Skatte- og avgiftsreglene for den kongelige familie endres

Nr.:

89/2001

Dato:

11.10.2001

Kontakt:

Kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen , Telefon 22 24 41 09 , Mobil 940 50 886

Finansdepartementet foreslår å endre bestemmelsene om skatte- og avgiftsfritak for H.M. Kongen og den kongelige familie. Avgiftsfritakene for Det kongelige hus oppheves mot en økning i apanasjen. Forslagene er utarbeidet i samråd med Hofforvaltningen og har vært forelagt H.M. Kongen.

 

Personkretsen for fritaket fra å betale skatt av inntekt og formue avgrenses. I tillegg til Kongen og Dronningen, foreslås fritaket å omfatte den nærmeste arveberettigede til tronen i hvert slektsledd og disse personers ektefeller, samt deres felles barn som ikke har fylt 20 år ved utgangen av inntektsåret. Fritaket for å svare arveavgift avgrenses på samme måte. Regelendringene innebærer at prinsessene Märtha Louise, Astrid og Ragnhild blir skattepliktige. For de øvrige nåværende medlemmer av kongefamilien blir det ingen endringer.

Avgiftsfritakene erstattes med økt apanasje
Det kongelige hus har i dag fritak for toll, innførselsmerverdiavgift og særavgifter ved innførsel av varer. Avgiftsfritakene foreslås opphevet fra og med 1. januar 2002. Avviklingen skal kompenseres ved at apanasjen økes tilsvarende verdien av de någjeldende fritakene. I budsjettet for 2002 økes apanasjen med om lag 3 millioner kroner som følge av denne omleggingen.

Budsjettansvaret flyttes
Samtidig med regelendringene overføres ansvaret for bevilgningene til kongehuset fra Finansdepartementet til Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD). Den samlede bevilgningen til kongehuset er for 2002 foreslått til 87 millioner kroner. Beløpet skal blant annet dekke apanasje, lønns- og vedlikeholdsutgifter til Hofforvaltningen, drift og vedlikehold av private eiendommer, samt indre vedlikehold ved Slottet, Bygdø Kongsgård og Oscarshall.

Statens overføringer til kongehuset splittes opp i to kapitler, ett for kongeparet og ett for kronprinsparet. Kronprinsparets apanasje skal blant annet dekke parets personlige utgifter, samt drift og vedlikehold av Skaugum.

For nærmere informasjon om bevilgningene til kongefamilien, se St.prp. nr. 1 fra AAD.