Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Finnmark

Svalbard/templates/fylkesoversikt.aspx?id=51631&epslanguage=en/FinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

I statsbudsjettet for 2002 foreslår regjeringen Stoltenberg en økning i kommunenes samlede inntekter på 3,5 milliarder kroner. Samtidig går Regjeringen inn for en rekke satsinger på enkeltdepartementenes budsjett som er viktige for kommunene.

I denne oversikten framheves saker av interesse for Finnmark. Det er ikke mulig å bruke oversikten til å sammenligne satsingene mellom fylker eller kommuner. Vi har også tatt med en kort omtale av de aller viktigste sakene for kommunene genrelt. Disse sakene, og flere saker som er viktige for kommunesektoren som helhet, står mer utførlig omtalt i det ordinære budsjettmaterialet.

 • Realvekst i kommunenesektorens inntekter i 2002 er på om lag 3,5 milliarder kroner i forhold til anslått inntektsnivå i kommuneproposisjonen for 2002.
 • De statlige driftstilskuddene til barnehagene øker med om lag 1 milliard. Dette vil gi grunnlag for 10 000 nye barnehageplasser, samt en gjennomsnittlig reduksjon i foreldrebetalingen på 350-400 kroner/måneden sammenlignet med nivået i 1. halvår 2001. Det innføres kommunal plikt til å tilby barnehageplasser.
 • En statlig finansieringsordning for opprustning av skolebygg, der kommunene gis rentefrie lån med fem års avdragsfrihet og 20 års løpetid etter søknad. I 2002 settes det av 70 millioner til rentekompensasjon for kommunene.
 • Eldreplanen utvides med 4 000 nye boenheter. I alt vil det i 2002 gis tilsagn om 8200 plasser. Planen er i alt utvidet med 9000 enheter, slik at totalresultatet blir 33 400 enheter. Etter at Eldreplanen er avsluttes, etableres det en tilskuddsordning til sykehjemsplasser og omsorgsboliger etter modell av tilskuddsordningen før handlingsplanen trådte i kraft.
 • Boligtilskuddet økes med 62 millioner, slik at man i 2002 vil ha totalt 703 millioner til å satse på å skaffe flere eierboliger og utleieboliger til unge og vanskeligstilte.
 • Oppfølging av psykiatriplanen - 520 millioner mer til opptrapping av tilbudet i 2002.
 • Betydelig styrking av bevilgningene til verdiskapingsprogrammet for norsk matproduksjon, bruk og foredling av trevirke, og til økologisk landbruk.
 • Det bevilges 20 millioner kroner for å styrke og utvide trafikkontroll for hele norskekysten gjennom etablering av automatiske identifikasjonssystem for skip.

I Finnmark foreslår regjeringen Stoltenberg blant annet:

 • Økte bevilgninger til Sametinget.
 • Bidrag til nikkelverkene på Kola som i tiår har forårsaket miljøbelastninger i Finnmark fylke (171,2 millioner).
 • Økt satsing på bredbånd (7,5 millioner i HØYKOM-midler).
 • Styrking av Kystvaktens tilstedeværelse i Nordområdene, bl.a. ved at KV Svalbard (isforsterket helikopterbærende fartøy) settes i operativ tjeneste.
 • Økte bevilginger til verdiskapingsprogrammet for reindriftsnæringen.
 • Økte bevilgninger til Vadsø museum, Nordkappmuseet, Alta museum og Vardø museum.
 • 1 million til nybygg på Kvæntunet, formidlingssenter for kvænsk kultur.
 • 2,5 millioner til etablering av det samiske tusenårsstedet; Østsamisk museum i Neiden.
 • Legge til rette for en egen samisk vitenskapsbygning i Kautokeino. Dette innebærer blant annet samlokalisering av Samisk høgskole og Nordisk Samisk institutt.
 • 3,5 millioner til etablering av Finnmarks tusenårssted i Vardø by.
 • Samferdselsdepartementet vil arbeide videre med å legge varierte oppgaver med ulike kompetansekrav til Finnmark/Vadsø slik at Vegvesenets sysselsetting minst opprettholdes.
 • For stamveger og viktige ruter i Finnmark vil det kommende vinter bli opprettet beredskap for nattbrøyting.
 • Det foreslås en statlig investeringsramme på 114 millioner kroner til tiltak på riksvegnettet.
 • Rassikringsprosjektet Stallogargoflågan fullføres.
 • Arbeidet med å gjøre Nordkynvegen til helårsvei videreføres. I tillegg skal rv 889 Havøysundvegen punktutbedres.
 • Som en del av den nasjonale satsingen på torsk som oppdrettsart vil det bli etablert en eller flere feltstasjoner i Finnmark
 • Som et ledd i omorganiseringen av Kystverket vil flere av direktoratsoppgavene bli overført til distriktskontorene. For Kystverkets 5.distrikt med hovedkontor i Honningsvåg gjelder dette regnskapsfunksjonen, administrativ IT og personalfunksjoner.
 • Det bevilges 48 millioner kroner til utbygging av fiskerihavneanlegg i Finnmark. I tillegg kommer eventuelt tilskudd fiskerihavneanlegg til kommuner.

Til toppen