Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskap - utvidelse

For å følge opp anmodningsvedtak 451 fra Stortinget, foreslår regjeringen at opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskaper utvides til også å omfatte selskaper med inntil 25 ansatte og inntil 25 mill. kroner i balansesum/driftsinntekter. Regelen om at ordningen bare kan benyttes av personer ansatt etter 1. januar 2018, fjernes. Tiltaket innebærer statsstøtte og kan ikke settes i kraft før ESAs godkjennelse foreligger.

Se omtale i Prop. 107 LS (2019–2020) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga kapittel 5.

Se også pressemelding