Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Oslo

Svalbard/templates/fylkesoversikt.aspx?id=51631&epslanguage=en/FinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

I statsbudsjettet for 2002 foreslår regjeringen Stoltenberg en økning i kommunenes samlede inntekter på 3,5 milliarder kroner. Samtidig går Regjeringen inn for en rekke satsinger på enkeltdepartementenes budsjett som er viktige for kommunene.

I denne oversikten framheves saker av interesse for Oslo. Det er ikke mulig å bruke oversikten til å sammenligne satsingene mellom fylker eller kommuner. Vi har også tatt med en kort omtale av de aller viktigste sakene for kommunene generelt. Disse sakene, og flere saker som er viktige for kommunesektoren som helhet, står mer utførlig omtalt i det ordinære budsjettmaterialet.

 • Realvekst i kommunenesektorens inntekter i 2002 er på om lag 3,5 milliarder kroner i forhold til anslått inntektsnivå i kommuneproposisjonen for 2002.
 • De statlige driftstilskuddene til barnehagene øker med om lag 1 milliard. Dette vil gi grunnlag for 10 000 nye barnehageplasser, samt en gjennomsnittlig reduksjon i foreldrebetalingen på 350-400 kroner/måneden sammenlignet med nivået i 1. halvår 2001. Det innføres kommunal plikt til å tilby barnehageplasser.
 • En statlig finansieringsordning for opprustning av skolebygg, der kommunene gis rentefrie lån med fem års avdragsfrihet og 20 års løpetid etter søknad. I 2002 settes det av 70 millioner til rentekompensasjon for kommunene.
 • Eldreplanen utvides med 4 000 nye boenheter. I alt vil det i 2002 gis tilsagn om 8200 plasser. Planen er i alt utvidet med 9000 enheter, slik at totalresultatet blir 33 400 enheter. Etter at Eldreplanen er avsluttes, etableres det en tilskuddsordning til sykehjemsplasser og omsorgsboliger etter modell av tilskuddsordningen før handlingsplanen trådte i kraft.
 • Boligtilskuddet økes med 62 millioner, slik at man i 2002 vil ha totalt 703 millioner til å satse på å skaffe flere eierboliger og utleieboliger til unge og vanskeligstilte.
 • Oppfølging av psykiatriplanen - 520 millioner mer til opptrapping av tilbudet i 2002.
 • Det bevilges 20 millioner kroner for å styrke og utvide trafikkontroll for hele norskekysten gjennom etablering av automatiske identifikasjonssystem for skip.

I Oslo foreslår regjeringen Stoltenberg blant annet:

 • Ekstra bevilgninger til byutvikling i Grorud-dalen.
 • Etablering av nasjonalt rådgivnings- og ressurssenter for menn i krise og konflikt. Senteret skal tilby rådgivning, men skal også være en arena for erfaringsutveksling, dokumentasjon og informasjonsformidling.
 • Forsøk med Ungdomskontrakt - en ordning der unge forplikter seg til å gjennomføre bestemte aktiviteter mot at rettsmyndighetene avstår fra ytterligere rettsforfølgelse - i Stovner bydel.
 • Opprette tolkeregister ved Oslo Byrett.
 • Rehabilitering/ombygging Akershus festning.
 • Gjennomføring av verneplan for Oslomarka del II og Hovedøya.
 • 2 millioner til Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen for å bedre levekårene og boligtilbudet for vanskeligstilte.
 • Boutgiftstaket heves med 5000 kroner i Oslo. Dette kan gi en økning i bostøtten på opp til 3500 kroner for de med de høyeste boutgiftene.
 • Økte bevilgninger bl.a. til Østnorsk jazzsenter (deriblant 0,5 mill både til Cosmopolite og til jazzscenen Blå), Nasjonalt kunstmuseum, Norsk Jazzforum og til Nasjonalbiblioteket.
 • Styrking av kollektivtrafikken i storbyene.
 • Oslo vil bli invitert til å være med på et forsøk med ny organisering innen samferdselssektoren, der hovedmålet er bedre samordning av areal- og transportpolitikken og bedre ressursutnyttelse.
 • Prosjektet E6 Assurtjern - Klemetsrud startes opp i 2002.
 • Den tekniske oppgraderingen av Rv 190 Vålerengatunnelen fullføres.
 • På øvrige riksveger i Oslo foreslås en statlig investeringsramme på 134 millioner kroner, i tillegg er det regnet med at Oslo får stilt til disposisjon 449 millioner kroner i bompenger fra Oslopakke 1 og 2. Av dette forutsettes 95 millioner kroner til investeringstiltak i stamvegnettet og 354 millioner kroner til tiltak i all hovedsak innen kollektivtrafikk.
 • Det er avsatt 70 millioner kroner til spesielle miljøtiltak knyttet til reduksjon av støy fra jernbanen, hovedsakelig i Oslo-området.
 • Det er foreslått 10 millioner kroner i prosjekteringsbevilgning for innpassing av avdeling for sykepleierutdanning ved Høgskolen i Oslo i patologibygget i Pilestredet Park. Prosjektet vil gi en samlokalisering av avdelingene ved høgskolen.
 • Utbyggingen ved Universitetet i Oslo er planlagt ferdigstilt i 2002.
 • Det er avsatt 3,5 millioner kroner til prosjektering av Holocaustsenteret i 2002.

Til toppen