Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

CO2-avgift for kvotepliktige virksomheter

Finansdepartementet er i kontakt med ESA for å undersøke mulighetene for å frita kvotepliktige virksomheter for CO2-avgift på naturgass og LPG. Regjeringen vil komme tilbake til saken i budsjettet for 2021.

Se omtale i Prop. 107 LS (2019–2020) Endringar i skatte-, avgifts-, og tollovgivinga kapittel 13