Billettformidling unntas fra momsplikten

Nr.:

91/2001

Dato:

11.10.2001

Kontakt:

Kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen , Telefon 22 24 41 09 , Mobil 940 50 886

Regjeringen foreslår at billettformidling til kultur- og idrettsarrangementer unntas fra den generelle momsplikten. Adgangen til konserter, teaterforestillinger og ulike idrettsarrangementer er ikke momspliktig. Dersom arrangøren selv står for billettsalget, skal det ikke beregnes moms av billetten. Regjeringen mener det samme bør gjelde for de som formidler billetter på vegne av arrangøren.

 

Regjeringen legger nå fram enkelte justeringer i merverdiavgiftsreformen. Disse forslagene legges fram i lovproposisjonen til statsbudsjettet for 2002.

Arrangører av en rekke kultur- og idrettsarrangementer trenger ikke å beregne moms ved eget billettsalg. Det følger av at det er vedtatt et unntak i merverdiavgiftsloven for adgangen til slike arrangementer. Dette unntaket gjelder imidlertid ikke billettformidlere som er omfattet av den generelle momsplikten. Dette medfører at slike tjenesteytere må beregne moms på vederlaget de tar for å formidle billetter. En slik forskjell mellom aktører i samme marked kan føre til uheldige avgiftsmessige tilpasninger og konkurransevridninger. Regjeringen har derfor foreslått at formidling av billetter til kultur- og idrettsarrangementer, også skal være unntatt fra den generelle momsplikten. Dette medfører eksempelvis at formidling av billetter til teater, opera, ballett og kino ikke blir momspliktig. Det samme gjelder billetter til sirkus, gallerier, museer og idrettsarrangementer.

På kulturområdet har Regjeringen også foreslått å presisere i loven at tjenester som er en nødvendig og integrert del av en kunstnerisk fremføring, avgiftsmessig skal behandles likt med selve fremføringen. Dette innebærer at eksempelvis lyd- og lystjenester som kjøpes inn til et slikt arrangement, eller arbeid med å bygge opp en scene til en konsert eller forestilling, ikke blir momspliktig. Generelle underleveranser til et arrangementssted vil imidlertid fremdeles være avgiftspliktig. Videre har Regjeringen foreslått å lovfeste unntaket for impresariovirksomhet som ble gitt av departementet i sommer. Unntaket vil gjelde generelt for denne type virksomhet, men vil ikke omfatte andre avgiftspliktige rådgivnings- og managementtjenester.

Regjeringen foreslår også endringer for formidling av helsetjenester, sosiale tjenester og undervisningstjenester. Helse-, sosiale og undervisningstjenester er ikke momspliktige. For å oppnå bedre nøytralitet i regelverket, mener Regjeringen at også formidlingen av slike tjenester bør være unntatt fra momsplikten. Av samme grunn bør formidling av helsepersonell heller ikke være momspliktig. Regjeringen foreslår derfor at slike tjenester også unntas.