Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Nordland

Svalbard/templates/fylkesoversikt.aspx?id=51631&epslanguage=en/FinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

I statsbudsjettet for 2002 foreslår regjeringen Stoltenberg en økning i kommunenes samlede inntekter på 3,5 milliarder kroner. Samtidig går Regjeringen inn for en rekke satsinger på enkeltdepartementenes budsjett som er viktige for kommunene.

I denne oversikten framheves saker av interesse for Nordland. Det er ikke mulig å bruke oversikten til å sammenligne satsingene mellom fylker eller kommuner. Vi har også tatt med en kort omtale av de aller viktigste sakene for kommunene genrelt. Disse sakene, og flere saker som er viktige for kommunesektoren som helhet, står mer utførlig omtalt i det ordinære budsjettmaterialet.

 • Realvekst i kommunenesektorens inntekter i 2002 er på om lag 3,5 milliarder kroner i forhold til anslått inntektsnivå i kommuneproposisjonen for 2002.
 • De statlige driftstilskuddene til barnehagene øker med om lag 1 milliard. Dette vil gi grunnlag for 10 000 nye barnehageplasser, samt en gjennomsnittlig reduksjon i foreldrebetalingen på 350-400 kroner/måneden sammenlignet med nivået i 1. halvår 2001. Det innføres kommunal plikt til å tilby barnehageplasser.
 • En statlig finansieringsordning for opprustning av skolebygg, der kommunene gis rentefrie lån med fem års avdragsfrihet og 20 års løpetid etter søknad. I 2002 settes det av 70 millioner til rentekompensasjon for kommunene.
 • Eldreplanen utvides med 4 000 nye boenheter. I alt vil det i 2002 gis tilsagn om 8200 plasser. Planen er i alt utvidet med 9000 enheter, slik at totalresultatet blir 33 400 enheter. Etter at Eldreplanen er avsluttes, etableres det en tilskuddsordning til sykehjemsplasser og omsorgsboliger etter modell av tilskuddsordningen før handlingsplanen trådte i kraft.
 • Boligtilskuddet økes med 62 millioner, slik at man i 2002 vil ha totalt 703 millioner til å satse på å skaffe flere eierboliger og utleieboliger til unge og vanskeligstilte.
 • Oppfølging av psykiatriplanen - 520 millioner mer til opptrapping av tilbudet i 2002.
 • Betydelig styrking av bevilgningene til verdiskapingsprogrammet for norsk matproduksjon, bruk og foredling av trevirke, og til økologisk landbruk.
 • Det bevilges 20 millioner kroner for å styrke og utvide trafikkontroll for hele norskekysten gjennom etablering av automatiske identifikasjonssystem for skip.

I Nordland foreslår regjeringen Stoltenberg blant annet:

 • Fritak for SO2-avgift for Elkem Aluminium Mosjøem, Elkem Rana, Elkem Salten, Rana Metall, Norcem Kjøpsvik.
 • Forsøk med Ungdomskontrakt i Bodø - en ordning der unge forplikter seg til å gjennomføre bestemte aktiviteter mot at rettsmyndighetene avstår fra ytterligere rettsforfølgelse.
 • Sikre Vega som det 5. norske kulturminnet på verdensarvlisten.
 • Vern av Helgelandsøyene, Røstøyene og Svellingsflaket .
 • Styrking av Kystvaktens tilstedeværelse i Nordområdene, bl.a. ved at KV Svalbard (isforsterket helikopterbærende fartøy) settes i operativ tjeneste.
 • Økte bevillinger til verdiskapingsprogrammet for reindriftsnæringen.
 • Investeringstilskudd til Saltdal Nasjonalparksenter.
 • Økte bevilgninger til Musikkteateret i Bodø, som ledd i satsingen på operaproduksjon og operaformidling i distriktene.
 • Stamvegprosjektet E6 Ildhøllia fullføres.
 • Prosjektet E6 gjennom Korgfjellet startes opp, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2004.
 • Arbeidene på E6 Beisfjorden - Sjømannskirka videreføres og prosjektet ventes åpnet i desember 2002.
 • Arbeidene på E10 Kåkern og Djupfjord bruer videreføres.
 • På E10 over Bjørnefjell i Nordland, vil det kommende vinter bli opprettet beredskap for nattbrøyting.
 • Det foreslås en statlig investeringsramme til øvrige riksveger på 137 millioner kroner. Innenfor denne rammen fullføres arbeidene med legging av fast dekke på riksvegnettet, og finansieringsplanen for Sundøybrua følges opp. I tillegg prioriteres i hovedssak investeringstiltak som trafikksikkerhets- og rassikringstiltak.
 • Det leveres ny ferge sambandet rv 17 Horn - Andalsvågen.
 • Flykontrollsystemet ved Bodø lufthavn skal skiftes ut.
 • Det bevilges 3 millioner kroner til nytt treningssenter for brann og havaritjeneste i Tjeldsund kommune.
 • Tilskudd til Kvinneuniversitetet Nord.
 • Støtte til etablering av avl på kveite ved Høgskolen i Bodø.
 • Som et ledd i omorganiseringen av Kystverket etableres det en egen produksjonsenhet i Kabelvåg. Enheten er direkte underlagt kystdirektøren. Videre vil flere av direktoratsoppgavene bli overført til distriktskontorene. For Kystverkets 4. distrikt med hovedkontor i Kabelvåg gjelder dette Kystverkets byggherrefunksjon.
 • Det bevilges 46 millioner kroner til utbygging av fiskerihavneanlegg i Nordland. I tillegg kommer evt. tilskudd fiskerihavneanlegg til kommuner.
 • Det bevilges 39 millioner kroner til farledsutbedring i Nordland.

Til toppen