Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over alle spørsmål

 • Svar på spørsmål 365 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  Petroleumsskatt - økt friinntekt og forlenget tidsgrense fra 2024 Publisert: 29.05.2020 18:30
 • Svar på spørsmål 364 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  Petroleumsskatt - økt friinntekt for PUD PAD mv. samtidig som prosjektomfang øker Publisert: 29.05.2020 18:29
 • Svar på spørsmål 363 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  Petroleumsskatt - økt friinntektsrente for PUD og PAD mv. Publisert: 29.05.2020 18:28
 • Svar på spørsmål 360 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  Petroleumsskatt - utvidelse av tidsgrense fra 2024 Publisert: 29.05.2020 18:26
 • Svar på spørsmål 359 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  Petroleumsskatt - Norogs forslag Publisert: 29.05.2020 18:26
 • Svar på spørsmål 358 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  Petroleumsskatt - Norogs forslag Publisert: 29.05.2020 18:25
 • Svar på spørsmål 13 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.5.2020
  Leterefusjoner og opphørsrefusjoner Publisert: 29.05.2020 18:24
 • Svar på spørsmål 438 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  Petroleumsskatt - provenyeffekter Publisert: 29.05.2020 18:19
 • Svar på spørsmål 211 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 20.5.2020
  Petroleumsskatt - Norogs og regjeringens forslag Publisert: 29.05.2020 18:18
 • Svar på spørsmål 113 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 20.5.2020
  Låneordning som alternativ til regjeringens forslag til midlertidige endringer i petroleumsskatten Publisert: 29.05.2020 18:17
 • Svar på spørsmål 93 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.5.2020
  Biodrivstoff Publisert: 29.05.2020 18:06
 • Svar på spørsmål 433 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  Langsiktige likviditetslån Publisert: 29.05.2020 17:13
 • Svar på spørsmål 51 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 15.5.2020
  Anslag for G og beregnede besparelser Publisert: 29.05.2020 16:44
 • Svar på spørsmål 102 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.5.2020
  Permitteringsregelverket - kostnader ved å øke perioden med fritak for lønnsplikt Publisert: 29.05.2020 16:43
 • Svar på spørsmål 100 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.5.2020
  Permitteringsregelverket for fiskeindustrien Publisert: 29.05.2020 16:43
 • Svar på spørsmål 131 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.5.2020

  Antall spesialrådgivere og lønnskostnader i jusstisektoren

  Publisert: 29.05.2020 15:55
 • Svar på spørsmål 53 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.5.2020
  Kondemneringsordningen - omstilling Publisert: 29.05.2020 15:49
 • Svar på spørsmål 437 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  Permitteringsregelverket - innsparingen ved å innføre en ny periode med lønnsplikt Publisert: 29.05.2020 15:49
 • Svar på spørsmål 56 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.5.2020
  Låneordning i GIEK Publisert: 29.05.2020 15:46
 • Svar på spørsmål 101 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 19.5.2020
  Lånegarantiordning Publisert: 29.05.2020 15:07
 • Svar på spørsmål 113 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.5.2020

  Behovet for asfaltering av riksveger

  Publisert: 29.05.2020 14:43
 • Svar på spørsmål 341 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  Klimasats Publisert: 29.05.2020 14:42
 • Svar på spørsmål 357 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  Kostnad for opplæring for elever uten vitnemål Publisert: 29.05.2020 14:42
 • Svar på spørsmål 428 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  Krav om ombruk og gjenbruk i offentlige anskaffelser Publisert: 29.05.2020 14:42
 • Svar på spørsmål 86 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.5.2020
  Biodrivstoff Publisert: 29.05.2020 14:41
 • Svar på spørsmål 88 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.5.2020
  Avansert biodrivstoff Publisert: 29.05.2020 14:41
 • Svar på spørsmål 355 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  EKstraplasser i VG3 for at lærlinger skal fullføre Publisert: 29.05.2020 13:59
 • Svar på spørsmål 356 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  Kostnad ved opprettelse av nye plasser i vgo Publisert: 29.05.2020 13:59
 • Svar på spørsmål 145 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.5.2020
  Fastlege og legevakt - fjerning av egenandel for alderen 16-20 år Publisert: 29.05.2020 13:39
 • Svar på spørsmål 27 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.5.2020

