Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Sogn og Fjordane

Svalbard/templates/fylkesoversikt.aspx?id=51631&epslanguage=en/FinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

I statsbudsjettet for 2002 foreslår regjeringen Stoltenberg en økning i kommunenes samlede inntekter på 3,5 milliarder kroner. Samtidig går Regjeringen inn for en rekke satsinger på enkeltdepartementenes budsjett som er viktige for kommunene.

I denne oversikten framheves saker av interesse for Sogn og Fjordane. Det er ikke mulig å bruke oversikten til å sammenligne satsingene mellom fylker eller kommuner. Vi har også tatt med en kort omtale av de aller viktigste sakene for kommunene genrelt. Disse sakene, og flere saker som er viktige for kommunesektoren som helhet, står mer utførlig omtalt i det ordinære budsjettmaterialet.

 • Realvekst i kommunenesektorens inntekter i 2002 er på om lag 3,5 milliarder kroner i forhold til anslått inntektsnivå i kommuneproposisjonen for 2002.
 • De statlige driftstilskuddene til barnehagene øker med om lag 1 milliard. Dette vil gi grunnlag for 10 000 nye barnehageplasser, samt en gjennomsnittlig reduksjon i foreldrebetalingen på 350-400 kroner/måneden sammenlignet med nivået i 1. halvår 2001. Det innføres kommunal plikt til å tilby barnehageplasser.
 • En statlig finansieringsordning for opprustning av skolebygg, der kommunene gis rentefrie lån med fem års avdragsfrihet og 20 års løpetid etter søknad. I 2002 settes det av 70 millioner til rentekompensasjon for kommunene.
 • Eldreplanen utvides med 4 000 nye boenheter. I alt vil det i 2002 gis tilsagn om 8200 plasser. Planen er i alt utvidet med 9000 enheter, slik at totalresultatet blir 33 400 enheter. Etter at Eldreplanen er avsluttes, etableres det en tilskuddsordning til sykehjemsplasser og omsorgsboliger etter modell av tilskuddsordningen før handlingsplanen trådte i kraft.
 • Boligtilskuddet økes med 62 millioner, slik at man i 2002 vil ha totalt 703 millioner til å satse på å skaffe flere eierboliger og utleieboliger til unge og vanskeligstilte.
 • Oppfølging av psykiatriplanen - 520 millioner mer til opptrapping av tilbudet i 2002.
 • Betydelig styrking av bevilgningene til verdiskapingsprogrammet for norsk matproduksjon, bruk og foredling av trevirke, og til økologisk landbruk.
 • Det bevilges 20 millioner kroner for å styrke og utvide trafikkontroll for hele norskekysten gjennom etablering av automatiske identifikasjonssystem for skip.

I Sogn og Fjordane foreslår regjeringen Stoltenberg blant annet:

 • Oppretting av Nærøyfjorden og Naustdal/Gjengedal landskapsvernområder.
 • Fritak for SO2-avgift for Hydro Aluminium Høyanger og Årdal, Elkem Bremanger.
 • 1,2 millioner kroner til oppstart av Sogn og Fjordane Kunstmuseum.
 • Økte bevilgninger til Opera Nordfjord, som ledd i satsingen på produksjon av opera og operaformidling i distriktene.
 • Bompengeprosjektet E39 Teigen - Bogen er i hovedsak et rassikringsprosjekt og startes opp i 2002.
 • Prosjekt E16 Voldum - Seltun startes opp i 2002.
 • Innenfor fylkesfordelt ramme til øvrige riksveger på 168 millioner kroner, videreføres arbeidene på rv 616 Kolset - Klubben og rv 5 Knapstad - Kvaklvik.
 • Fullføring av nytt kontrolltårn ved Florø lufthavn.
 • Det er satt i gang et forprosjekt med sikte på å utrede kortsiktige og langsiktige tiltak for produksjon av giftfrie blåskjell i norske fjorder, gjennom kontrollert avgifting, samt utprøving av praktiske metoder for avgifting gjennom lokalitetsforbedring. Fullskalautprøvingen skjer i Sognefjorden.

Til toppen