Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Vestfold

Svalbard/templates/fylkesoversikt.aspx?id=51631&epslanguage=en/FinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

I statsbudsjettet for 2002 foreslår regjeringen Stoltenberg en økning i kommunenes samlede inntekter på 3,5 milliarder kroner. Samtidig går Regjeringen inn for en rekke satsinger på enkeltdepartementenes budsjett som er viktige for kommunene.

I denne oversikten framheves saker av interesse for Vestfold. Det er ikke mulig å bruke oversikten til å sammenligne satsingene mellom fylker eller kommuner. Vi har også tatt med en kort omtale av de aller viktigste sakene for kommunene generelt. Disse sakene, og flere saker som er viktige for kommunesektoren som helhet, står mer utførlig omtalt i det ordinære budsjettmaterialet.

 • Realvekst i kommunenesektorens inntekter i 2002 er på om lag 3,5 milliarder kroner i forhold til anslått inntektsnivå i kommuneproposisjonen for 2002.
 • De statlige driftstilskuddene til barnehagene øker med om lag 1 milliard. Dette vil gi grunnlag for 10 000 nye barnehageplasser, samt en gjennomsnittlig reduksjon i foreldrebetalingen på 350-400 kroner/måneden sammenlignet med nivået i 1. halvår 2001. Det innføres kommunal plikt til å tilby barnehageplasser.
 • En statlig finansieringsordning for opprustning av skolebygg, der kommunene gis rentefrie lån med fem års avdragsfrihet og 20 års løpetid etter søknad. I 2002 settes det av 70 millioner til rentekompensasjon for kommunene.
 • Eldreplanen utvides med 4 000 nye boenheter. I alt vil det i 2002 gis tilsagn om 8200 plasser. Planen er i alt utvidet med 9000 enheter, slik at totalresultatet blir 33 400 enheter. Etter at Eldreplanen er avsluttes, etableres det en tilskuddsordning til sykehjemsplasser og omsorgsboliger etter modell av tilskuddsordningen før handlingsplanen trådte i kraft.
 • Boligtilskuddet økes med 62 millioner, slik at man i 2002 vil ha totalt 703 millioner til å satse på å skaffe flere eierboliger og utleieboliger til unge og vanskeligstilte.
 • Oppfølging av psykiatriplanen - 520 millioner mer til opptrapping av tilbudet i 2002.
 • Betydelig styrking av bevilgningene til verdiskapingsprogrammet for norsk matproduksjon, bruk og foredling av trevirke, og til økologisk landbruk.
 • Det bevilges 20 millioner kroner for å styrke og utvide trafikkontroll for hele norskekysten gjennom etablering av automatiske identifikasjonssystem for skip.

I Vestfold foreslår regjeringen Stoltenberg blant annet:

 • Fritak for SO2-avgift Esso Slagen.
 • Styrke bevillingen til Landsbystiftelsens institusjoner for psykisk utviklingshemmede, som for eksempel Vidaråsen i Vestfold.
 • Tilskuddsordning til Color Line, slik at norske fergerederier i internasjonal sjøfart sikres mer likeverdige vilkår som internasjonale konkurrenter.
 • Økte bevilgninger til bl.a. Preus fotomuseum, Larvik-museene, Sandefjordmuseene, Vestfold fylkesmuseum og Nord-Jarlsbergmuseene.
 • Gjenstående to felts vei på Stamvegstrekningen Helland - Kopstad åpnes for trafikk 2002.
 • Det foreslås en statlig investeringsramme til øvrige riksveger i Vestfold på 84 millioner kroner Denne rammen vil gå til mindre investeringstiltak, med hovedvekt på trafikksikkerhet. I tillegg prioriteres utbygging av gang- og sykkelveger.
 • 53,7 millioner kroner er avsatt til forskjellig arbeid på Vestfoldbanen fordelt med:
  - 15 millioner kroner til avsluttende utbygging av dobbeltspor på strekningen Skoger - Åshaugen. Strekningen åpnes for trafikk i oktober i år.
  - 20,7 millioner kroner til avsluttende utbygging av dobbeltspor på strekningen Åshaugen - Sande - Holm. Stekningen åpnes for trafikk i oktober 2001.
  - 18 millioner kroner til nytt krysningsspor ved Nykirke.

Til toppen