Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Nærskipsfart – saldogruppe for avskrivnning

Stortinget har i anmodningsvedtak 446 bedt Regjeringen innføre en midlertidig saldogruppe for skip i nærskipsfart med forhøyet avskrivningssats på 20 prosent. Siden forslaget vil komplisere skattesystemet og medføre potensielt høye kostnader sett i forhold til størrelsen på støtten som tiltaket vil innebære, er regjeringens anbefaling at forslaget ikke gjennomføres.

Et slikt tiltak vil innebære statsstøtte og vil uansett ikke kunne settes i kraft før ESAs godkjennelse foreligger. For å følge opp vedtaket, foreslår regjeringen at departementet gis forskriftshjemmel til å innføre en midlertidig saldogruppe med høy avskrivningssats for nyervervede skip i 2020. Det vil gi departementet anledning til å vurdere forslaget nærmere og på denne bakgrunn vurdere om det likevel bør gjennomføres.

Se omtale i Prop. 107 LS (2019–2020) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga kapittel 4.