Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Vest-Agder

Svalbard/templates/fylkesoversikt.aspx?id=51631&epslanguage=en/FinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

I statsbudsjettet for 2002 foreslår regjeringen Stoltenberg en økning i kommunenes samlede inntekter på 3,5 milliarder kroner. Samtidig går Regjeringen inn for en rekke satsinger på enkeltdepartementenes budsjett som er viktige for kommunene.

I denne oversikten framheves saker av interesse for Vest-Agder. Det er ikke mulig å bruke oversikten til å sammenligne satsingene mellom fylker eller kommuner. Vi har også tatt med en kort omtale av de aller viktigste sakene for kommunene genrelt. Disse sakene, og flere saker som er viktige for kommunesektoren som helhet, står mer utførlig omtalt i det ordinære budsjettmaterialet.

 • Realvekst i kommunenesektorens inntekter i 2002 er på om lag 3,5 milliarder kroner i forhold til anslått inntektsnivå i kommuneproposisjonen for 2002.
 • De statlige driftstilskuddene til barnehagene øker med om lag 1 milliard. Dette vil gi grunnlag for 10 000 nye barnehageplasser, samt en gjennomsnittlig reduksjon i foreldrebetalingen på 350-400 kroner/måneden sammenlignet med nivået i 1. halvår 2001. Det innføres kommunal plikt til å tilby barnehageplasser.
 • En statlig finansieringsordning for opprustning av skolebygg, der kommunene gis rentefrie lån med fem års avdragsfrihet og 20 års løpetid etter søknad. I 2002 settes det av 70 millioner til rentekompensasjon for kommunene.
 • Eldreplanen utvides med 4 000 nye boenheter. I alt vil det i 2002 gis tilsagn om 8200 plasser. Planen er i alt utvidet med 9000 enheter, slik at totalresultatet blir 33 400 enheter. Etter at Eldreplanen er avsluttes, etableres det en tilskuddsordning til sykehjemsplasser og omsorgsboliger etter modell av tilskuddsordningen før handlingsplanen trådte i kraft.
 • Boligtilskuddet økes med 62 millioner, slik at man i 2002 vil ha totalt 703 millioner til å satse på å skaffe flere eierboliger og utleieboliger til unge og vanskeligstilte.
 • Oppfølging av psykiatriplanen - 520 millioner mer til opptrapping av tilbudet i 2002.
 • Betydelig styrking av bevilgningene til verdiskapingsprogrammet for norsk matproduksjon, bruk og foredling av trevirke, og til økologisk landbruk.
 • Det bevilges 20 millioner kroner for å styrke og utvide trafikkontroll for hele norskekysten gjennom etablering av automatiske identifikasjonssystem for skip.

I Vest-Agder foreslår regjeringen Stoltenberg blant annet:

 • Fritak for SO2-avgift for Elkem Aluminium Lista, Elkem Fiskå, Elkem Carbon.
 • Forsøk med Ungdomskontrakt i Kristiansand- en ordning der unge forplikter seg til å gjennomføre bestemte aktiviteter mot at rettsmyndighetene avstår fra ytterligere rettsforfølgelse.
 • 0,5 millioner til Opera Sør - som et ledd i satsingen på produksjon av opera og operaformidling i distriktene.
 • Økte bevilgninger til Sørnorsk Jazzsenter, Agder naturhistoriske museum og Vest-Agder fylkesmuseum.
 • Stamvegprosjektet E18 Bjørndalssletta - Gartnerløkka videreføres, og tunnelen under Baneheia åpnes ved årsskiftet 2001/2002.
 • Det foreslås en statlig investeringsramme til øvrige riksveger i Vest-Agder på 68,5 millioner kroner. Innenfor denne rammen prioriteres mindre investeringstiltak, bl.a oppfølging av programmet for legging av fast dekke på riksvegnettet, bygging av gang og sykkelveger og trafikksikkerhetstiltak.
 • Kristiansand inviteres til å delta i et forsøk med ny organisering innen samferdselssektoren. Målet er å oppnå bedre samordnet areal- og transportpolitikk i byområdene, og bedre offentlig ressursutnyttelse.

Til toppen