Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Permittering

Ved permittering er arbeidsgiver pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver fritatt for sin lønnsplikt etter lønnspliktperioden utløper. Arbeidsforholdet består, og det forutsettes at arbeidsstans kun er midlertidig.

Permitteringer er et viktig virkemiddel som arbeidsgivere har for å redusere lønnskostnader i situasjoner med redusert aktivitet. Reduksjonen i lønnskostnader er med på å sikre at arbeidsforhold som er lønnsomme opprettholdes.

Kostnadene ved permittering deles mellom arbeidsgivere, staten og de som blir permitterte. Arbeidsgivere har lønnsplikt for en gitt periode, den er normalt de første 15 dager av permitteringsperioden, men er nå midlertidig redusert til 2 dager. Etter denne lønnspliktperioden mottar permitterte dagpenger som finansieres over folketrygden.

Maksimal periode med fritak for lønnsplikt under permittering etter permitteringslønnsloven er 26 uker i løpet av en 18-månedersperiode. I denne perioden kan permitterte motta dagpenger. Etter fritaksperioden gjeninntrer arbeidsgivers lønnsplikt, selv om det fortsatt er mangel på arbeid.

Regjeringen foreslår å forlenge perioden med fritak for lønnsplikt ut oktober 2020.

Se også omtale av dagpenger.

Se nærmere omtale i Revidert nasjonalbudsjett 2020 avsnitt 2.1 og 3.5.