Et budsjett for bedre velferd og lavere skatt på arbeid

Nr.:

85/2001

Dato:

11.10.2001

Kontakt:

Kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen , Telefon 22 24 41 09 , Mobil 940 50 886

- Regjeringens budsjettforslag vil gi bedre velferdstjenester, mer rettferdig fordeling og en trygg økonomisk utvikling. Vi foreslår å bedre barnehagetilbudet, øke kvaliteten i skolen og bygge ut helsevesenet. Vi foreslår flere tiltak for de vanskeligst stilte. I tillegg foreslår vi lavere skatt på arbeid. Dette gjør vi samtidig som vi holder orden i norsk økonomi, sier finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

 

- Budsjettet gir bedre og billigere velferdstjenester. Regjeringen foreslår 10 000 nye barnehageplasser, og økt statstilskudd for å få ned foreldrebetalingen. Kvaliteten i skolen bedres. Skoleanleggene pusses opp. Høyere utdanning reformeres og studentene får 1 000 kroner mer i stipend pr. måned.

Regjeringen vil fjerne unødig ventetid ved sykehusene. Bevilgningene til helse øker reelt med vel 3,5 milliarder kroner. Det gir grunnlag for økt pasientbehandling og et bedre tilbud innenfor psykisk helse og kreftomsorg. Det skal bygges flere omsorgsboliger, sykehjemsplasser og enerom for de eldre.

- Budsjettet gir mer rettferdig fordeling og et løft for de vanskeligst stilte. Nye tiltak settes inn og spenner over en rekke områder. Vi bevilger mer penger til attføring slik at flere kan arbeide istedenfor å måtte gå over på trygd. Boligtilbudet til bostedsløse bedres. Flere trygde- og stønadsordninger for de som har det vanskeligst styrkes.

Regjeringen mener at de som har mest også må bidra mest til fellesskapet. Skatten på aksjeutbytte foreslås videreført.

Regjeringen foreslår også mer rettferdig fordeling internasjonalt, gjennom en kraftig økning i bistanden og målsetting om å trappe opp bistanden til 1 prosent av nasjonalinntekten.

- Budsjettet gir en trygg økonomisk utvikling og lavere skatt på arbeid. I de urolige tidene vi nå ser internasjonalt er det viktigere enn noen gang at folk føler trygghet i hverdagen og for arbeidsplassen sin. Ved å holde orden i økonomien trygger vi arbeidsplassene og motvirker et høyt rentenivå. Derfor foreslår Arbeiderpartiet at vi ikke skal bruke mer av oljeinntektene enn det norsk økonomi tåler. I tråd med det Regjeringen la opp til i vår foreslår vi å bruke avkastningen av oljefondet til å øke innsatsen på viktige områder og til å redusere skatten på arbeid.

Innslagspunktet for toppskatt økes slik at folk med gjennomsnittlige inntekter ikke lenger skal betale toppskatt. Vi foreslår å øke minstefradraget, doble fradraget for fagforeningskontingent og redusere el-avgiften ytterligere. De samlede skattene og avgiftene reduseres med om lag 3,5 milliarder kroner.

- Regjeringen bidrar til økt verdiskaping og trygging av arbeidsplassene ved å foreslå bedre rammebetingelser for bedriftene gjennom kraftig styrking av forskningen, økte bevilgninger til utbygging av veg og jernbane og lavere bedriftsskatt gjennom endrede avskrivningsregler, sier Schjøtt-Pedersen.