Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleums-virksomheten (SDØE)

Netto kontantstrøm fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) anslås til 42,3 milliarder kroner, en reduksjon på 42,4 milliarder kroner fra Saldert budsjett 2020. Reduksjonen skyldes lavere forventet oljepris. Anslagene under SDØE er svært usikre.

Gjennomsnittlig oljepris per fat for 2020 er i Revidert nasjonalbudsjett 2020 anslått til 331 kroner. I Nasjonalbudsjettet for 2020 var oljeprisen anslått til 476 kroner per fat.

Se omtale under Olje- og energidepartementet, kapittel 5440.