Arbeids og administrasjonsdepartementet

Arbeids- og administrasjonsdepartementets budsjettforslag er på knapt 34,1 milliarder kroner i 2002. Av dette er 1,5 milliarder kroner utlån under Statens Pensjonskasses boliglånordning. Regjeringens program for fornyelse av offentlig sektor videreføres og forsterkes i dette budsjettet.

 

Fornyelse av offentlig sektor
Program for fornyelse av offentlig sektor omfatter ni reformer og om lag 425 enkeltprosjekter. De store reformene er blant annet statlig overtakelse av spesialisthelsetjenesten, utdanningsreformen, politireformen, "døgnåpen forvaltning"-prosjektet og omorganiseringen i Forsvaret. Ansvaret for gjennomføring av reformene tilligger det enkelte departement, mens Arbeids- og administrasjonsdepartementet har det overordnede ansvaret for å koordinere og være pådriver for Fornyelsesprogrammet. Gjennom fornyelsen av offentlig sektor kan ressursene utnyttes bedre og velferdstilbudet bygges ut.

Departementet støtter kommunenes arbeid med etablering av offentlige servicekontorer. Målet er at alle kommuner skal ha minst ett servicekontor. Det er foreslått 30 millioner kroner til dette arbeidet.

Arbeidskraftreformen og arbeidsmarkedstiltakene
For å styrke tilgangen på arbeidskraft foreslår Regjeringen blant annet å bevilge 240 millioner kroner til om lag 1 750 nye tiltaksplasser for yrkeshemmede i 2002. Som en del av dette foreslås en ny forsøksordning for å få flere uførepensjonister tilbake til arbeidslivet. Ordningen innebærer at lønnstilskudd kombineres med midlertidig og senere fast ansettelse. Nivået på ordinære tiltaksplasser i 2. halvår 2001 videreføres i første halvår 2002. Tiltakene vil i første rekke bli satt inn overfor ungdom, langtidsledige og innvandrere. Ungdomsgarantien videreføres.

Kulturhistoriske eiendommer
Staten eier en betydelig bygnings- og eiendomsmasse. En stor del av den har kulturhistorisk verdi. Regjeringen har besluttet en gjennomgang av denne eiendomsmassen med sikte på en mer helhetlig politikk for statlig eierskap og forvaltning av kulturhistorisk viktige eiendommer.

Slottsforvaltningen legges ned
Slottsforvaltningen foreslås lagt ned fra 1. januar 2002. Slottsforvaltningens personale og oppgaver fordeles mellom Hofforvaltningen og Statsbygg. Ansvaret for Det kongelige hus, herunder budsjettansvaret for apanasjene og Hofforvaltningen, overføres fra Finansdepartementet til Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Andre endringer
Direktoratet for brann og eksplosjonsvern og Produkt- og elektrisitetstilsynet skal slås sammen og lokaliseres i Tønsberg under navnet Direktoratet for brann- og elsikkerhet.

Statens forvaltningstjeneste skal omstilles slik at etaten i første rekke skal betjene departementene og Statsministerens kontor. Omstillingen er påbegynt.

Hovedtall i Arbeids- og administrasjonsdepartementets budsjettforslag. Millioner kroner

Betegnelse

Saldert budsjett 2001

Forslag 2002

Endring i prosent

Konstitusjonelle institusjoner

Det kongelige hus

0,0

87,4

 

Slottsforvaltningen

66,0

0

-100

Sum Konstitusjonelle institusjoner

66,0

87,4

32,4

Fellesadministrasjon

Administrasjon mv.

369,3

428,7

16,1

Fylkesmannsembetene

762,7

729,3

-4,4

Forvaltningspolitikk og statlige fellestjenester

381,1

430,1

12,9

Partistøtte

242,4

249,7

3,0

Pensjoner m.m.

8 781,0

8 809,4

0,3

Konkurranse- og prispolitikk

213,7

151,2

-29,2

Statsbygg

1 718,3

1 842,7

7,2

Sum Fellesadministrasjon

12 468,5

12 641,1

1,4

Arbeidsliv

Arbeidsmarked

5 779,9

6 199,7

7,3

Arbeidsmiljø og sikkerhet

488,1

526,0

7,8

Sum Arbeidsliv

6 268,0

6 725,7

7,3

Folketrygden

Arbeidsliv under folketrygden

12 776,0

14 615,0

14,4

Sum folketrygden

12 776,0

14 615,0

14,4

Sum AAD

31 578,5

34 069,2

7,9