  Forskningsbevilgning i 2020

  Publisert: 29.05.2020 13:39
 • Svar på spørsmål 156 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.5.2020
  Opptrappingsplan for rusfeltet - binding i fastsatte tiltak Publisert: 29.05.2020 13:38
 • Svar på spørsmål 172 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.5.2020
  Årsverk - skolehelsetjensten Publisert: 29.05.2020 13:38
 • Svar på spørsmål 193 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.5.2020
  Kostnad for en sykehjemsplass (per døgn, mnd, eller år) Publisert: 29.05.2020 13:38
 • Svar på spørsmål 198 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.5.2020
  Heltidsprosjekter i kommunene Publisert: 29.05.2020 13:38
 • Svar på spørsmål 225 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  Vaksiner - statlig finansiert voksenvaksinasjonsprogram Publisert: 29.05.2020 13:37
 • Svar på spørsmål 231 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  Folkehelseprogrammet - oversikt over tiltak fra 2017 Publisert: 29.05.2020 13:37
 • Svar på spørsmål 83 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 15.5.2020
  Kostnader for skoler, institusjoner, helsetjenester osv for kvoteflyktninger Publisert: 29.05.2020 13:37
 • Svar på spørsmål 81 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 15.5.2020
  Kommunale helse- og omsorgstjenester - kostnader til personell og smittevernutstyr Publisert: 29.05.2020 13:19
 • Svar på spørsmål 19 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 14.5.2020
  Kostnad framskynde byggeprosjekter UH Publisert: 29.05.2020 13:16
 • Svar på spørsmål 207 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 20.5.2020
  Endring i avgift på alkoholfrie drikkevarer, sjokolade- og sukkervarer og veibruksavgift på biodrivstoff Publisert: 29.05.2020 13:15
 • Svar på spørsmål 113 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 20.5.2020
  Redusert veibruksavgift på autodiesel Publisert: 29.05.2020 13:15
 • Svar på spørsmål 77 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 14.5.2020

  Petroleumsskatt - utbetaling gjennom negativ terminskatt

  Publisert: 29.05.2020 13:15

  Hvordan kan det legges til rette for å styrke oljeselskapenes likviditet gjennom å midlertidig åpne for utbetaling av skattemessig underskudd i gjennom negativ terminskatt? Ber om lovteknisk bistand og posteringer.

  Regjeringen har i Prop. 113 L (2019-2020) foreslått midlertidige endringer i petroleumsskatten, blant annet at staten kan utbetale skatteverdien av underskudd og ubenyttet friinntekt oppstått i inntektsårene 2020 og 2021. Det foreslås at utbetalingsbeløpet fastsettes av skattemyndighetene ved skattefastsettingen for inntektsåret. Utbetalingen vil da skje i tilknytning til skatteoppgjøret, dvs. i november/desember året etter inntektsåret. Det vil beregnes en rentegodtgjørelse for perioden fra 1. januar i skattefastsettingsåret frem til utbetaling.

  For å bidra til selskapenes lånefinansiering i perioden frem til beløpet utbetales, foreslås det i ny § 11 sjette ledd å gi adgang til å pantsette kravet på årlig utbetaling av skatteverdien av underskudd og ubenyttet friinntekt. Panteadgangen legger til rette for at selskapene får finansiering. Dette er tilsvarende mulighet som petroleumsselskaper i dag benytter for å pantsette og lånefinansiere krav på leterefusjon. En ordning med årlig utbetaling av skatteverdien og pantsettelsesadgang for selskaper som går med underskudd, er langt gunstigere enn det som gjelder i den generelle skattelovgivningen.

  Petroleumsselskapene har en egen skattebetalingsordning, terminskatten. Petroleumsselskaper med positiv skattbar inntekt innbetaler skatt gjennom seks terminer, tre i løpet av andre halvår i inntektsåret og tre i løpet av første halvår i året etter inntektsåret. Størrelsen på terminskattebetalingene settes i stor grad på basis av en kortfattet dokumentasjon fra selskapene om forventet skatt for inntektsåret. Petroleumselskapene som betaler skatt vil også være veletablerte. Det er høy sannsynlighet for at disse selskapene kan etterbetale ytterligere skattebeløp fastsatt ved skatteoppgjøret for inntektsåret dersom terminskatten er satt for lavt. Kontrollbehovet for skattemyndighetene er dermed avgrenset.

  Utbetaling av negativ terminskatt ville involvere mange flere selskaper som ikke har betalt petroleumsskatt tidligere. Utbetalingen fra staten kan også omfatte selskaper uten utvinningstillatelser på norsk sokkel, men med f.eks. påbegynt leteaktivitet. Erfaring fra leterefusjon og andre utbetalingsordninger har vist at statlige utbetalingsordninger er sårbare for forsøk på misbruk. Dersom løpende terminutbetaling skal gjøres etter påstand fra selskapene om forventet underskudd i inntektsåret, dvs. før selskapene har sendt inn skattemelding, vil kontrollmulighetene være begrenset. Det ville også oppstå risiko for at utbetalingen skjer urettmessig og at det er begrensede muligheter for å kreve tilbakebetaling av for høy utbetaling av skatteverdien av underskudd. Den administrative byrden for skattemyndighetene ville også bli betydelig større enn ved dagens terminskatteordning. Disse hensynene tilsier at en bør være tilbakeholden med å «speilvende» en ordning som er etablert for innbetaling av petroleumsskatter.

