Statsbudsjettets inntekter og utgifter

Se større bilde Statens samlede inntekter anslås i 2002 til 738 milliarder kroner, mens samlede utgifter er anslått til 569 milliarder kroner. Statens nettoinntekter fra petroleumsvirksomheten er anslått til 205 milliarder kroner. Utenom netto petroleumsinntekter har statsbudsjettet et underskudd på 36 milliarder kroner som dekkes inn ved overføring fra Statens petroleumsfond.De største inntektspostene er: (som prosentandel av totale inntekter)

  • Petroleumsinntekter (30 prosent)
  • Merverdiavgift og investeringsavgift ( 18 prosent)
  • Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift (18 prosent)
  • Skatt på formue og inntekt (18 prosent)
  • Avgifter på blant annet biler, alkohol og tobakk (9 prosent)

De største utgiftspostene er:

  • Ytelser fra folketrygden. Her inngår pensjoner, dagpenger, sykepenger, fødselspenger og enkelte helsestønader (35 prosent)
  • Overføring til kommuner og fylkeskommuner for å dekke utgifter til blant annet skole, helse og omsorg for barn og eldre (16 prosent)
  • Andre overføringer, blant annet barnetrygd, kontantstøtte, utviklingshjelp, næringsstøtte, stipend og rentestøtte gjennom Statens lånekasse for utdanning (24 prosent)
  • Lønns- og driftsutgifter i staten. Store poster er Forsvaret, høyskoler, politiet, trygdeetaten og jernbane og riksvegnettet (16 prosent)

Tabellene nedenfor viser hovedtallene i statsbudsjettet, samt en oversikt over større utgifts- og inntektsposter for 2002-budsjettet.

Hovedtall på statsbudsjettet og i Statens petroleumsfond. Milliarder kroner

 

Saldert budsjett 2001

Anslag på regnskap 2001

Anslag på regnskap 2002

Totale inntekter

679,4

746,1

738,3

 

Inntekter fra petroleumsvirksomhet

206,0

262,0

221,9

 

Inntekter utenom petroleumsinntekter

473,4

484,0

516,4

Totale utgifter

502,4

505,0

568,9

 

Utgifter til petroleumsvirksomhet

17,0

17,2

16,4

 

Utgifter utenom petroleumsvirksomhet

485,4

487,8

552,5

 

Overskudd på statsbudsjettet før overføring til
Statens petroleumsfond

177,0

241,1

169,4

-

Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet

189,0

244,9

205,5

=

Oljekorrigert overskudd

-12,0

-3,8

-36,1

+

Overført fra Statens petroleumsfond

12,0

3,8

36,1

=

Overskudd på statsbudsjettet

0,0

0,0

0,0

+

Netto avsatt i Statens petroleumsfond

177,0

241,1

169,4

+

Rente- og utbytteinntekter mv. i Statens petroleumsfond

15,2

18,4

24,0

=

Samlet overskudd på statsbudsjettet og i Statens petroleumsfond

192,2

259,5

193,4

Kilde: FinansdepartementetStatsbudsjettets inntekter og utgifter 2002, utenom lånetransaksjoner. Milliarder kroner

Statsbudsjettets inntekter (utenom petroleum)

 

 

516,4

Sum skatter og avgifter fra fastlands-Norge

 

465,5

 

Skatt på formue og inntekt

129,3

 

 

Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift

135,8

 

 

Merverdiavgift og investeringsavgift

130,4

 

 

Avgifter på tobakk og alkohol

16,2

 

 

Avgift på bil, bensin mv.

32,8

 

 

Elektrisitetsavgift

6,3

 

 

Tollinntekter

1,8

 

 

Andre avgifter

12,8

 

 

Inntekter av statens forretningsdrift

 

2,1

 

Renter og aksjeutbytte

 

24,4

 

Andre inntekter

 

24,4

 

Statsbudsjettets utgifter (utenom petroleum)

 

 

552,5

Alderspensjon

 

69,9

 

Uførhet og medisinsk rehabilitering

 

47,7

 

Sykepenger

 

25,6

 

Øvrige trygdeutbetalinger

 

7,2

 

Folketrygdens helsedel

 

19,3

 

Fødsels- og adopsjonspenger

 

8,4

 

Barnetrygd

 

15

 

Kontantstøtte

 

2,6

 

Dagpenger og ytelser under yrkesmessig attføring

 

14,7

 

Arbeidsmarkedstiltak og arbeidsmarkedsetaten (inkl tiltak for yrkeshemmede)

 

6,7

 

Rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner

 

52,2

 

Øremerkede tilskudd til kommuner og fylkeskommuner

 

37,9

 

Statlig helsetjeneste

 

18,7

 

Regionale helseforetak

 

28,8

 

Forsvaret (inkl internasjonale operasjoner)

 

27,7

 

Høyere utdanning (inkl stipend og sosiale formål)

 

24,2

 

Politi- og påtalemyndigheten (driftsutgifter)

 

6,6

 

Transport og kommunikasjon

 

18,8

 

Jordbruksavtalen

 

12,5

 

Utviklingshjelp (etter ODA-kriterier)

 

13,2

 

Renter på statsgjeld

 

17,2

 

Andre utgifter

 

77,6

 

Oljekorrigert overskudd

 

 

-36,1

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten

 

 

205,5