Helse og velferd

 • Hva gjør regjeringen Stoltenberg for å bedre tilbudet til kreftsyke?

  Nasjonal kreftplan (1999-2003) videreføres i 2002. Dette er kreftplanens 4. år, det vil bli videreført satsing på følgende hovedområder:

  Nasjonal kreftplan (1999-2003) videreføres i 2002. Dette er kreftplanens 4. år, det vil bli videreført satsing på følgende hovedområder:

 • Hva gjør regjeringen Stoltenberg for de med dårligst levevilkår?

  Regjeringen Stoltenberg forslår i Statsbudsjettet for 2002 flere tiltak som styrker innsatsen for de vanskeligst stilte i samfunnet. Tiltakene vil kunne bidra til å redusere omfanget av lav inntekt og dårlige levekår. Mange av tiltakene er en oppfølging av Handlingsplan for sosial og økonomisk trygghet, som Regjeringen la fram våren 2001. Regjeringen legger spesiell vekt på å styrke arbeidsdeltakelsen til utsatte grupper, boligtiltak og målretting av offentlige tjenester og støtteordninger.

  Regjeringen Stoltenberg forslår i Statsbudsjettet for 2002 flere tiltak som styrker innsatsen for de vanskeligst stilte i samfunnet. Tiltakene vil kunne bidra til å redusere omfanget av lav inntekt og dårlige levekår. Mange av tiltakene er en oppfølging av Handlingsplan for sosial og økonomisk trygghet, som Regjeringen la fram våren 2001. Regjeringen legger spesiell vekt på å styrke arbeidsdeltakelsen til utsatte grupper, boligtiltak og målretting av offentlige tjenester og støtteordninger.

 • Hva gjør regjeringen Stoltenberg for å få flere i arbeid, og få ned sykefravær/uføretrygding?

  Regjeringen tar sikte på å følge opp Sandman-utvalgets innstilling senere i høst, og vil legge følgende strategier til grunn:

  Regjeringen tar sikte på å følge opp Sandman-utvalgets innstilling senere i høst, og vil legge følgende strategier til grunn:

 • Hva gjør regjeringen Stoltenberg for å sikre en verdig eldreomsorg?

  Regjeringen Jagland la i 1997 fram en handlingsplan for eldreomsorgen med om lag 30 milliarder kroner. Satsningen er allerede utvidet med nærmere 4 milliarder kroner ekstra og nå foreslår Regjeringen ytterligere 3,4 milliarder kroner i økning, det vil si ytterligere 4 000 sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Til sammen er planen utvidet med 9 000 plasser under regjeringen Stoltenberg. Totalt skal det bygges mer enn 33 000 nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger før handlingsplanen avsluttes. Regjeringen har også lagt til rette for at bemanningen økes med om lag 12 000 nye årsverk i handlingsplanperioden. Regjeringen vil i tillegg legge til rette for at behovet for ytterligere 5500 årsverk i perioden 2002-2007 finansieres gjennom inntekstssystemet for kommunene.

  Regjeringen Jagland la i 1997 fram en handlingsplan for eldreomsorgen med om lag 30 milliarder kroner. Satsningen er allerede utvidet med nærmere 4 milliarder kroner ekstra og nå foreslår Regjeringen ytterligere 3,4 milliarder kroner i økning, det vil si ytterligere 4 000 sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Til sammen er planen utvidet med 9 000 plasser under regjeringen Stoltenberg. Totalt skal det bygges mer enn 33 000 nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger før handlingsplanen avsluttes. Regjeringen har også lagt til rette for at bemanningen økes med om lag 12 000 nye årsverk i handlingsplanperioden. Regjeringen vil i tillegg legge til rette for at behovet for ytterligere 5500 årsverk i perioden 2002-2007 finansieres gjennom inntekstssystemet for kommunene.

 • Vil regjeringen Stoltenberg skjerme de som har høye egenandeler på grunn av sykdom?

  Det foreslås avsatt 240 millioner kroner mer til skjermingstiltak i 2002, med en helårsvirkning på 565 millioner kroner. Med dette videreføres og styrkes innsatsen betraktelig i forhold til inneværende års budsjett. Regjeringen Stoltenberg vil følge utviklingen nøye og, blant annet med bakgrunn i nye brukerundersøkelser, arbeide videre med ytterligere forbedring i skjermingstiltakene.

