger vises det til svar på spørsmål 372 og 442 fra Arbeiderpartiets fraksjon.

  I endelig versjon av Prop. 113 L (2019-2020) er provenytapet av regjeringens forslag for 2020 anslått til 59 mrd. kroner påløpt og 11 mrd. kroner bokført, mens provenytapet i 2021 anslås til 40 mrd. kroner påløpt og 62 mrd. kroner bokført. Utbetaling av skatteverdien av underskudd og ubenyttet friinntekt gjennom negativ terminskatt vil ikke endre påløpt skatteeffekt, men bokførte skattereduksjoner vil fremskyndes. I anslaget er det forutsatt at selskapene i inntektsåret ber om utbetaling av halvparten av anslått skatteverdi av underskudd for det aktuelle inntektsåret. Det er videre beregningsteknisk lagt til grunn at negativ terminskatt ikke medfører urettmessige utbetalinger. I så fall vil ordningen ikke medføre provenytap over tid, målt som nåverdi med risikofri rente etter skatt. Provenyanslag for 2020 og 2021 fremgår av tabell 1.

  Tabell 1. Provenyeffekt av utbetaling av skatteverdi av underskudd og ubenyttet friinntekt gjennom negativ terminskatt, sammenlignet med regjeringens forslag i Prop. 127 S(2019-2020). Mill. kroner.

  PåløptBokført
  20200-19 000
  20210+13 000

  For lovteknisk bistand vises det til svar på spørsmål 442 fra Arbeiderpartiets fraksjon.

 • Svar på spørsmål 367 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  CO2-avgift i petroleumsvirksomhet Publisert: 29.05.2020 18:32
 • Svar på spørsmål 366 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  Petroleumsskatt - økt friinntekt og forlengets tidsperiode fra 2024 Publisert: 29.05.2020 18:31