Forsvarsdepartementet

Regjeringens forslag gir Forsvaret en budsjettramme på nærmere 27,7 milliarder kroner og en inntektsramme på 725 millioner kroner. De viktigste endringene i budsjettet i forhold til inneværende år er investeringene som øker med 10,6 prosent.

Investeringer til nasjonalfinansierte bygge- og eiendomsprosjekter økes med vel 75 prosent, NATO-fellesfinansierte bygge- og eiendomsprosjekter økes med 6,5 prosent, mens materiellinvesteringer videreføres på omtrent samme nominelle nivå.

Driftsbudsjettet reduseres med 1,6 prosent. Her gjøres det største kuttet i bevilgningen til flernasjonale fredsoperasjoner og til Heimevernet.

Stortinget har bestemt at Forsvaret fram til 2005 skal omorganiseres vesentlig. Arbeidet startet umiddelbart etter at Stortinget 13. juni i år vedtok omleggingsplanen for Forsvaret. Omleggingstiltak vil bli gjennomført allerede i inneværende år. Budsjettåret 2002 er imidlertid det første året hvor Forsvarets samlede ressurser for alvor rettes inn mot gjennomføring av selve omleggingen. Omleggingen har høyeste prioritet de neste årene og vesentlige deler vil bli gjennomført i 2002.

Hovedmålet er å etablere en ny forsvarsstruktur med betydelig forbedret operativ evne. For å få dette til må dagens nivå på driftsutgiftene ned med minimum 2 milliarder kroner sammenlignet med et alternativ uten omlegging. Disse frigjorte midlene er helt nødvendige for å kunne finansiere investeringene som kreves.

For å redusere driftsutgiftene gjennomføres følgende tiltak:

  • Organisasjonsenheter nedlegges /omorganiseres slik Stortinget har vedtatt.
  • Antall årsverk reduseres med minimum 5 000 i forhold til antallet i Forsvarets militære organisasjon per 1. september 2000.
  • Bygningsarealet reduseres betydelig. Eiendom, bygg og anlegg og materiell som ikke benyttes i den nye strukturen, utrangeres og avhendes i størst mulig grad.

Av betydelige omleggingstiltak starter blant annet nedleggelsen av Forsvarets overkommando, opprettelsen av Forsvarsstaben og samlokaliseringen av denne med Forsvarsdepartementet. Dette tiltaket skal gi en reduksjon i den samlede øverste forsvarsledelse med netto 800 årsverk (50 prosent). En ny kommandostruktur skal etableres med 40 prosent netto årsverksreduksjonen på 650 (40 prosent) som et av resultatene. Den nye kommandostrukturen skal være operativ 1. januar 2003. Det vil i tillegg bli gjennomført betydelige endringer i forsvarsgrenenes struktur og organisering i 2002.

For å finansiere økninger i bygge- og anleggsprosjekter som er av stor betydning for omleggingen, reduseres bevilgningen til Norges bidrag til flernasjonale fredsoperasjoner med 185 millioner kroner. Denne innsparingen dekkes i hovedsak ved at administrasjon og støttefunksjoner blir omorganisert og redusert. Det tas likevel sikte på å opprettholde den operative kapasiteten i det norske fredsengasjementet. Størstedelen av den øvrige utgiftsreduksjonen til fredsoperasjonene (ut over de nevnte 185 millioner kronene for NATO-styrken KFOR i Kosovo) skyldes at 2001-budsjettet omfattet Norges oppdrag som ledelsesnasjon for hovedkvarteret, og at utgiftene til videreføring av den norske bataljonsstridsgruppen i KFOR er lavere enn under oppbyggingsfasen. For å gi ytterligere rom for tiltak som er av stor betydning for omleggingen har det også vært nødvendig midlertidig å redusere øvingsaktiviteten i Heimevernet med ca. 50 prosent i forhold til 2001-nivået. I tillegg til omstillingstiltakene skal aktivitet innen kjernevirksomheter opprettholdes.

Stortinget sluttet ved behandlingen av langtidsplanen for Forsvaret seg til hovedmålene i Regjeringens forslag - driftsinnsparinger på 2 milliarder kroner per år og bemanningsreduksjoner på 5 000 årsverk. Skal hovedmålene nås, må derfor ytterligere tiltak gjennomføres. Fordi Stortinget understreket at en slik måloppnåelse er av overordnet betydning, har Regjeringen til hensikt å legge fram forslag til supplerende tiltak for Stortinget i en egen proposisjon neste vår, med sikte på at forslagene skal kunne behandles i løpet av vårsesjonen.

Hovedtall i Forvarsdepartementets budsjettforslag. Millioner kroner

 

Saldert budsjett 2001

Forslag 2002

Endring i prosent

Militært forsvar

Militært forsvar mv.

27 123,9

27 655,9

2,0

Sum før lånetransaksjoner

27 123,9

27 655,9

2,0

Lånetransaksjoner

1,0

1,0

0

Sum militært forsvar

27 124,9

27 656,9

2,0