Fiskeridepartementet

Forskning og utvikling er et satsingsområde for Fiskeridepartementet. Budsjettforslaget for 2002 har en utgiftsramme på vel 2,6 milliarder kroner. Utenom fiskeriavtalen for 2001 er økningen på 463,7 millioner kroner - eller 20,3 prosent høyere enn i det salderte budsjettet for 2001.

Nyskaping, vekst og konkurranseevne basert på marine ressurser forutsetter en betydelig forskningsinnsats. Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningene til marin FoU med til sammen 422 millioner kroner i 2002, eller 61 prosent i forhold til saldert budsjett 2001. Av dette utgjør bevilgningen til bygging av nytt forskningsfartøy 307 millioner kroner.

Regjeringen vil styrke og videreutvikle de sentrale, marine forskningsmiljøene i Bergen og Tromsø. Genetikk og avl vil bli blant de sentrale områdene for satsingen på torsk som oppdrettsart. Havforskningsinstituttet vil fra 1. januar 2002 overta Fiskeriforsknings oppgaver innenfor ressursforskning i Tromsø. Samtidig overtar Fiskeriforskning Sildolje- og Sildemelindustriens Forskningsinstitutt (SSF). Med dette vil Fiskeriforskning være etablert med en egen avdeling i Bergen.

Tilskuddet til Fiskeriforskning foreslås økt med 26 millioner kroner. Økningen skal bl.a. dekke satsingen på oppdrett av torsk og økt satsing på markeds- og industriell FoU.

Havforskningsinstituttets budsjett foreslås økt med om lag 34 millioner kroner, som bl.a. skal dekke investeringer i vitenskapelig utstyr, forvaltningsrettet havbruksforskning og ressursforskning. Bevilgningen til Ernæringsinstituttet foreslås økt med 6 millioner kroner for å styrke arbeidet med trygg sjømat. Tilskuddet til Norges Forskningsråd foreslås økt med 24,5 millioner kroner.

Ressurskontroll og havbruksforvaltning
Som en oppfølging av fiskeriministerens havbrukspolitiske redegjørelse i januar 2001 og redegjørelse om ulovligheter, kontroll og tiltak i fiskerinæringen i mai 2001, foreslås Fiskeridirektoratets driftsbudsjett økt med 32,5 millioner kroner for å styrke ressurskontrollen og havbruksforvaltningen.

Sjøsikkerhet
Regjeringen fremmer i budsjettet for 2002 en rekke tiltak for å bedre sjøsikkerheten. Under Fiskeridepartementets ansvarsområde foreslås det bevilget 20 millioner kroner for å starte etableringen av Automatic Identification System (AIS), og 5 millioner kroner til økt satsing på merking av hurtigbåtleder.

Hovedtall i Fiskeridepartementets budsjettforslag. Millioner kroner

 

Saldert budsjett 2001

Forslag 2002

Endring i prosent

Fiskeri-, havbruks- og kystforvaltning

Administrasjon

69,8

76,3

9,4

Forskning og utvikling

688,6

1 110,7

61,3

Fiskeri- og havbruksforvaltning

470,7

354,7

-24,6

Kystforvaltning

1 051,5

1 082,6

3,0

Sum Fiskeri-, havbruks- og kystforvaltning

2 280,6

2 624,3

15,1

Arbeidsliv, folketrygden

Arbeidsliv

45,0

40,8

-9,3

Sum Arbeidsliv, folketrygden

45,0

40,8

-9,3

Sum Fiskeridepartementet

2 325,6

2 665,1

14,6