Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Dagpenger

Regjeringen foreslår å bevilge 53 430 millioner kroner til dagpenger. Det er 44 350 millioner kroner mer enn i saldert budsjett.

Koronapandemien og tiltak mot smitte har ført til kraftig økning i antall permitterte og flere mottakere av dagpenger. Midlertidige regelendringer for å styrke arbeidstakeres inntektssikring og redusere bedriftenes kostnader ved permitteringer har, isolert sett, bidratt til å øke utgiftene med om lag 20 milliarder kroner.

Maksimal stønadsperiode for dagpenger er 52 eller 104 uker, avhengig av dagpengegrunnlaget. Regjeringen foreslår å forlenge stønadsperioden for dem som har brukt opp sine dagpengerettigheter etter 29. februar 2020, eller er i ferd med å gjøre det. Alle som går ut maksimal stønadsperiode vil derfor kunne motta dagpenger ut oktober 2020, forutsatt at vilkårene for innvilgelse av dagpenger er oppfylt.