Annet

 • Hva er bakgrunnen for de store økningene i bevilgningene til Kongehuset?

  Hele budsjetteringen til Kongehuset er endret og forenklet, slik at statens overføringer nå er fordelt på to budsjettkapitler, ett for kongeparet og ett for kronprinsparet. Under kongeparets kapittel sorterer også Hofforvaltningen, hvor så godt som alle ansatte i Slottsforvaltningen vil inngå fra årsskiftet. Dette forklarer en del av økningen, som i realiteten er flytting av budsjettposter. Videre har vi fått et kronprinspar, som innebærer en viss økning i form av en apanasje på vel 7,3 millioner kroner. Det bevilges totalt 87,4 millioner kroner, som også skal dekke drift av de kongelige eiendommer, bl.a. løpende indre vedlikehold. Videre er avgiftsfritakene til Det kongelige hus erstattet med økt apanasje. Ansvaret for Kongehusets budsjett overføres fra Finansdepartementet til Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

  Hele budsjetteringen til Kongehuset er endret og forenklet, slik at statens overføringer nå er fordelt på to budsjettkapitler, ett for kongeparet og ett for kronprinsparet. Under kongeparets kapittel sorterer også Hofforvaltningen, hvor så godt som alle ansatte i Slottsforvaltningen vil inngå fra årsskiftet. Dette forklarer en del av økningen, som i realiteten er flytting av budsjettposter. Videre har vi fått et kronprinspar, som innebærer en viss økning i form av en apanasje på vel 7,3 millioner kroner. Det bevilges totalt 87,4 millioner kroner, som også skal dekke drift av de kongelige eiendommer, bl.a. løpende indre vedlikehold. Videre er avgiftsfritakene til Det kongelige hus erstattet med økt apanasje. Ansvaret for Kongehusets budsjett overføres fra Finansdepartementet til Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

 • Hva gjøres for å bedre kollektivtransporten?

  Regjeringen Stoltenberg ønsker å øke kollektivtransportens markedsandel, særlig i byområdene. Regjeringen foreslår å innføre en landsomfattende ordning med gratis ungdomskort på kollektivtransport, samt elev og studentrabatter fra og med 2002. For 2002 foreslås det totalt 3 051,5 millioner kroner i statlige bevilgninger til kollektivtrafikk. Dette dreier seg blant annet om statlig kjøp av persontransporttjenester fra NSB BA, tilskudd til riksvegferjedrift og statlige vegmidler til kollektivtransporttiltak.

  I tillegg overfører staten midler til fylkeskommunene i form av rammetilskudd. Av disse overføringene bevilges det midler til lokal kollektivtransport. For 2000 utgjorde denne bevilgningen 3 751 millioner kroner. Dette tilsvarer en tilskuddsandel på rundt 40 prosent av rutedriften.

  For ytterligere å styrke kollektivtransportens stilling, foreslår regjeringen å innføre en landsomfattende ordning med ungdomskort og elev- og studentrabatter.

  St.prp. nr. 1 (2001-2002) Samferdselsdepartementets fagproposisjon

  Regjeringen Stoltenberg ønsker å øke kollektivtransportens markedsandel, særlig i byområdene. Regjeringen foreslår å innføre en landsomfattende ordning med gratis ungdomskort på kollektivtransport, samt elev og studentrabatter fra og med 2002. For 2002 foreslås det totalt 3 051,5 millioner kroner i statlige bevilgninger til kollektivtrafikk. Dette dreier seg blant annet om statlig kjøp av persontransporttjenester fra NSB BA, tilskudd til riksvegferjedrift og statlige vegmidler til kollektivtransporttiltak.

  I tillegg overfører staten midler til fylkeskommunene i form av rammetilskudd. Av disse overføringene bevilges det midler til lokal kollektivtransport. For 2000 utgjorde denne bevilgningen 3 751 millioner kroner. Dette tilsvarer en tilskuddsandel på rundt 40 prosent av rutedriften.

  For ytterligere å styrke kollektivtransportens stilling, foreslår regjeringen å innføre en landsomfattende ordning med ungdomskort og elev- og studentrabatter.

  St.prp. nr. 1 (2001-2002) Samferdselsdepartementets fagproposisjon

 • Hva gjøres for å bedre trafikksikkerheten?

  Regjeringen Stoltenberg vil prioritere tiltak som er rettet mot de alvorligste ulykkene.

  Over Statsbudsjettet for 2002 foreslås det 390 millioner kroner til særskilte trafikksikkerhetstiltak på vegnettet. Dette er en økning på om lag 50 prosent i forhold til 2001.

  Samferdselsdepartementet anbefaler at kommuner innfører fartsgrense på 30 km/t i boliggater og sentrumsområder hvor kryssingsmuligheter for gående og syklende ikke er sikret godt nok.

  I budsjettforslaget er det ellers vist til planene om at det hvert år i perioden 2002-2005 skal foretas i gjennomsnitt 800 000 bilbeltekontroller. Dette er bortimot en fordobling av dagens kontrollomfang.

  For å nå målene om færre ulykker med tunge kjøretøyer er det for 2002 planlagt 300 000 tungtransportkontroller. Dette er en økning på nærmere 40 prosent.

  For mer informasjon, se:

  St.prp. nr. 1 (2001-2002) Samferdselsdepartementets fagproposisjon

  Regjeringen Stoltenberg vil prioritere tiltak som er rettet mot de alvorligste ulykkene.

  Over Statsbudsjettet for 2002 foreslås det 390 millioner kroner til særskilte trafikksikkerhetstiltak på vegnettet. Dette er en økning på om lag 50 prosent i forhold til 2001.

  Samferdselsdepartementet anbefaler at kommuner innfører fartsgrense på 30 km/t i boliggater og sentrumsområder hvor kryssingsmuligheter for gående og syklende ikke er sikret godt nok.

  I budsjettforslaget er det ellers vist til planene om at det hvert år i perioden 2002-2005 skal foretas i gjennomsnitt 800 000 bilbeltekontroller. Dette er bortimot en fordobling av dagens kontrollomfang.

  For å nå målene om færre ulykker med tunge kjøretøyer er det for 2002 planlagt 300 000 tungtransportkontroller. Dette er en økning på nærmere 40 prosent.

  For mer informasjon, se:

  St.prp. nr. 1 (2001-2002) Samferdselsdepartementets fagproposisjon