Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Hordaland

Svalbard/templates/fylkesoversikt.aspx?id=51631&epslanguage=en/FinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

I statsbudsjettet for 2002 foreslår regjeringen Stoltenberg en økning i kommunenes samlede inntekter på 3,5 milliarder kroner. Samtidig går Regjeringen inn for en rekke satsinger på enkeltdepartementenes budsjett som er viktige for kommunene. I denne oversikten framheves saker av interesse for Hordaland. Det er ikke mulig å bruke oversikten til å sammenligne satsingene mellom fylker eller kommuner. Vi har også tatt med en kort omtale av de aller viktigste sakene for kommunene genrelt. Disse sakene, og flere saker som er viktige for kommunesektoren som helhet, står mer utførlig omtalt i det ordinære budsjettmaterialet.
 • Realvekst i kommunenesektorens inntekter i 2002 er på om lag 3,5 milliarder kroner i forhold til anslått inntektsnivå i kommuneproposisjonen for 2002.
 • De statlige driftstilskuddene til barnehagene øker med om lag 1 milliard. Dette vil gi grunnlag for 10 000 nye barnehageplasser, samt en gjennomsnittlig reduksjon i foreldrebetalingen på 350-400 kroner/måneden sammenlignet med nivået i 1. halvår 2001. Det innføres kommunal plikt til å tilby barnehageplasser.
 • En statlig finansieringsordning for opprustning av skolebygg, der kommunene gis rentefrie lån med fem års avdragsfrihet og 20 års løpetid etter søknad. I 2002 settes det av 70 millioner til rentekompensasjon for kommunene.
 • Eldreplanen utvides med 4 000 nye boenheter. I alt vil det i 2002 gis tilsagn om 8200 plasser. Planen er i alt utvidet med 9000 enheter, slik at totalresultatet blir 33 400 enheter. Etter at Eldreplanen er avsluttes, etableres det en tilskuddsordning til sykehjemsplasser og omsorgsboliger etter modell av tilskuddsordningen før handlingsplanen trådte i kraft.
 • Boligtilskuddet økes med 62 millioner, slik at man i 2002 vil ha totalt 703 millioner til å satse på å skaffe flere eierboliger og utleieboliger til unge og vanskeligstilte.
 • Oppfølging av psykiatriplanen - 520 millioner mer til opptrapping av tilbudet i 2002.
 • Betydelig styrking av bevilgningene til verdiskapingsprogrammet for norsk matproduksjon, bruk og foredling av trevirke, og til økologisk landbruk.
 • Det bevilges 20 millioner kroner for å styrke og utvide trafikkontroll for hele norskekysten gjennom etablering av automatiske identifikasjonssystem for skip.

I Hordaland foreslår regjeringen Stoltenberg blant annet:

 • Fritak for SO2-avgift Sør-Norge Aluminium, Bjølvefossen, Tinfos Titan & Iron, Statoil Mongstad.
 • Senter for krisepsykologi ved UiB får midler til opplæring av fagfolk til foreldreveiledning i flyktninge- og asylmottak.
 • Restaurering og tilbygg av Forsvarets anlegg i Laksevåg.
 • 10 millioner til oppretting av nytt selskap i Bergen for oppdragsforskning innen fiskeri- og havbruksnæringen.
 • Utvidelse av Vestkystparken.
 • Boutgiftstaket heves med 5000 kroner i Bergen. Dette kan gi en økning i bostøtten på opp til 3500 kroner for de med de høyeste boutgiftene.
 • Økte bevilgninger blant annet til Den nationale Scene, Hardanger fartøyvernsenter, Norsk vasskraft- og industristadmuseum i Tyssedal.
 • Vest-Norges Opera i Bergen er tatt inn på statsbudsjettet for første gang, som et ledd i satsingen på produksjon av opera og operaformidling i distriktene.
 • Utvidelsen av E39 til firefelts vei på strekningen Fjøsanger - Hop startes opp i 2002
 • Bergen inviteres til å delta i forsøk med ny organisering innen samferdselssektoren. Målet med forsøket er å oppnå bedre samordnet areal- og transportpolitikk i byområdene, og bedre offentlig ressursutnyttelse.
 • Styrking av kollektivtrafikken i storbyområdene, deriblant Bergen.
 • Det foreslås en statlig investeringsramme til øvrige riksveger på 288,9 millioner kroner. Midlene vil i hovedsak gå til rv 580 Midtun - Hop og til å fullfinanisere utbyggingen av rv 555 Nygårdstangen - Gyldenpris.
 • Av større rassikringstiltak er rv 550 Velureskredene prioritert for oppstart.
 • Utskifting av flykontrollsystemet ved Bergen lufthavn, Flesland.
 • Tilskuddsordning til Fjord Line, slik at norske fergerederier i internasjonal sjøfart sikres mer likeverdige vilkår som internasjonale konkurrenter.
 • Det legges til rette for opprusting av havbruksstasjonene på Matre og i Austevoll. Statsbygg overtar stasjonene fra 1.1.2002.
 • Havforskningsinstituttets driftsbevilgning økes med om lag 40 millioner kroner, blant annet til ressursforskning, havbruksforskning, kjøp av vitenskapelig utstyr m.v. I tillegg kommer nytt forskningsfartøy med bevilgning på 307 millioner kroner i 2002.
 • Sildolje- og Sildemelindustriens Forskningsinstitutt (SSF) og Fiskeriforskning vil i løpet av året inngå avtale om sammenslåing. SSF vil etter dette inngå som en avdeling av Fiskeriforskning i Bergen.
 • Det bevilges 10 millioner kroner til utbygging av fiskerihavneanlegg i Hordaland. I tillegg kommer evt. tilskudd til fiskerihavneanlegg til kommuner.
 • Gjennom økte bevilgninger til infrastruktur for naturgass vil vi sikre videreføring og realisering av gassrør fra Kollsnes til Bergen-området.

Til toppen