Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Skogbruket – ekstraordinære tiltak

Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til en midlertidig tilskuddsordning som skal bidra til å opprettholde aktiviteten i skogbruket under virusutbruddet. Skogbruket og skog- og trenæringen er i likhet med annet norsk næringsliv påvirket av virusutbruddet. Midlene foreslås benyttet til en ordning som skal bidra til at skogsentreprenører kan vri aktiviteten over på tynningshogst og andre former for uttak av virke med stor andel massevirke og energiflis, som det er etterspørsel etter i skogindustri og varmeanlegg. Andre tiltak innenfor eksisterende regelverk for tilskudd til skogbruket kan også være aktuelle.