Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Omgåelsesregelen i skatteretten – omtale

Omgåelsesregelen og forholdet til høyesterettsdommen i Rt. 2014 s. 227 ("Tangen eiendom") blir omtalt i Prop. 107 LS (2019–2020) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga kapittel 20.