Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets 2002-budsjett er på vel 34 milliarder kroner - en økning på 4 prosent fra 2001. De prioriterte områdene er opprusting av skolebygg og fjerning av egenandeler i skolen. Økning i forskningsinnsatsen og økning i stipendandelen har også høy prioritet i 2002-budsjettet.

I grunnskolen og den videregående opplæringen vil Regjeringen prioritere opprusting av skoleanlegg og IKT. For å ruste opp skoleanleggene, foreslår Regjeringen å etablere en statlig finansieringsordning som skal sette kommunesektoren i stand til å dekke rentene ved lån på i alt 15 milliarder kroner over en periode på 8 år. Dette skal gå til rehabilitering, tilrettelegging og nybygging av skolebygg. I 2002 legges det opp til at kommunesektoren skal få tilsagn om rentekompensasjon tilsvarende lån på 2 milliarder kroner.

Budsjettforslaget innebærer videre en bevilgning på til sammen 300 millioner kroner til IKT i skolen. Midlene skal gå til etter- og videreutdanning for lærere, utvikling av digitale læremidler, bredbånd og infrastruktur.

Fjerning av egenandeler
For å fjerne egenandeler i skolen, foreslår Regjeringen en økning i rammetilskuddet til kommunene på 25 millioner kroner slik at leirskoleopphold blir gratis fra og med høsten 2002. I tillegg videreføres det øremerkede tilskuddet til læremidler i videregående skole med 103 millioner kroner, samtidig som arbeidet med å utvikle læremidler på internett videreføres. Målet er at alle læremidler i videregående skole skal være gratis innen skolestart høsten 2003.

Flere heltidsstudenter
Kvalitetsreformen i høgere utdanning skal gi studentene bedre muligheter til å være heltidsstudenter. For å forberede dette i universiteter og høgskoler bevilges det 290 millioner kroner til omstilling. Det er en økning på 170 millioner i forhold til 2001-budsjettet. Pengene skal blant annet gå til å tilpasse gradene og karakterene til de som benyttes internasjonalt, og til omlegging til mer faste studieløp og omstillingstiltak som allerede er i gang.

Den ordinære støtten fra Statens lånekasse for utdanning foreslås økt med om lag 1 000 kroner per måned til totalt 80 000 kroner per år fra og med undervisningsåret 2002-2003. Økningen gis som stipend, slik at stipendandelen kommer opp i 39 prosent. Ved studiestart blir støttebeløpet utbetalt som lån, og etter hvert som studentene gjennomfører studiene, omgjøres deler av lånet til stipend.

Forskning
Innenfor universitets- og høgskolesektoren økes satsingen på forskning med 350 millioner kroner. Samlet økes forskningsinnsatsen med om lag 1,7 milliarder kroner. Av dette er 400 millioner kroner skattelette som følge av at det foreslås innført en ordning med skattefradrag for FoU-investeringer i næringslivet. Kapitalen i Fondet for forskning og nyskaping økes med 1 milliard kroner til 11 milliarder kroner. Avkastningen fra fondet vil finansiere oppstart av de første sentra for fremragende forskning. Budsjettforslaget inneholder også 200 millioner kroner til opprettelse av et fond for utdeling av en ny internasjonal matematikkpris til minne om Niels Henrik Abel.

Kirkebudsjettet
Budsjettforslaget for Den norske kirke gir rom for fem nye prestestillinger og en stilling ved Samisk kirkeråd. Bevilgningen til Sjømannsmisjonen øker med 5 millioner kroner og bevilgningen til det antikvariske vedlikeholdet av Nidarosdomen økes med 4 millioner kroner. Det særskilte tilskuddet til de kirkelige fellesområdene foreslås innlemmet i rammetilskuddet til kommunene fra og med 2002.

Hovedtall i KUFs budsjettforslag. Millioner kroner

 

Saldert budsjett 2001

Forslag 2002

Endring i prosent

Kirke-, utdannings- og forskningsformål

Administrasjon

516,3

499,7

-3,2

Grunnskolen og videregående opplæring

2 279,1

2853,1

–15,7*

Videregående opplæring

1 103,5

-

 

Andre tiltak i utdanningen

2 165,6

2 368,5

9,4*

Voksenopplæring

1 377,3

1 558,7

13,2

Høgre utdanning

14 886,9

15 760,8

5,9

Forskning

1 535,9

1 818,7

18,4

Utdanningsfinansiering

7 840,5

8 427,8

7,5

Den norske kirke

939,2

793,9

-15,5

Sum før lånetransaksjoner

32 644,3

34 081,2

4,4

Lånetransaksjoner

11 569,2

11 810,2

2,1

Sum Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

44 213,5

45 891,4

3,8

Det er foretatt enkelte tekniske endringer i budsjettet slik at budsjettallene for 2001 og 2002 ikke er direkte sammenlignbare.

* Grunnskolen og Videregående opplæring er slått sammen til ny kategori 7.20 Grunnskolen og videregående opplæring. Samtidig er enkelte poster overført til kategori 7.40 Andre tiltak i utdanningen. Den prosentvise endringen som er oppgitt på den nye kategorien gis med utgangspunkt i utgiftene på de to tidligere kategoriene samlet sett. Tilskuddet til lærebedrifter er foreslått innlemmet i rammetilskuddet. Skoletilskuddet, som blir gitt i støtte til kommuner for grunnskoleopplæring til personer under integrering, er foreslått slått sammen med integreringstilskuddet. Midlene bevilges dermed over Kommunal- og regionaldepartementets budsjett.