  Det foreslås avsatt 240 millioner kroner mer til skjermingstiltak i 2002, med en helårsvirkning på 565 millioner kroner. Med dette videreføres og styrkes innsatsen betraktelig i forhold til inneværende års budsjett. Regjeringen Stoltenberg vil følge utviklingen nøye og, blant annet med bakgrunn i nye brukerundersøkelser, arbeide videre med ytterligere forbedring i skjermingstiltakene.

 • Hva gjør regjeringen Stoltenberg for rusmiddelmisbrukere?

  Regjeringen legger fram en strategi for arbeidet mot rusmiddelproblemer. Tiltakene er i hovedsak kjennetegnet ved at de har som direkte eller indirekte mål å styrke lokale aktørers innsats. Som ledd i strategien foreslås avsatt 30 millioner kroner i økt bevilgning i 2002. Midlene skal nyttes til styrking av den forebyggende innsatsen, samt til styrking av hjelpe- og behandlingstilbudet for rusmiddelmisbrukere.

  Regjeringen legger fram en strategi for arbeidet mot rusmiddelproblemer. Tiltakene er i hovedsak kjennetegnet ved at de har som direkte eller indirekte mål å styrke lokale aktørers innsats. Som ledd i strategien foreslås avsatt 30 millioner kroner i økt bevilgning i 2002. Midlene skal nyttes til styrking av den forebyggende innsatsen, samt til styrking av hjelpe- og behandlingstilbudet for rusmiddelmisbrukere.

 • Hva er skjedd med løftene om mindre byråkrati og flere og bedre tjenester?

  Gjennom strukturreformen for forvaltningen ønsker vi å utvikle en offentlig forvaltning som kjennetegnes av oversiktligghet, klar ansvarfordeling og effektiv oppgaveløsning sett fra brukerens ståsted. Reformen omfatter en

  rekke prosjekter og virksomheter; politireformen vil få flere politifolk ut i aktiv, synlig tjeneste, en vesentlig del av forsvarsreformen er også å frigjøre ressurser fra administrasjon til tjenesteproduksjon. Samordning og

  reorganisering av 97 statlige virksomheter er satt i gang. Fem av de aktuelle etatene flytter ut av Oslo. Det arbeides også med en omfattende forenkling av den statlige tilsynsvirksomheten.

  Gjennom strukturreformen for forvaltningen ønsker vi å utvikle en offentlig forvaltning som kjennetegnes av oversiktligghet, klar ansvarfordeling og effektiv oppgaveløsning sett fra brukerens ståsted. Reformen omfatter en

  rekke prosjekter og virksomheter; politireformen vil få flere politifolk ut i aktiv, synlig tjeneste, en vesentlig del av forsvarsreformen er også å frigjøre ressurser fra administrasjon til tjenesteproduksjon. Samordning og

  reorganisering av 97 statlige virksomheter er satt i gang. Fem av de aktuelle etatene flytter ut av Oslo. Det arbeides også med en omfattende forenkling av den statlige tilsynsvirksomheten.

 • Hva gjøres for å øke takten i utbyggingen av offentlige servicekontorer?

  For å realisere målet om minst ett offentlig servicekontor i alle kommuner innen utgangen av 2003 er følgende satt i verk;

  • 40 millioner kroner er foreslått bevilget som støtte til kommunenes arbeid med etablering av offentlige servicekontorer
  • Fylkesmannen har fått et koordineringsansvar for å sikre regionale statlige etaters deltagelse i arbeidet med offentlige servicekontorer
  • Kommunenes Sentralforbund er engasjert i arbeidet med å motivere kommunene til å etablere servicekontor
  • De sentrale statlige etatene; trygd, skatt og arbeid er pålagt å delta i offentlige servicekontor når kommunene ønsker det

  For å realisere målet om minst ett offentlig servicekontor i alle kommuner innen utgangen av 2003 er følgende satt i verk;

  • 40 millioner kroner er foreslått bevilget som støtte til kommunenes arbeid med etablering av offentlige servicekontorer
  • Fylkesmannen har fått et koordineringsansvar for å sikre regionale statlige etaters deltagelse i arbeidet med offentlige servicekontorer
  • Kommunenes Sentralforbund er engasjert i arbeidet med å motivere kommunene til å etablere servicekontor
  • De sentrale statlige etatene; trygd, skatt og arbeid er pålagt å delta i offentlige servicekontor når kommunene ønsker det
 • Er målsettingen om at elektroniske tjenester skal være hovedtilbudet i kommunene innen utgangen av 2003 realistiske?

