Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Arbeids- og velferdsetaten med 710 millioner kroner i 2020.

Koronapandemien innebærer et ekstraordinært stort trykk på Arbeids- og velferdsetaten, både som følge av en meget høy søknadsinngang og i gjennomføringen av vedtatte regelverksendringer. Stortinget vedtok 19. mars 2020 å øke driftsbudsjettet til Arbeids- og velferdsetaten med 200 millioner kroner til teknisk tilrettelegging for de nye midlertidige ordningene, og en fullmakt til å overskride driftsbevilgningen til nyansettelser og overtid.

Formålet med økningen på 700 millioner kroner er å styrke etaten, slik at den kan håndtere den svært høye økningen i antall henvendelser og søknader om dagpenger, sykepenger og omsorgspenger.

For å tilby innbyggerne best mulig tjenester og økonomisk sikkerhet, arbeider Arbeids- og velferdsetaten med systemtekniske løsninger for å følge opp regelverksendringene. Et stort antall regelverksendringer og nye ordninger må implementeres innen kort tid. Merbehovet omfatter i hovedsak midlertidig oppbemanning i 2020 knyttet til blant annet saksbehandling av ytelser, henvendelser til NAV Kontaktsenter, utviklingskostnader, oppfølging og veiledning på NAV-kontorene og utbetalingsområdet. Bevilgningsøkningen vil også frigjøre ressurser til ordinær virksomhet.

Regjeringen foreslår å øke Arbeids- og velferdsetatens driftsbudsjett med 10 millioner kroner for å dekke administrative kostnader ved omlegging av praksis for ny skatteavregning i pågående tilbakebetalingssaker. Fra 1. januar 2020 endret Skatteetaten skattebetalingsforskriften, slik at brukere som har tilbakebetalingssaker, skal slippe å betale tilbake mer enn det de har fått utbetalt netto, etter skatt. Endringen skal også gjelde pågående saker. Omleggingen av praksis krever endringer i dagens systemer og gjennomgang av saker.