  En ordning med utbetaling av negativ terminskatt ville innebære at staten løpende bidro med finansiering av selskapene i stedet for at de på vanlig måte får finansiering fra bank mv. En slik ordning ville derfor redusere behovet for å kunne pantsette utbetalingskravet fra staten, jf. forslaget i ny § 11 sjette ledd.

  I endelig versjon av Prop. 113 L (2019-2020) er provenytapet av regjeringens forslag for 2020 er anslått til 59 mrd. kroner påløpt og 11 mrd. kroner bokført, mens provenytapet for 2021 anslås til 40 mrd. kroner påløpt og 62 mrd. kroner bokført. Utbetaling av skatteverdien av underskudd og ubenyttet friinntekt gjennom negativ terminskatt vil ikke endre påløpt skatteeffekt, men bokførte skatteinntekter i 2020 vil reduseres med 19 mrd. kroner. I anslaget er det forutsatt at selskapene for 2020 ber om utbetaling av halvparten av anslått skatteverdi av underskudd for inntektsåret 2020. Fordeling på kapittel og post fremgår av tabell 1.

  Tabell 1. Provenyeffekt av utbetaling av skatteverdi av underskudd og ubenyttet friinntekt gjennom negativ terminskatt, sammenlignet med regjeringens forslag i Prop. 127 S (2019-2020). Mill. kroner.

    Bokført effekt 2020
  Kap. 5507 Skatt og avgift på utvinning av petroleum  
  Post 71 Ordinær skatt på formue og inntekt - 1 000
  Post 72 Særskatt på oljeinntekter - 18 000

  Lovteknisk kan en midlertidig ordning for utbetaling av underskudd og ubenyttet friinntekt gjennom negativ terminskatt tas inn som syvende ledd i forslag til ny § 11 i petroleumsskatteloven, jf. Prop. 113 L (2019-2020):

  I

  I lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. gjøres følgende endring:

  Ny § 11 syvende ledd skal lyde:

  Skatteverdien av underskudd og ubenyttet friinntekt oppstått i inntektsårene [xx] skal utbetales i seks terminer etter reglene i dette ledd. Skatteverdien til utbetaling (negativ terminskatt) skal skrives ut til det beløp som negativ terminskatt ventes å utgjøre for vedkommende inntektsår. Ved utskrivningen fordeles beløpet i seks deler. Terminskatten kan endres frem til forfallstid for fjerde termin med virkning for de tre siste terminene. Den skattepliktige skal ha adgang til å uttale seg før utskrivning etter annet punktum eller endring etter fjerde punktum finner sted. Bestemmelsene i § 7 nr. 4 og nr. 5 får tilsvarende anvendelse for negativ terminskatt etter dette ledd. Videre får bestemmelsene gitt i eller i medhold av skattebetalingsloven om forfall og renter mv. for terminskatt etter § 7, tilsvarende anvendelse for negativ terminskatt etter dette ledd.

  II

  Endringen under I trer i kraft straks med virkning for underskudd og ubenyttet friinntekt oppstått i inntektsårene [xx].

  Dersom en midlertidig ordning om negativ terminskatt tas inn som ny § 11 syvende ledd i petroleumsskatteloven, jf. over, blir forslaget til ny § 11 syvende ledd i Prop. 113 L (2019-2020) til forslag til ny § 11 åttende ledd.

 • Svar på spørsmål 116 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 26.5.2020

  Økt veibruksavgift på diesel

  Publisert: 29.05.2020 13:15
 • Svar på spørsmål 115 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 26.5.2020

  Økt veibruksavgift på bensin

  Publisert: 29.05.2020 13:15
 • Svar på spørsmål 114 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 26.5.2020

  Økt CO2-avgift på mineralske produkter

  Publisert: 29.05.2020 13:15
 • Svar på spørsmål 112 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 20.5.2020

  Redusert veibruksavgift på bensin

  Publisert: 29.05.2020 13:15
 • Svar på spørsmål 293 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  Ungdomspsykiatri - avviste pasienter Publisert: 29.05.2020 13:12
 • Svar på spørsmål 443 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  Petroleumsskatt - forlengelse av utbetalingsordning Publisert: 29.05.2020 10:44
 • Svar på spørsmål 361 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020
  Petroleumsskatt - forlenget utbetaling av underskudd Publisert: 29.05.2020 10:44
 • Svar på spørsmål 444 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.5.2020

  Petroleumsskatt - utvide til alle investeringer i 2022-2024

  Publisert: 29.05.2020 10:44