Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Sykepenger

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 480 millioner kroner sammenlignet med vedtatt budsjett. Sammenlignet med Saldert budsjett 2020 er dette en økning på 5 630 millioner kroner.

Veksten i det trygdefinansierte fraværet har vært lavere i 2019 enn lagt til grunn i Saldert budsjett for 2020. Videre er anslagene for veksten i sykepengegrunnlaget og sysselsettingsveksten nedjustert. Disse endringene trekker i retning av lavere utgifter. Det trygdefinansierte sykefraværet forventes å øke. Det må ses i sammenheng med den pågående koronapandemien. Dette trekker i retning av økte utgifter. Samlet innebærer disse endringene en økning i anslaget for utgiftene

Økt sykefravær i forbindelse med koronapandemien kan få store økonomiske konsekvenser for arbeidsgivere og norsk næringsliv. Arbeidsgiverperioden og ventetiden for selvstendig næringsdrivende og frilansere er derfor midlertidig redusert til tre dager for korona-relatert sykefravær. Bevilgningen på posten ble derfor, på usikkert grunnlag, økt med til sammen 5 150 millioner kroner i forbindelse med Prop. 67 S (2019-2020). På grunn av nylig oppdaterte vekstanslag for sysselsetting og sykepengegrunnlaget i 2020, er anslaget for merkostnadene knyttet til tiltakene nå, på usikkert grunnlag, redusert med om lag 80 millioner kroner til om lag 5 070 millioner kroner.