Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Merverdiavgift – reduserte utgifter og kompensasjoner

Den lave merverdiavgiftssatsen er sett ned fra 12 til 6 prosent fra og med 1. april til og med 31. oktober 2020. Ved satsreduksjonen ble det ikke gjort justeringer av budsjettposter på utgiftssiden som blir påvirket av den lave merverdiavgiftssatsen. Det gjelder for eksempel bevilgningen til NRK.

Regjeringen foreslår nå å justere ned poster på utgiftssiden med til sammen 290 millioner kroner. Anslaget på det samlede provenytapet ved reduksjonen i den lave merverdiavgiftssatsen blir dermed 1 490 millioner kroner påløpt og bokført i 2020.

Se omtale i Prop. 107 LS (2019–2020) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga kapittel 8.