Fradragsrett for fondsobligasjoner

Nr.:

90/2001

Dato:

11.10.2001

Kontakt:

Kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen , Telefon 22 24 41 09 , Mobil 940 50 886

Finansdepartementet foreslår en endring i skatteloven slik at fondsobligasjoner som kan likestilles med kjernekapital i finansinstitusjoner skal anses som gjeldsinstrument i skattemessig sammenheng. Dette medfører at utstedere av slike obligasjoner vil ha fradragsrett for utbetaling av avkastningen, og at utbetalingen anses som renteinntekt på mottakers hånd.

Dagens skatteregler gir ikke noe klart svar på om finansinstitusjoner har rett til fradrag for rentebetaling knyttet til fondsobligasjoner. De fleste land som norske finansinstitusjoner har konkurranseflater mot behandler utbetalingene som fradragsberettigede renter. Med den økende internasjonaliseringen av finansmarkedene er det av stor betydning at norske finansinstitusjoner i all hovedsak har tilsvarende rammebetingelser som i konkurrentlandene. Derfor foreslår departementet en lovendring om at fondsobligasjoner som kan likestilles med kjernekapital skal anses som et gjeldsinstrument. Dette medfører at norske finansinstitusjoner får fradragsrett for rentebetalingene.