Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Troms

Svalbard/templates/fylkesoversikt.aspx?id=51631&epslanguage=en/FinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

I statsbudsjettet for 2002 foreslår regjeringen Stoltenberg en økning i kommunenes samlede inntekter på 3,5 milliarder kroner. Samtidig går Regjeringen inn for en rekke satsinger på enkeltdepartementenes budsjett som er viktige for kommunene.

I denne oversikten framheves saker av interesse for Troms. Det er ikke mulig å bruke oversikten til å sammenligne satsingene mellom fylker eller kommuner.

Vi har også tatt med en kort omtale av de aller viktigste sakene for kommunene generelt. Disse sakene, og flere saker som er viktige for kommunesektoren som helhet, står mer utførlig omtalt i det ordinære budsjettmaterialet.

 • Realvekst i kommunenesektorens inntekter i 2002 er på om lag 3,5 milliarder kroner i forhold til anslått inntektsnivå i kommuneproposisjonen for 2002.
 • De statlige driftstilskuddene til barnehagene øker med om lag 1 milliard. Dette vil gi grunnlag for 10 000 nye barnehageplasser, samt en gjennomsnittlig reduksjon i foreldrebetalingen på 350-400 kroner/måneden sammenlignet med nivået i 1. halvår 2001. Det innføres kommunal plikt til å tilby barnehageplasser.
 • En statlig finansieringsordning for opprustning av skolebygg, der kommunene gis rentefrie lån med fem års avdragsfrihet og 20 års løpetid etter søknad. I 2002 settes det av 70 millioner til rentekompensasjon for kommunene.
 • Eldreplanen utvides med 4 000 nye boenheter. I alt vil det i 2002 gis tilsagn om 8200 plasser. Planen er i alt utvidet med 9000 enheter, slik at totalresultatet blir 33 400 enheter. Etter at Eldreplanen er avsluttes, etableres det en tilskuddsordning til sykehjemsplasser og omsorgsboliger etter modell av tilskuddsordningen før handlingsplanen trådte i kraft.
 • Boligtilskuddet økes med 62 millioner, slik at man i 2002 vil ha totalt 703 millioner til å satse på å skaffe flere eierboliger og utleieboliger til unge og vanskeligstilte.
 • Oppfølging av psykiatriplanen - 520 millioner mer til opptrapping av tilbudet i 2002.
 • Betydelig styrking av bevilgningene til verdiskapingsprogrammet for norsk matproduksjon, bruk og foredling av trevirke, og til økologisk landbruk.
 • Det bevilges 20 millioner kroner for å styrke og utvide trafikkontroll for hele norskekysten gjennom etablering av automatiske identifikasjonssystem for skip.

I Troms foreslår regjeringen Stoltenberg blant annet:

 • Fritak for SO2-avgift for Finnfjord Smelteverk.
 • Nytt fjernvarmeanlegg og flerbruksbygg, Heggelia.
 • Vern av Lyngsalpene og Rebbenesøy, samt utvidelse av Ånderdalen nasjonalpark.
 • Vedta verneplanen for kysten av Troms.
 • Utvidelse av bostedsløse-prosjektet.
 • 8 nye plasser på farmasistudiet i Tromsø.
 • Lokalisering av Modum Bad Nord til Bardu.
 • Styrking av Kystvaktens tilstedeværelse i Nordområdene, blant annet ved at KV Svalbard (isforsterket helikopterbærende fartøy) settes i operativ tjeneste.
 • Økte bevillinger til Planteforsk Holt, for å medvirke til nyskapning og styrking av virksomheter innenfor landbruk, naturbruk og tilknytta næringer i den nordlige landsdelen.
 • Økte bevillinger til verdiskapingsprogrammet for reindriftsnæringen.
 • Investeringstilskudd til Reisa Nasjonalparksenter.
 • 0,7 millioner bevilges til Nordlysfestivalen.
 • 0,5 millioner til Opera Nord i Tromsø, som et ledd i satsingen på produksjon av opera og operaformidling i distriktene.
 • Økte bevilgninger blant annet til Nord-Troms museum, Trondames distriktsmuseum, Perspektivet museum, Nordnorsk kunstmuseum og nordnorsk fartøyvernsenter og båtmuseum.
 • Tromsø inviteres til å delta i forsøk med ny organisering innen samferdselssektoren. Målet med forsøket er å oppnå bedre samordnet areal- og transportpolitikk i byområdene, og bedre offentlig ressursutnyttelse.
 • Styrking av kollektivtrafikken i storbyområdene, deriblant Tromsø.
 • E8 parsell Nordkjpsbotn - Seljelvnes sluttføres.
 • Rassikring langs E6 Skardalen - Bones sluttføres.
 • Det foreslås en statlig investeringsramme til øvrige riksveger på 89 millioner kroner.
 • Det blir anleggsstart på prosjektet rv 864 Internveg Berg.
 • Det settes inn to nye ferger i sambandene rv 91 Breivikeidet - Svensby og rv 83 Refsnes -Flesnes.
 • Låntakere som er bosatt i, og som utøver et yrke i en av de syv virkemiddelkommunene i Nord-Troms, kan få ettergitt deler av utdanningslånet.
 • Tilskudd til Studiesentret Finnsnes.
 • Nasjonal satsing for kommersialisering av torsk som oppdrettsart, hvor Tromsø vil være tyngdepunkt for satsingen på avl og genetikk. Fiskeriforskning får økt sitt tilskudd med 10 millioner kroner for å starte opp arbeidet med utvikling av torsk som oppdrettsart.
 • Det skal prosjekteres ny avlsstasjon for torsk i Tromsø i 2002, med sikte på snarlig byggestart.
 • I tråd med regjeringen Stoltenbergs satsing på marin forskning er det tildelt midler til et professorat og to stipendiatstillinger øremerket avlsforskning på torsk ved Universitetet i Tromsø.
 • Havforskningsinstituttet vil fra 1.1.2002 overta Fiskeriforsknings oppgaver innen ressursforskning og vil etablere en egen avdeling i Tromsø.
 • Det bevilges 5,5 millioner kroner til utbygging av fiskerihavneanlegg i Troms. I tillegg kommer evt. tilskudd fiskerihavneanlegg til kommuner.

Til toppen