  Ja, så absolutt. Dette er høyt prioritert og en viktig del av regjeringen Stoltenbergs arbeid med døgnåpen forvaltningreform. Både forvaltningen og brukerne har felles interesser av denne utviklingen og det vil være Regjeringens oppgave å sørge for at den sentrale satsingen holder et tilstrekkelig nivå. De enkelte kommuner, virksomheter eller sektorer vil være avhengig av bistand fra sentralt hold når det gjelder utvikling av tjenestene, koordineringsarbeid og felles utviklingsbehov. Døgnåpen forvaltning finansieres over fornyelsesprogrammets ramme på 40 millioner kroner.

  Ja, så absolutt. Dette er høyt prioritert og en viktig del av regjeringen Stoltenbergs arbeid med døgnåpen forvaltningreform. Både forvaltningen og brukerne har felles interesser av denne utviklingen og det vil være Regjeringens oppgave å sørge for at den sentrale satsingen holder et tilstrekkelig nivå. De enkelte kommuner, virksomheter eller sektorer vil være avhengig av bistand fra sentralt hold når det gjelder utvikling av tjenestene, koordineringsarbeid og felles utviklingsbehov. Døgnåpen forvaltning finansieres over fornyelsesprogrammets ramme på 40 millioner kroner.

 • Hva er skjedd med fornyelsesarbeidet?

  Arbeidet med fornyelsen av offentlig sektor er i godt gjenge. Fornyelsesarbeidet har gitt en rekke konkrete resultater som bidrar til å realisere de tre hovedmålene i programmet. Tiltak som regelforenklingsreformen, sykehusreformen, døgnåpen forvaltningsreformen og politireformen har tatt utgangspunkt i brukeren som mottaker av offentlige tjenester.

  Arbeidet med fornyelsen av offentlig sektor er i godt gjenge. Fornyelsesarbeidet har gitt en rekke konkrete resultater som bidrar til å realisere de tre hovedmålene i programmet. Tiltak som regelforenklingsreformen, sykehusreformen, døgnåpen forvaltningsreformen og politireformen har tatt utgangspunkt i brukeren som mottaker av offentlige tjenester.

 • Hva gjøres for å løse underskuddet av arbeidskraft i helsesektoren?

  Regjeringen Stoltenberg har allerede lempet på reglene for arbeidsinnvandring og undertegnet avtaler med Polen og Ungarn nettopp for å rekruttere helsepersonell. I det budsjettet vi nå legger frem, foreslås det også at utenlandske statsborgere med godkjent fagutdanning kan søke arbeidstillatelse fra Norge. Dette er en forenkling sammenliknet med dagens regelverk.

  Regjeringen Stoltenberg har allerede lempet på reglene for arbeidsinnvandring og undertegnet avtaler med Polen og Ungarn nettopp for å rekruttere helsepersonell. I det budsjettet vi nå legger frem, foreslås det også at utenlandske statsborgere med godkjent fagutdanning kan søke arbeidstillatelse fra Norge. Dette er en forenkling sammenliknet med dagens regelverk.

 • Hva er de viktigste tiltakene for å løse problemene med for lite arbeidskraft i landet?

  Norge har en av de høyeste sysselsettingsratene og laveste ledighetsratene i OECD-området. Dette gir oss helt spesielle utfordringer og det er først og fremst tilgangen på arbeidskraft som begrenser veksten i sysselsettingen. Regjeringen Stoltenberg satser på tiltak som skal motvirke avgang fra arbeidsstyrken sammen med tiltak for aktivt å øke tilgangen på arbeidskraft. Vi må gjøre noe med økningen i antallet uførepensjonister og det må legges bedre til rette for yrkeshemmedes muligheter til å delta i arbeidslivet. Regjeringen foreslår også økt utprøving på attføring og reaktivisering med en styrking innenfor dette feltet på 290 millioner kroner. Arbeidsdirektoratet skal også prioritere arbeidet med å hindre utstøting fra arbeidslivet.

