Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Sør-Trøndelag

Svalbard/templates/fylkesoversikt.aspx?id=51631&epslanguage=en/FinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

I statsbudsjettet for 2002 foreslår regjeringen Stoltenberg en økning i kommunenes samlede inntekter på 3,5 milliarder kroner. Samtidig går Regjeringen inn for en rekke satsinger på enkeltdepartementenes budsjett som er viktige for kommunene.

I denne oversikten framheves saker av spesiell interesse for Sør-Trønderlag. Det er ikke mulig å bruke oversikten til å sammenligne satsingene mellom fylker eller kommuner. Vi har også tatt med en kort omtale av de aller viktigste sakene for kommunene generelt. Disse sakene, og flere saker som er viktige for kommunesektoren som helhet, står mer utførlig omtalt i det ordinære budsjettmaterialet.

 • Realvekst i kommunenesektorens inntekter i 2002 er på om lag 3,5 milliarder kroner i forhold til anslått inntektsnivå i kommuneproposisjonen for 2002.
 • De statlige driftstilskuddene til barnehagene øker med om lag 1 milliard. Dette vil gi grunnlag for 10 000 nye barnehageplasser, samt en gjennomsnittlig reduksjon i foreldrebetalingen på 350-400 kroner/måneden sammenlignet med nivået i 1. halvår 2001. Det innføres kommunal plikt til å tilby barnehageplasser.
 • En statlig finansieringsordning for opprustning av skolebygg, der kommunene gis rentefrie lån med fem års avdragsfrihet og 20 års løpetid etter søknad. I 2002 settes det av 70 millioner til rentekompensasjon for kommunene.
 • Eldreplanen utvides med 4 000 nye boenheter. I alt vil det i 2002 gis tilsagn om 8200 plasser. Planen er i alt utvidet med 9000 enheter, slik at totalresultatet blir 33 400 enheter. Etter at Eldreplanen er avsluttes, etableres det en tilskuddsordning til sykehjemsplasser og omsorgsboliger etter modell av tilskuddsordningen før handlingsplanen trådte i kraft.
 • Boligtilskuddet økes med 62 millioner, slik at man i 2002 vil ha totalt 703 millioner til å satse på å skaffe flere eierboliger og utleieboliger til unge og vanskeligstilte.
 • Oppfølging av psykiatriplanen - 520 millioner mer til opptrapping av tilbudet i 2002.
 • Betydelig styrking av bevilgningene til verdiskapingsprogrammet for norsk matproduksjon, bruk og foredling av trevirke, og til økologisk landbruk.
 • Det bevilges 20 millioner kroner for å styrke og utvide trafikkontroll for hele norskekysten gjennom etablering av automatiske identifikasjonssystem for skip.

I Sør-Trøndelag foreslår regjeringen Stoltenberg blant annet:

 • Oppstart av driften i den sentral domstolsadministrasjon i Trondheim, høsten 2002.
 • Fritak for SO2-avgift for Elkem Thamshavn, Ila Lilleby Smelteverk, Holla Smelteverk, Orkla Exolon.
 • Utvidelse av nasjonalparken i Dovrefjell.
 • Forsøk med Ungdomskontrakt i Trondheim- en ordning der unge forplikter seg til å gjennomføre bestemte aktiviteter mot at rettsmyndighetene avstår fra ytterligere rettsforfølgelse.
 • Økte rammer til Norges Geologiske Undersøkelser (NGU).
 • Styrke bevillingen til Landsbystiftelsens institusjoner for psykisk utviklingshemmede, som for eksempel Jøssåsen, Vallersund gård, Kristoffertunet og Corona i Sør-Trøndelag.
 • Økte bevillinger til verdiskapingsprogrammet for reindriftsnæringen.
 • Investeringstilskudd til Røros Nasjonalparksenter.
 • Boutgiftstaket heves med 5000 kroner i Trondheim. Dette kan gi en økning i bostøtten på opp til 3500 kroner for de med de høyeste boutgiftene.
 • 750 000 til Stiftelsen Musikkteateret, som et ledd i satsingen på produksjon av opera og operaformidling i distriktene.
 • Økte bevilgninger til Trøndelag folkemuseum, Midt-Norsk Jazzsenter, Røros-museet, og Ringve museum.
 • Det legges opp til oppstart av stamvegprosjektet E6 Skjeringstad - Jaktøyen.
 • De planlagte utbedringer på E6 sør for Støren startes opp i 2002.
 • Innenfor fylkesfordelt ramme til øvrige riksveger på 124,8 millioner kroner satses det blant annet på kollektivtrafikktiltak og oppfølging av Midtbyplanen i Trondheim.
 • Det er satt av 40 millioner kroner til ny godsterminal for jernbanen, på Leangen i Trondheim.
 • Trondheim inviteres til å delta i forsøk med ny organisering innen samferdselssektoren. Målet med forsøket er å oppnå bedre samordnet areal- og transportpolitikk i byområdene, og bedre offentlig ressursutnyttelse.
 • Styrking av kollektivtrafikken i storbyområdene, deriblant Trondheim.
 • Det er foreslått bevilget 10 millioner kroner til restprosjektene ved NTNU. Prosjektet vil gi en komplementering av realfagbygget ved NTNU.
 • Det er satt av 4 millioner kroner til arbeidet med å etablere en artsdatabank i 2002. Artsdatabanken vil samle data om biologiske arter i elektronisk form for blant annet å styrke kvaliteten i arbeidet med miljøspørsmål. Artsdatabanken skal knyttes til vitenskapsmuseet ved NTNU og lokaliseres til Trondheim.
 • Det er lagt opp til en økning av bevilgningene på i alt 7,5 millioner kroner til virksomhet knyttet til Domkirken i Trondheim.
 • Det bevilges 1 million kroner til utbygging av fiskerihavneanlegg i Sør-Trøndelag. I tillegg kommer evt. tilskudd til fiskerihavneanlegg i kommuner.

Til toppen