Barne- og familiedepartementet

Barne- og familiedepartementets 2002-budsjett er på nærmere 32,7 milliarder kroner. Regjeringen har varslet en betydelig satsing på barnehager i løpet av perioden 2002-2005. Avhengig av behovet for nye barnehageplasser, innebærer dette at barnehagesektoren vil bli tilført inntil 5 milliarder kroner, av dette om lag 1 milliard neste år.

 

Regjeringen foreslår en satsing på barnehagesektoren på om lag 1 milliard kroner i 2002. Av dette går 100 millioner kroner til styrking av kommunenes økonomi. På denne måten kan 10 000 nye barnehageplasser etableres og foreldrebetalingen settes ned. Den statlige tilskuddssatsen vil reelt bli økt med 10,5 prosent fra 1. august 2002. Dette gir grunnlag for en gjennomsnittlig reduksjon i foreldrebetalingen med til sammen 350-400 kroner per barn per måned i forhold til 1. halvår 2001. I tillegg vil det bli satset på å øke kvaliteten i barnehagetilbudet.

Regjeringen varsler allerede nå at den vil innføre en lovfestet individuell rett til barnehageplass fra og med 2006. I denne retten skal det ligge som en premiss at foreldrebetalingen som et gjennomsnitt ikke skal overstige 20 prosent av de totale kostnadene. Dette vil sikre full behovsdekning og en kraftig reduksjon i foreldrebetalingen. Denne satsingen vil også sikre likebehandling av private og kommunale barnehager.

Regjeringen vil foreslå en kommunal plikt til å tilby barnehageplass som vil tre i kraft i løpet av 2002. Fra 2006 vil statstilskuddet i sin helhet overføres til kommunene. Fram mot 2006 vil det statlige tilskuddet øke gradvis til 50 prosent med vilkår om opptrapping av det kommunale tilskuddet.

Barnetrygden og kontantstøtten videreføres på nominelt samme nivå som inneværende år.

Lesbiske og homofile
Regjeringen vil fortsette sitt arbeid for å bedre levekårene for lesbiske og homofile, og foreslår å bevilge 7,5 millioner kroner til oppfølging av stortingsmeldingen om levekår og livsvilkår (St. meld. nr. 25 (2000-2001) Levekår og livsvilkår for lesbiske og homofile i Noreg.) Bevilgningen fordeles mellom Barne- og familiedepartementet (6,5 millioner kroner) og Sosial- og helsedepartementet (1 million kroner).

Ungdomstiltak
Barne- og familiedepartementet vil videreføre innsatsen overfor ungdom i større bysamfunn og i distriktskommuner. Tilskuddsordningen Ungdomstiltak i større bysamfunn vil i 2002 omfatte Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Drammen, Fredrikstad, Skien og Sandnes. Nytt av året er at Regjeringen ønsker å oppmuntre de aktuelle bykommunene til selv å prioritere innenfor tildelingskriteriene. 80 prosent av bevilgningen vil bli fordelt forholdsmessig mellom bykommunene, slik at de selv kan avgjøre hvilke tiltak og prosjekter som faller inn under ordningen og i hvilken rekkefølge de skal prioriteres. De resterende 20 prosent skal benyttes til strakstiltak for å løse oppgaver og problemer av mer akutt karakter i ungdomsmiljøene, og til utviklingsarbeid rettet mot kommunene. Den spesielle satsingen på Oslo, Bergen og Trondheim videreføres.

Hovedtall i Barne- og familiedepartementets budsjettforslag. Millioner kroner

Betegnelse

Saldert budsjett 2001

Forslag 2002

Endring i prosent

Familie – og forbrukerpolitikk

Administrasjon

77,4

78,9

1,9

Tiltak for familie og likestilling

17 837,5

17 698,9

-0,8

Tiltak for barn og ungdom

5 382,3

6 340,8

17,8

Forbrukerpolitikk

111,5

122,7

10,1

Sum Familie – og forbrukerpolitikk

23 408,7

24 241,3

3,6

Fødselspenger

Stønad ved fødsel og adopsjon

8 077,7

8 445,0

4,5

Sum fødselspenger

8 077,7

8 445,0

4,5

Sum BFD

31 486,5

32 686,3

3,8