  Norge har en av de høyeste sysselsettingsratene og laveste ledighetsratene i OECD-området. Dette gir oss helt spesielle utfordringer og det er først og fremst tilgangen på arbeidskraft som begrenser veksten i sysselsettingen. Regjeringen Stoltenberg satser på tiltak som skal motvirke avgang fra arbeidsstyrken sammen med tiltak for aktivt å øke tilgangen på arbeidskraft. Vi må gjøre noe med økningen i antallet uførepensjonister og det må legges bedre til rette for yrkeshemmedes muligheter til å delta i arbeidslivet. Regjeringen foreslår også økt utprøving på attføring og reaktivisering med en styrking innenfor dette feltet på 290 millioner kroner. Arbeidsdirektoratet skal også prioritere arbeidet med å hindre utstøting fra arbeidslivet.

 • Kan staten skaffe billige tomter til utleieboliger?

  Behovet for rimelige tomter er stort, særlig i de store byene. Uten tilgang på slike tomter er det vanskelig å få til utleieprosjekter som er salgbare for de grupper som særlig etterspør utleieboliger.

  Behovet for rimelige tomter er stort, særlig i de store byene. Uten tilgang på slike tomter er det vanskelig å få til utleieprosjekter som er salgbare for de grupper som særlig etterspør utleieboliger.

 • Hva gjøres for lesbiske og homofile?

  Regjeringen Stoltenberg vil fortsette sitt arbeid for å bedre lesbiske og homofiles levekår, og har totalt satt av 7,5 millioner kroner til å iverksette tiltak med utgangspunkt i stortingsmeldingen (St.meld. nr. 25 Levekår og Livskvalitet for lesbiske og homofile i Noreg). Regjeringen øker støtten til Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring.

  Regjeringen Stoltenberg vil fortsette sitt arbeid for å bedre lesbiske og homofiles levekår, og har totalt satt av 7,5 millioner kroner til å iverksette tiltak med utgangspunkt i stortingsmeldingen (St.meld. nr. 25 Levekår og Livskvalitet for lesbiske og homofile i Noreg). Regjeringen øker støtten til Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring.

 • Er det mulig å få ned sykefraværet med den utviklingen vi har i arbeidsstyrken?

  Det vil alltid være riktig å prioritere tiltak som skal holde sykefraværet på et lavest mulig nivå og vi har hatt en relativt sterk økning gjennom mange år. Målsettingen med nedgang i det total sykefraværet står fast. Der hvor vi ser økning for visse grupper, må vi gå inn å finne årsaker og hva som kan gjøres. Ansatte i helse- og omsorgssektoren i kommunene er en gruppe som har høyt sykefravær. En aktiv arbeidslivspolitikk må ha som ambisjon å fange opp endringer i arbeidsmarkedet som påvirker sykefraværet, som i dette tilfellet. Det er ofte snakk om et sett av årsaker og sammenhenger og Aetat vil være en aktiv medspiller for arbeidsgiverne. De økte ambisjonene følges opp med forslag om styrking av personellressursene i Aetat tilsvarende 90 - 100 årsverk. Se også Arbeidskraftreformen

  Det vil alltid være riktig å prioritere tiltak som skal holde sykefraværet på et lavest mulig nivå og vi har hatt en relativt sterk økning gjennom mange år. Målsettingen med nedgang i det total sykefraværet står fast. Der hvor vi ser økning for visse grupper, må vi gå inn å finne årsaker og hva som kan gjøres. Ansatte i helse- og omsorgssektoren i kommunene er en gruppe som har høyt sykefravær. En aktiv arbeidslivspolitikk må ha som ambisjon å fange opp endringer i arbeidsmarkedet som påvirker sykefraværet, som i dette tilfellet. Det er ofte snakk om et sett av årsaker og sammenhenger og Aetat vil være en aktiv medspiller for arbeidsgiverne. De økte ambisjonene følges opp med forslag om styrking av personellressursene i Aetat tilsvarende 90 - 100 årsverk. Se også Arbeidskraftreformen